Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring og lov om
forebyggende sundhedsordninger for børn og unge

(Ophævelse af krav om kommunal sundhedsredegørelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret senest ved lov nr. 378 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 27 c, stk. 1, affattes således:

»Indenrigs- og sundhedsministeren afgiver ved hver kommunal valgperiodes begyndelse en redegørelse om oplæg til den kommunale og amtskommunale sundhedsplanlægning.«

2. § 27 d ophæves.

§ 2

I lov nr. 438 af 14. juni 1995 om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, som ændret ved lov nr. 344 af 27. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. § 9 ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen