Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. juni 2005

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v.

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. Økonomi- og erhvervsministeren har stillet ændringsforslag nr. 1, 2 og 4. Enhedslistens medlem af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 3 og 5.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. april 2005 og var til 1. behandling den 10. maj 2005. Lovfor-slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 31. maj 2005. Udvalget afgav tilføjelse til betænkning den 9. juni 2005. Lovforslaget blev efter 2. behandling den 14. juni 2005 henvist til fornyet behandling i Erhvervsudvalget.

Dispensation fra bestemmelserne i 2-dages-reglen i Folketingets Forretningsorden

Udvalget indstiller, at der gives dispensation fra bestemmelserne i Folketingets Forretningsorden, om, at lovforslaget først 2 dage efter, at omdeling af tillægsbetænkning over lovforslaget har fundet sted, må behandles i Tinget (jf. § 8 a, stk. 2).

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 5 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, hvoraf økonomi- og erhvervsministeren har besvaret 4 spørgsmål. Spørgsmål 18 forventes besvaret inden 3. behandling.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag. Flertallet stemmer imod de af Enhedslisten under nr. 3 og 5 stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet stemmer for de af Enhedslisten under nr. 3 og 5 stillede ændringsforslag og det af økonomi- og erhvervsministeren under nr. 1 stillede ændringsforslag. Mindretallet stemmer imod de af økonomi- og erhvervsministeren under nr. 2 og 4 stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er af den opfattelse, at diskussionen om ændringsforslag om beskyttelse af de små butikker i storcentre og de svar, der er kommet fra ministeren, klart viser, at regeringen er meget optaget af at undgå alt, der er imod kapitalkædernes og de store butikscentres interesser. Her tales der med store ord om grundlovens § 73. Negative virkninger for små butikker vil regeringen ikke gøre noget ved. Her henvises der bare til, hvilke aftaler der er indgået, selv om lovændringen har store konsekvenser for de små butikker.

  Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 8

1) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. § 14, nr. 1 og 2, og § 15, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2010.«

[Ændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen som konsekvens af ændringerne i nr. 2 eller 3 og i nr. 4 eller 5]

Til § 14

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF og KF):

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 39, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Medmindre andet er aftalt i lejeaftaler, der er indgået forud for den 1. juli 2001, kan det i perioden fra den 1. juli 2005 til den 1. juli 2010 ikke pålægges lejere af forretninger i butiksfællesskaber at holde åbent mere end ni søndage årligt, hvoraf de fire søndage skal ligge i perioden 1. juli til 1. september og en søndag skal være den sidste søndag før juleaftensdag.««

[Ændring med henblik på begrænsning af antallet af søndage, hvor forretninger i butiksfællesskaber kan pålægges at holde åbent]

Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (S, RV og SF):

Underændringsforslag til ændringsforslag nr. 2

3) I den ved ændringsforslag nr. 2 foreslåede affattelse af § 39, stk. 2, 3. pkt., ændres »Medmindre andet er aftalt i lejeaftaler, der er indgået forud for den 1. juli 2001, kan det i perioden fra den 1. juli 2005 til den 1. juli 2010« til: »I perioden fra den 1. juli 2005 til den 1. juli 2010 kan det«.

[Underændring med henblik på yderligere begrænsning af antallet af søndage, hvor forretninger i butiksfællesskaber kan pålægges at holde åbent]

Til § 15

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF og KF):

4) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 30, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Medmindre andet er aftalt i lejeaftaler, der er indgået forud for den 1. juli 2001, kan det i perioden fra den 1. juli 2005 til den 1. juli 2010 ikke pålægges lejere af forretninger i butiksfællesskaber at holde åbent mere end ni søndage årligt, hvoraf de fire søndage skal ligge i perioden 1. juli til 1. september og en søndag skal være den sidste søndag før juleaftensdag.««

[Ændring med henblik på begrænsning af antallet af søndage, hvor forretninger i butiksfællesskaber kan pålægges at holde åbent]

Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (S, RV og SF):

Underændringsforslag til ændringsforslag nr. 4

5) I den ved ændringsforslag nr. 4 foreslåede affattelse af § 30, stk. 2, 3. pkt., ændres »Medmindre andet er aftalt i lejeaftaler, der er indgået forud for den 1. juli 2001, kan det i perioden fra den 1. juli 2005 til den 1. juli 2010« til: »I perioden fra den 1. juli 2005 til den 1. juli 2010 kan det«.

[Underændring med henblik på yderligere begrænsning af antallet af søndage, hvor forretninger i butiksfællesskaber kan pålægges at holde åbent]

Bemærkninger

Til nr. 1

Bestemmelsen er en ændring til ikrafttrædelsesbestemmelsen som konsekvens af ændringsforslag nr. 2 eller 3 og af ændringsforslag nr. 4 eller 5.

Til nr. 2 og 4

For lejeaftaler indgået efter den 1. juli 2001 indeholder lovgivningen allerede i dag et forbud mod, at det kan pålægges lejere af forretninger i butiksfællesskaber at holde åbent på hverdage efter kl. 20.00 samt fra lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 06.00.

Ændringsforslagene indebærer, at lejere, der har indgået lejeaftaler forud for den 1. juli 2001, nu sikres imod ved loven at blive pålagt at holde åbent mere end 9 søndage, som det er tilfældet efter den gældende lov.

For det tilfælde, at disse aftaler indeholder en regulering, der tillader, at man kan pålægge ejerne af forretningerne at holde åbent i længere tid, foretages der intet indgreb. Der sker således ikke en tilsidesættelse af gældende privatretlige aftaler.

Til nr. 3 og 5

For lejeaftaler indgået efter den 1. juli 2001 indeholder lovgivningen allerede i dag et forbud mod, at det kan pålægges lejere af forretninger i butiksfællesskaber at holde åbent på hverdage efter kl. 20.00 samt fra lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 06.00.

Ændringsforslagene indebærer, at lejere, der har indgået lejeaftaler forud for den 1. juli 2001, nu sikres imod ved loven at blive pålagt at holde åbent mere end 9 søndage, som det er tilfældet efter den gældende lov.

 

Kim Andersen (V)  Jacob Jensen (V)  Kurt Kirkegaard (V)  fmd. Jens Hald Madsen (V)  Marion Pedersen (V)  Colette L. Brix (DF)  nfmd. Kim Christiansen (DF)  Per Ørum Jørgensen (KF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  Jens Christian Lund (S)  Jan Trøjborg (S)  Jens Peter Vernersen (S)  Niels Sindal (S)  Poul Erik Christensen (RV)  Johs. Poulsen (RV)  Poul Henrik Hedeboe (SF)  Frank Aaen (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 158 efter afgivelse af tilføjelse til betænkning

Bilagsnr.

Titel

20

1. udkast til tillægsbetænkning

21

2. udkast til tillægsbetænkning

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 158 efter afgivelse af tilføjelse til betænkning

Spm.nr.

Titel

14

Spm. om, hvorfor udvidelsen af forpligtigelsen for små butikker ikke er et ekspropriativt indgreb, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

15

Spm. om nærmere dokumentation for Økonomi- og Erhvervsministeriets og Justitsministeriets standpunkt vedrørende ekspropriation, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

16

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

17

Spm., om der ikke også med hensyn til små butikker er tale om et ekspropriativt indgreb, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

18

Spm., om svaret på spørgsmål 16 er i konflikt med grundlovens § 73 (ekspropriation), til økonomi- og erhvervsministeren