Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring

(Afvikling af det statslige tilskud til den særlige sygesikringsordning for søfarende)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret senest ved lov nr. 378 af 28. maj 2003, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Udgifter til ydelser i medfør af § 14 afholdes af staten. Til dækning af udgifterne pålægges der rederne (ejerne) et bidrag årligt for hver søfarende i udenrigsfart. Beløbet reguleres i overensstemmelse med § 28, stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved beregning og opkrævning af bidrag og kan træffe bestemmelse om, at beløbet beregnes på anden måde end på årsbasis.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen