Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. juni 2005

Forslag

til

Lov om ændring af lov om Centre for Videregående
Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående
uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående
uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og
forskellige andre love på Undervisningsministeriets område

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for
undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer)

 

§ 1

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 2. december 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 334 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. For selvejende sygepleje- og radiografskoler, der er godkendt efter § 3, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Stk. 2. For CVU’er, der udbyder sygeplejerske- og radiografuddannelserne, og for CVU’er, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for CVU’ernes samlede virksomhed.«

2. I § 6 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan godkende, at et CVU ved aftale henlægger sygeplejerskeuddannelsen til Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole.

Stk. 6. CVU’er og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser, der er godkendt til udbud af ungdomsuddannelse, er omfattet af bestemmelserne om samarbejde og koordination i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.«

3. I § 26 indsættes som stk. 4-9:

»Stk. 4. Tjenestemandslovgivningen finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen overføres til en selvejende institution efter denne lov. Beslutning om afskedigelse af en overført tjenestemand samt om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af institutionen.

Stk. 5. Klage over en selvejende institutions beslutning, jf. stk. 4, kan af vedkommende tjenestemand indbringes for undervisningsministeren, for så vidt angår klage over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter den selvejende institutions meddelelse af beslutningen.

Stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 7. Staten afholder udgiften til pension til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd og deres efterladte, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 8. Til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd, som afskediges på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, afholder den enkelte institution pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de pågældende tjenestemænd, indtil de bliver 63½ år, hvis de efter den 1. januar 2007 fratræder som led i en frivillig fratrædelsesordning.

Stk. 9. For de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd indbetaler institutionen pensionsbidrag til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler.«

4. Efter § 26 a indsættes:

»§ 26 b. Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. kan efter aftale med et eller flere andre Centre for Videregående Uddannelse eller selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., statsligt selvejende institutioner og institutioner for erhvervsrettet uddannelse varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

5. § 27 f, stk. 1, affattes således:

»Uanset § 27 e, stk. 4, kan det i vedtægten for et CVU i stedet bestemmes, at den daglige ledelse af en partners uddannelsessted varetages af to studierektorer, hvis partneren er indgået i CVU’et ved sammenlægning, og hvis partneren forud for sammenlægningen med undervisningsministerens godkendelse udbød to uddannelser med hver sin daglige leder.«

6. § 27 f, stk. 3, ophæves.

7. § 27 k, stk. 2-4 , ophæves.

8. Efter § 28 a indsættes:

»§ 28 b. Ministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for de enkelte institutioner godkende samarbejde mellem eller sammenlægning af institutioner for videregående uddannelser og for ungdoms- og voksenuddannelser på Bornholm og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser.«

§ 2

I lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser, som ændret ved § 9 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 7 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, § 11 i lov nr. 299 af 30. april 2003 og § 3 i lov nr. 334 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, indsættes som 2. pkt. :

»For sygeplejerske-, radiograf- og pædagoguddannelserne fastsættes optagelsestallene efter dialog med regionsrådene og kommunalbestyrelserne.«

2. Efter § 6 indsættes i kapitel 1:

»§ 6 a. Statens institutioner, regionsråd, kommunalbestyrelser og private, herunder selvejende institutioner, der modtager statstilskud, skal stille egnede praktikpladser til rådighed for praktik i uddannelserne til sygeplejerske, jordemoder, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut og pædagog.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser for den enkelte uddannelse. Antallet af praktikpladser skal modsvare det behov, der følger af optagelsestallene for uddannelserne, jf. § 5, stk. 4.«

3. I § 8, stk. 1, nr. 2 , ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

§ 3

I lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), som ændret ved § 8 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 6 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, § 10 i lov nr. 299 af 30. april 2003 og § 4 i lov nr. 334 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) 1 medlem udpeges efter forslag fra regionsrådene og kommunalbestyrelserne i forening.«

§ 4

I lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v., som ændret ved lov nr. 457 af 1. juni 1994, § 13 i lov nr. 1133 af 21. december 1994 og § 59 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren, ved hvilke sygehuse m.v. i regionerne undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium og tandlægestudiet skal foregå.«

2. I § 2, stk. 1, ændres »Hovedstadens Sygehusfællesskab, amtskommuner og kommuner« til: »regionerne«.

3. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De nærmere regler om ydelse af refusion og tilskud efter stk. 1 og 2 fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren.«

4. § 2 a ophæves.

§ 5

I lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november 2000, som ændret ved § 67 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 7 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 ophæves stk. 1 , og i stk. 2 , som bliver stk. 1, ændres »Ministeren« til: »Undervisningsministeren«.

2. Kapitel 3 ophæves.

§ 6

I lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v., som ændret ved § 60 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. §§ 1-3 affattes således:

»§ 1. Centre for Videregående Uddannelse (CVU), der i henhold til § 27 c i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. udbyder efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og af pædagoger, samt i særlige tilfælde CVU’er, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen, varetager opgaven som centre for undervisningsmidler. Undervisningsministeren kan dog godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm , jf. § 28 b i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., eller jf. § 35 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Opgaven som center for undervisningsmidler består i at

1) omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutioner,

2) sørge for information og yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. om undervisningsmidler og deres anvendelse og

3) yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug.

Stk. 3. Opgaven som center for undervisningsmidler kan bestå i

1) kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner m.fl. og

2) pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug af elektronisk net.

§ 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om CVU’ernes varetagelse af opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne og om brugerbetaling samt om det geografiske område, som CVU’et skal dække. CVU’ets varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler skal i forhold til offentligheden klart fremstå som en særlig del af CVU’ets virksomhed.

§ 3. Undervisningsministeriet yder inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove tilskud til CVU’erne til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter § 1, stk. 2.«

2. §§ 4 og 5 ophæves.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 7

Stk. 1. For hver af de i § 8, stk. 3, nævnte institutioner, herunder amtskommunale institutioner, der sammenlægges med en anden amtskommunal institution eller med en eller flere selvejende institutioner i statsligt regi, og for de i § 8, stk. 4, nævnte centre for undervisningsmidler nedsættes der pr. 1. januar 2006 midlertidige bestyrelser til forberedelse af overgangen til selveje (midlertidige bestyrelser). Undervisningsministeren kan inden den 1. januar 2006 beslutte, at der ikke nedsættes en midlertidig bestyrelse for et center for undervisningsmidler, jf. § 8, stk. 4, hvis der er indgået en aftale mellem et amtsråd og et CVU om inddragelse af centeret for undervisningsmidler fra 1. januar 2007, og hvis aftalen efter høring af kommunerne i amtet godkendes af undervisningsministeren. Bestyrelsen for CVU’et varetager i så fald den midlertidige bestyrelses opgaver.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte midlertidige bestyrelser skal i 2006 under ansvar over for undervisningsministeren forberede de i § 8, stk. 3, nævnte institutioners overgang til selveje eller inddragelse i centre for videregående uddannelse pr. 1. januar 2007 og forberede de i § 8, stk. 4, nævnte centres inddragelse i Centre for Videregående Uddannelse og skal fungere, indtil der er udpeget nye bestyrelser efter de i § 8, stk. 3, nævnte institutioners overgang til selveje i statsligt regi, eller indtil inddragelserne i CVU’er den 1. januar 2007 er godkendt af undervisningsministeren. Hvis et amtsråd og et CVU har indgået aftale om CVU’ets drift af sygeplejerske- og radiografuddannelserne, nedsættes der ikke midlertidige bestyrelser. Bestyrelsen for CVU’et varetager i så fald den midlertidige bestyrelses opgaver. I vedtægten for et sådant CVU fastsættes efter ministerens nærmere bestemmelse, at der pr. 1. januar 2007 oprettes en studiebestyrelse for den eller de sygeplejerske- og radiografuddannelser, som CVU’et udbyder, og at der tillægges denne studiebestyrelse beføjelser, jf. § 27 e, stk. 4, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

Stk. 3. I 2006 varetager de midlertidige bestyrelser tillige for de i § 8, stk. 4, nævnte centre under ansvar over for undervisningsministeren de opgaver, som de hidtidige bestyrelser har varetaget i henhold til § 3 i lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v. De midlertidige bestyrelser træffer i 2006 beslutning om ansættelse og afskedigelse af lederne for de i § 8, stk. 3, nævnte institutioner og de i § 8, stk. 4, nævnte centre.

Stk. 4. Lederen af den enkelte institution og det enkelte center for undervisningsmidler udpeger under ansvar over for undervisningsministeren den midlertidige bestyrelse, jf. stk. 1, der består af

1) 1 formand, der har erfaring med stiftelse og ledelse af selvejende uddannelsesinstitutioner i statsligt regi eller har tilsvarende relevant erhvervsmæssig og økonomisk indsigt vedrørende institutionelle forhold,

2) 1 medlem efter indstilling af forberedelsesudvalget for den pågældende region,

3) 1 medlem efter indstilling af kommunerne i det pågældende amt i forening,

4) 1 medlem efter indstilling af de ansatte på institutionen og

5) 1 studerende efter indstilling af de studerendes råd på den pågældende institution, der tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 5. For institutioner på Bornholm udpeges de medlemmer, der er nævnt i stk. 4, nr. 2 og 3, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. For institutioner i Københavns og Frederiksberg Kommuner udpeges det medlem, der er nævnt i stk. 4, nr. 3, efter indstilling fra den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk. 6. Formanden for den midlertidige bestyrelse udpeges efter indstilling af eller tilslutning fra Rektorkollegiet og CVU-Rektorkollegiet i forening eller fra CVU-Rektorkollegiet eller fra en eller flere landsdækkende eller lokale foreninger for ledere af selvejende uddannelsesinstitutioner for kompetencegivende uddannelser. I særlige tilfælde kan udpegning ske uden indstilling af eller tilslutning fra de nævnte organer, men efter undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 7. Medlemmer af amtsrådet kan ikke udpeges som medlemmer af den midlertidige bestyrelse. Dette gælder dog ikke kommunale repræsentanter for Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bornholms Regionskommune.

Stk. 8. Institutionens leder er sekretær for den midlertidige bestyrelse.

Stk. 9. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om de midlertidige bestyrelsers nedsættelse og virksomhed, om kompetenceforholdet mellem de midlertidige bestyrelser og amtsrådene og om inddragelse af studerendes råd samt om de midlertidige bestyrelsers virke, indtil en ny bestyrelse er nedsat eller inddragelse i et CVU er godkendt af undervisningsministeren, jf. stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at studerendes synspunkter skal føres til protokols. Undervisningsministeren kan herunder fastsætte regler om, at amtskommunernes beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner i forhold til de institutioner og centre, som skal overgå til selveje i statsligt regi eller inddrages i et CVU, kræver godkendelse af ministeren, og om, at ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 10. Undervisningsministeren kan give påbud til en midlertidig bestyrelse om tilrettelæggelsen og varetagelsen af opgaverne vedrørende forberedelsen af overgangen til selveje i statsligt regi.

Stk. 11. Der kan ydes formændene for de midlertidige bestyrelser særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 7 og 9 træder i kraft den 1. januar 2006. § 2, stk. 2, og § 3 i lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v., som ændret ved § 60 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, ophæves den 1. januar 2006.

Stk. 3. Sygepleje- og radiografskoler, der drives af amtskommunerne og af Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), overgår den 1. januar 2007 til godkendelse efter § 3 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse beslutte, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole den 1. januar 2007 overgår til godkendelse efter § 3 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser. Udkast til vedtægt indsendes af den midlertidige bestyrelse til Undervisningsministeriet inden den 1. november 2006. Undervisningsministeren kan fastsætte institutionens vedtægt, hvis institutionen ikke har en godkendt vedtægt inden den 1. januar 2007. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for et CVU beslutte, at en sygepleje- og radiografskole fra den 1. januar 2007 inddrages i CVU’et, eller beslutte, at den sammenlægges med en anden sygepleje- og radiografskole. Driftsansvaret for HS’ sygeplejerskeuddannelse på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole kan overgå fra den 1. januar 2007 til et CVU efter undervisningsministerens bestemmelse, jf. § 1, nr. 2.

Stk. 4. De i § 6 nævnte centre for undervisningsmidler, der drives af amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune, inddrages med virkning fra den 1. januar 2007 i CVU’er og omfattes af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. dog § 1 i lov om centre for undervisningsmidler m.v. Undervisningsministeren træffer efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for et CVU beslutning om, at centeret for undervisningsmidler fra den 1. januar 2007 inddrages i CVU’et.

Stk. 5. Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner gælder for de i stk. 3 og 4 nævnte inddragelser og sammenlægninger.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til de i stk. 3 nævnte institutioner og kan herunder i en overgangsperiode fravige bestemmelserne i kapitel 5 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og § 10 i lov om mellemlange videregående uddannelser.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan bestemme, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af et eller flere amtsråd i forening bevarer deres bestyrelseshverv på institutioner godkendt efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., indtil regionsrådene har udpeget nye bestyrelsesmedlemmer. Undervisningsministeren kan med virkning fra den 1. januar 2007 fastsætte nærmere regler om ændring af vedtægter, for så vidt angår konsekvenser af teknisk karakter afledt af kommunalreformen, herunder om tidspunktet for, hvornår regionsrådene skal have udpeget bestyrelsesmedlemmer til de pågældende institutioner.

§ 9

Ved overgang til selveje af de i § 1 nævnte institutioner eller inddragelse i et CVU og ved inddragelse af centre for undervisningsmidler i CVU’er, jf. § 6, overtager undervisningsministeren de faste ejendomme og dertil knyttede rettigheder og forpligtelser og stiller ejendommene til disposition for institutionerne på vilkår, som fastsættes af undervisningsministeren. Ministeren kan på nærmere bestemte vilkår overdrage statens faste ejendomme til de af denne paragraf omfattede selvejende institutioner.