Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Boligudvalget den 9. juni 2005

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., konkurrenceloven og lov om stormflod og stormfald

(Udmøntning af kommunalreformen med henblik på præcisering af adressebetegnelser m.v.)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. februar 2005 og var til 1. behandling den 17. marts 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Boligudvalget. Udvalget afgav betænkning den 7. juni 2005. Lovforslaget var til 2. behandling den 9. juni 2005, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Boligudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget skal anføre, at flere af partiernes ordførere ved andenbehandlingen af L 46 forsøgte at få dels ministeren, dels regeringspartiernes ordførere til at svare på, hvorfor de ikke (jf. ændringsforslag nr. 1) ønskede at dele lovforslaget i følgende to dele:

– en del A, der omhandler ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, konkurrenceloven og lov om stormflod og stormfald, og

– en del B, der omhandler ændring af lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v.

Hverken ministeren eller regeringspartiernes ordførere ønskede at give eller kunne give et svar på, hvorfor de ikke ville imødekomme ønsket om en sådan deling. På den baggrund mener vi, at såvel ministeren som regeringspartierne og Dansk Folkeparti gør sig skyldige i en helt urimelig og ufleksibel lovpraksis og direkte lovsjusk, når to for hinanden så uvedkommende lovændringer blandes sammen i et og samme lovforslag.

Det urimelige i denne behandling bliver ikke mindre af, at mindretallet i flere omgange på møder i Folketingets Boligudvalg er blevet stillet i udsigt af regeringspartiernes ordførere, at de ville imødekomme vort ønske om en deling af disse for hinanden så uvedkommende elementer af lovforslaget. Helt uden nogen form for forklaring har mindretallet nu ved andenbehandlingen konstateret, at ministeren og regeringspartierne alligevel ikke var villige til at imødekomme et ønske om deling af lovforslaget.

Således bringer ministeren og regeringspartierne den samlede opposition i den situation, at mindretallet må stemme imod en lang række konstruktive og nødvendige ændringer i loven om bygnings- og boligregistrering, konkurrenceloven og lov om stormflod og stormfald, fordi mindretallet ikke ønsker samtidig at stemme for en ændring af loven om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., som mindretallet principielt er modstandere af.

Mindretallet tager på det kraftigste afstand fra regeringens manglende villighed til at søge mindelige og konstruktive løsninger i lovarbejdet – løsninger, der tilmed vil kunne realiseres uden at hindre regeringens politiske mål, og løsninger, der vil være langt mindre tidkrævende end en situation, hvor vi som nu tvinges ud i en længere debat, tilbagekaldelse af lovforslaget til udvalget samt formulering af vor utilfredshed i form af disse bemærkninger.

At regeringen benytter sig af denne form for »trojanske heste« i lovgivningsarbejdet, hvor vidtgående og meget principielle lovændringer skjules og medtages i andre, større lovændringer, der i øvrigt er ganske uvedkommende for sammenhængen, er desværre ikke et fænomen, der kun gør sig gældende i dette konkrete tilfælde. I flere andre lovforslag i forbindelse med strukturreformen har regeringen anvendt samme uheldige fremgangsmåde, øjensynlig for at bringe oppositionen i en situation, hvor vi enten risikerer at overse omfanget af lovforslaget eller tvinges til at stemme imod ellers konstruktive og fremadrettede tiltag.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Inge‑Lene Ebdrup (V)  Michael Aastrup Jensen (V)  Kurt Kirkegaard (V)  Marion Pedersen (V)  Søren Pind (V)  Anita Knakkergaard (DF)  Henrik Brodersen (DF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  nfmd. Allan Niebuhr (KF)  René Skau Björnsson (S)  Hüseyin Arac (S)  Jytte Andersen (S)  Lissa Mathiasen (S)  fmd. Rasmus Prehn (S)  Charlotte Fischer (RV)  Holger K. Nielsen (SF)  Frank Aaen (EL) 

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 46 efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

10

Betænkning afgivet den 7. juni 2005

11

1. udkast til tillægsbetænkning