Den fulde tekst

Tilføjelse til betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 9. juni 2005

Tilføjelse til betænkning

over

Forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v.

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er i betænkningen stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Økonomi- og erhvervsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1, som efter betænkningsafgivelsen er taget tilbage. Ændringsforslag 1 er efterfølgende optaget af Enhedslistens medlem af udvalget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. april 2005 og var til 1. behandling den 10. maj 2005. Lovfor-slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 31. maj 2005. Udvalget har efter afgivelse af betænkning genoptaget behandlingen af lovforslaget.

Møder

Udvalget har efter afgivelse af betænkning behandlet lovforslaget i 1 møde.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har efter afgivelse af betænkningen modtaget 1 skriftlig henvendelse fra De Samvirkende Købmænd (DSK).

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af Enhedslisten stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme imod det af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag og vil ved 2. behandling redegøre for sin stillingtagen til det af Enhedslisten stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (RV) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer imod det af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag og imod det af Enhedslisten stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer imod det af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag og hverken for eller imod det af Enhedslisten stillede ændringsforslag.

Et fjerde mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer imod det af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag, men stemmer for det af Enhedslisten stillede ændringsforslag.

Politiske bemærkninger

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget havde gerne set en kortere overgangsperiode end 5 år i bestemmelsen om lejekontrakter. Efter nærmere drøftelser mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Justitsministeriet har det dog vist sig, at en kortere overgangsperiode kan udgøre et ekspropriativt indgreb efter grundlovens § 73 med risiko for, at der rejses erstatningssager mod staten. På denne baggrund, og da Dansk Folkeparti ønsker at sikre gennemførelsen af lukkeloven, tilbagetager Dansk Folkeparti det under nr. 1 stillede ændringsforslag.

Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget kan ikke støtte lovforslaget om lukkeloven med udvidelsen af salg af alkohol til alle døgnets timer.

  Det Radikale Venstre forundres over, at regeringen ikke har fulgt det forslag, som på økonomi- og erhvervsministerens opfordring blev udarbejdet af 33 organisationer fra butiksområdet. Organisationernes forslag indebar en udvidelse af søndagsåbninger fra 9 søndage til 13 søndage, som kunne give mulighed for en gradvis tilpasning.  Man må undres over, at ministeren overhovedet opfordrer organisationerne til at komme med et forslag, når det ikke får nogen betydning for regeringens udspil, der udvider til 20 søndage og til salg af alkohol i alle døgnets timer.

  Diskussionen i Det Radikale Venstre om liberaliseringen af lukkeloven afspejler de forskelle, der er mellem byområder og landdistrikter med mere tyndt befolkede områder. Derfor har Det Radikale Venstre argumenteret for forsøgsordninger, hvor byområder fik en særlig mulighed for liberalisering. Man kunne også forestille sig, at man overlod til de kommende regioner at træffe beslutning om åbningstider afhængigt af de lokale og regionale behov. Men regeringen har ikke på nogen måde ønsket at inddrage andre partier end regeringspartierne og Dansk Folkeparti i drøftelsen om yderlig liberalisering af lukkeloven. 

  For Det Radikale Venstre er det vigtigt at få belyst sammenhængen mellem søndagsåbning og landområdernes fødevarebutikkers overlevelse. For Det Radikale Venstre er det vigtigt, at der også i fremtiden er indkøbsmuligheder i de tyndtbefolkede områder i Danmark, således at de ældre og knap så mobile borgere fortsat har indkøbsmuligheder tæt på deres bopæl. Mange lokale købmænd i landområderne yder den service at udbringe varer og apotekervarer for de ældre, der ikke selv har mulighed for at komme i købmandsbutikken.   

  Det Radikale Venstre mener, at der burde være foretaget en analyse af medarbejderproblemer i forbindelse med ændrede butiksåbningstider. Medarbejderorganisationer forudser vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere til branchen, således at specialbutikker vil få en svagere tilgang af kvalificeret arbejdskraft.

  Der er også et behov for afdækning af behovet for ændrede åbningstider i daginstitutioner tilpasset medarbejdernes ændrede arbejdstider.

  Ligeledes er der ikke taget stilling til offentlig transport til og fra arbejde for medarbejdere. I landområderne er der ringe eller slet ingen offentlig transport på søndage.

  Det er problemstillinger, der bør belyses, så der kan skabes et bedre grundlag for en fortsat liberalisering af lukkeloven. Det Radikale Venstre havde forventet, at regeringen havde gjort dette forarbejde. Da det ikke er tilfældet, vil Det Radikale Venstre selv tage de nævnte områder op med henblik på at finde relevante løsninger.

  Det Radikale Venstre kan ikke støtte forslaget om tilladelse til at sælge alkohol alle døgnets 24 timer. 

  Socialministeriets høringssvar, hvori der skrives, »at der ikke foreligger nogen saglige grunde til at ophæve reglen om, at der ikke må sælges alkohol mellem kl. 20.00 og kl. 06.00. Der er efter ministeriets opfattelse ingen tvivl om, at forbruget vil stige yderligere«, har gjort et stort indtryk.

  Også Politimesterforeningens Beværtergruppe er kritisk og påpeger, at det »må endvidere befrygtes, at forslaget vil forstærke de eksisterende problemer med indtagelse af øl og spiritus på gader og pladser«. Også dette gør indtryk.

  Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for tilføjelsen til betænknings afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tilføjelsen til betænkning.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tilføjelsen til betænkning.

Kim Andersen (V)  Jacob Jensen (V)  Kurt Kirkegaard (V)  fmd. Jens Hald Madsen (V)  Marion Pedersen (V)  Colette L. Brix (DF)  nfmd. Kim Christiansen (DF)  Per Ørum Jørgensen (KF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  Jens Christian Lund (S)  Jan Trøjborg (S)  Jens Peter Vernersen (S)  Niels Sindal (S)  Poul Erik Christensen (RV)  Johs. Poulsen (RV)  Poul Henrik Hedeboe (SF)  Frank Aaen (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 158 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

16

Betænkning afgivet 31/5-05

17

Henvendelse af 8/6-05 fra De Samvirkende Købmænd

18

1. udkast til tilføjelse til betænkning