Den fulde tekst

Fremsat den 27. oktober 2005 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian H. Hansen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Morten Messerschmidt (DF) og Hans‑Kristian Skibby (DF)

Forslag

til

Lov om ændring af straffeloven

(Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag)

 

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 27. september 2005, foretages følgende ændring:

1. § 110 e affattes således:

»§ 110 e. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentligt forhåner Danmark eller en fremmed nation, en fremmed stat, det danske eller en fremmed nations eller stats flag eller andet anerkendt nationalitetsmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Under en demonstration den 6. juli 2005 uden for den amerikanske ambassade foretog en gruppe maskerede autonome afbrænding af amerikanske og danske flag samt afbrænding af en dukke, der forestillede den amerikanske præsident.

I forbindelse med urolighederne udtalte en talsmand for Københavns Politi: »Vi ved godt, at mange var maskeret på et tidspunkt i demonstrationen. Vores indsatsleder vurderede meget fornuftigt, at det kunne de få lov til, medmindre maskeringen blev brugt til at dække over ulovligheder. I givet fald gribes der ind. Med hensyn til flagafbrænding er det i Danmark lovligt at brænde vores eget flag af, men ikke udenlandske« (Jyllands-Posten 6. juli 2005). Dette er senere bekræftet af justitsministeren ved svar på spørgsmål nr. S 2510 fra Peter Skaarup (DF) (folketingsåret 2004-05, 2. samling).

Straffelovens § 110 e har i dag følgende ordlyd: »Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentlig forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag.« Det fremgår således meget tydeligt af straffeloven, at det er forbudt at forhåne fremmede nationer eller stater eller deres flag eller andre anerkendte nationale symboler. Derimod er der i dag intet strafferetligt forbud og ingen sanktion mod forhånelse af Danmark, Dannebrog eller danske nationalitetsmærker.

Efter Dansk Folkepartis opfattelse er det en mindst lige så alvorlig handling her i landet at forhåne Danmark, Dannebrog eller danske nationalitetsmærker som at rette forhånelsen mod andre nationer eller deres symboler. Det må anses for en mangel, at straffelovens § 110 e ikke er udformet således, at Danmark og Dannebrog er sidestillet med andre nationer og deres flag m.v., og denne mangel bør rettes.

Efter forslaget sidestilles forhånelse af Danmark og Dannebrog i strafferetlig henseende med forhånelse af andre nationer og deres flag eller nationalitetsmærker.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til nr. 1

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger

Til nr. 2

Lovforslaget foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Skriftlig fremsættelse

Peter Skaarup (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag).

(Lovforslag nr. L 44).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

 

Gældende formulering

 

Lovforslaget

§ 110 e Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentlig forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag

 

§ 110 e Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentligt forhåner Danmark eller en fremmed nation, en fremmed stat, det danske eller en fremmed nations eller stats flag eller andet anerkendt nationalitetsmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag.