Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. juni 2005

Forslag

til

Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre
boligfællesskaber

(Salg af private andelsboligforeningsejendomme)

 

§ 1

I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 2. juli 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 137 af 20. marts 2002, § 3 i lov nr. 1219 af 27. december 2003, § 4 i lov nr. 1235 af 27. december 2003, lov nr. 204 af 29. marts 2004 og § 1 i lov nr. 412 af 1. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En andelsboligforening kan ikke gyldigt indgå aftale om erhvervelse af en ejendom, der inden for de seneste 5 år har været ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab. En nystiftet andelsboligforening kan dog erhverve beboelseslejligheder i en bygnings uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager, som er opdelt i ejerlejligheder i medfør af § 10, stk. 2, i lov om ejerlejligheder. To eller flere andelsboligforeninger, hvis ejendomme er opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, eller som har fælles friarealer, kan uanset forbuddet i 1. pkt. sammenlægges. Reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje gælder ikke for ejendomme, der inden for de seneste 5 år har været ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

2. I § 2, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

3. I § 2, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-2 og stk. 6« til: »stk. 1, 3 og 7«.

4. I § 9, stk. 1, ændres »stk. 2-3« til: »stk. 2-4«.

5. I § 9, stk. 2, ændres »stk. 4-5« til: »stk. 5 og 6«.

6. I § 15, stk. 1, ændres »stk. 3, stk. 4 eller stk. 5« til: »stk. 4, 5 eller 6«.

7. I § 15 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Den, der overdrager en ejendom til en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab i strid med reglerne i § 2, stk. 2, jf. § 9, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Tilsvarende gælder den, der som tegningsberettiget foretager en sådan handling på vegne af en juridisk person.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

8. I § 16, stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 2, stk. 2, 1. pkt., jf. § 9, stk. 1, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 4, finder anvendelse på aftaler, der er indgået efter lovens ikrafttræden, om erhvervelse af ejendomme, der efter lovens ikrafttræden er eller har været ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab.

Stk. 3. § 2, stk. 2, 4. pkt., i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse på ejendomme, der efter lovens ikrafttræden er eller har været ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab.