Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af
danske repræsentanter til Europa-Parlamentet og lov om
kommunale valg

(Regulering af kandidaters deltagelse i stemmeoptællingen, tidligste frist for indlevering af
kandidatanmeldelser til folketingsvalg, seneste frist for ændring af kommunalbestyrelsers og
amtsråds medlemstal, præcisering af tidspunktet for kandidaters og stilleres opfyldelse af
valgretsbetingelser til kommunale valg m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001, som ændret ved lov nr. 459 af 7. juni 2001 og § 9 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 2, ophæves 2. pkt.

2. I § 29 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 30 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet vælger.«

4. I § 33, stk. 1, indsættes som 2. pkt . :

»En kandidatanmeldelse kan tidligst indleveres, når valget er udskrevet.«

5. I § 37, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Meddelelse kan tidligst gives, når valget er udskrevet.«

6. I § 41, stk. 1, indsættes som 2. pkt . :

»Anmeldelse kan tidligst ske, når valget er udskrevet.«

7. I § 41, stk. 2, ændres »den frist« til: »de frister«.

8. I § 68, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »valgstyrerne og de tilforordnede vælgere«: », jf. dog § 74 a,«.

9. I § 73, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 68 og 69« til: »§§ 68, 69 og 74 a«.

10. Efter § 74 indsættes i kapitel 9 :

»Kandidaters deltagelse i opgørelsen af afstemningen

§ 74 a. En kandidat, der er opstillet for et parti i stor- eller amtskredsen, kan ikke deltage i optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for det pågældende parti. En kandidat, der er opstillet uden for partierne i stor- eller amtskredsen, kan ikke deltage i optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hver kandidat uden for partierne. En kandidat, der er opstillet for et parti i stor- eller amtskredsen, kan ikke deltage i opgørelsen af, hvorledes de afgivne stemmer for partiet fordeler sig på personlige stemmer for hver kandidat og partistemmer, jf. § 73, stk. 3 og 4.«

§ 2

I lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 264 af 18. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »opstillingskredsen«: », i det omfang det er fastsat i § 28, stk. 2 henholdsvis stk. 3«.

2. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis stemmeoptællingen finder sted på afstemningsdagen, foretages stemmeoptælling på de enkelte afstemningssteder, indberetning af afstemningsresultatet, endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintællingen), underskrivelse af valgbogen og sammenpakning af stemmematerialet i øvrigt efter reglerne i kapitel 9 i lov om valg til Folketinget med de fravigelser, der følger af §§ 29 og 30.«

3. I § 28, stk. 3, 1. pkt., ændres »foretages stemmeoptællingen« til: »forestår valgbestyrelsen stemmeoptællingen«.

4. I § 28 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. En kandidat kan ikke deltage i optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for den kandidatliste, vedkommende er opstillet for. En kandidat kan ikke deltage i opgørelsen af, hvorledes de afgivne stemmer for den pågældende kandidatliste fordeler sig på personlige stemmer for hver kandidat og listestemmer, jf. § 30, stk. 1.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

5. § 30, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Formanden for valgbestyrelsen sender en kopi af valgbogen til indenrigs- og sundhedsministeren. Kopien skal være attesteret af formanden. Kopien af valgbogen skal så vidt muligt være indenrigs- og sundhedsministeren i hænde senest dagen efter fintællingen.«

§ 3

I lov om kommunale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 18. april 2001, som ændret ved § 10 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »senest 22 dage før valgdagen« til: »fredagen 25 dage før valgdagen eller, hvis dette ikke er tilfældet, kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen«.

2. Efter § 6 indsættes i kapitel 1 :

»§ 6 a. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten, jf. § 5 i lov om kommunernes styrelse. Ændring i styrelsesvedtægten, hvorved kommunalbestyrelsens eller amtsrådets medlemstal ændres, skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrådet, jf. § 2, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, senest den 1. september i valgåret for at få virkning fra førstkommende valgperiode.«

3. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrådet, herunder borgmesteren henholdsvis amtsborgmesteren, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

5. I § 17 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan af kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrådet vælges som tilforordnet vælger.«

6. I § 20, stk. 1, 2. pkt., ændres »senest mandagen 22 dage før valgdagen« til: »fredagen 25 dage før valgdagen eller, hvis dette ikke er tilfældet, kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen«.

7. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 23-25« til: »§§ 20 og 23-25«.

8. I § 27, stk. 2, 1. og 4. pkt., og § 31, stk. 4, ændres »den tegningsberettigede stiller« til: »kontaktpersonen«.

9. I § 74, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »valgstyrerne og de tilforordnede vælgere«: », jf. dog § 78 a,«.

10. I § 78, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 74-75« til: »§§ 74, 75 og 78 a«.

11. Efter § 78 indsættes i kapitel 7:

»Kandidaters deltagelse i opgørelsen af afstemningen

§ 78 a. En kandidat kan ikke deltage i optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for den kandidatliste, vedkommende er opstillet for. En kandidat kan ikke deltage i opgørelsen af, hvorledes de afgivne stemmer for den pågældende kandidatliste fordeler sig på personlige stemmer for hver kandidat og listestemmer, jf. § 78, stk. 4 og 5.«

12. I § 80, stk. 1, indsættes som 3. pkt . :

»Ved den fornyede fintælling finder §§ 78 og 78 a tilsvarende anvendelse.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. februar 2004.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen