Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, 4. pkt., ændres »4,3 promille« til: »5,7 promille«.

2. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »5,7 promille« til: »4,3 promille«.

§ 2

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 3

Stk. 1. For skatteåret 2004 gælder, at en nedsættelse af grundskylden for den enkelte ejendom, der er en følge af bestemmelsen i § 5, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2, foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2004 eller senere. Hvis der er tale om mere end en rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Hvis nedsættelsen ikke fuldt ud kan ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 2004 til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Stk. 2. Statskassen yder for skatteåret 2004 et særligt tilskud til de kommuner og amtskommuner, der lider et provenutab som følge af bestemmelsen i § 5, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler om beregning og udbetaling af det særlige tilskud.

Stk. 3. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for amtskommuner for tilskudsåret 2004, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 13. august 2003, indgår provenuet af grundskyld inklusive tilskud som opgjort efter denne lovs § 3, stk. 2.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen