Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2004
til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)

I medfør af § 5 c og § 15 i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 28. august 2003, og Finanslov 2004, ad § 16.51.72, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsramme og fordeling

§ 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler for 2004 efter bestemmelserne i dette cirkulære tilskud til amtskommunerne til finansiering af meraktivitet i sygehusvæsenet inden for en ramme på i alt 1.107 mio. kr.

Stk. 2. Tilskudsrammen efter stk. 1 forhøjes pr. 1. april 2004 med den samlede værdi af amtskommunernes uudnyttede tilskudsrammer i henhold til cirkulære nr. 83 af 27. juni 2003 om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

Stk. 3. Reglerne i dette cirkulære om amtskommuner gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab og for Bornholms Kommune.

§ 2. Tilskudsrammen efter § 1, stk. 1, fordeles mellem amtskommunerne på grundlag af værdien af deres beregnede forbrug af de af tilskuddet omfattede sygehusydelser ved et landsgennemsnitligt køns- og aldersbetinget forbrug, jf. stk. 2.

Stk. 2. Det køns- og aldersbetingede forbrug efter stk. 1 beregnes for hver amtskommune som værdien af det somatiske sygehusforbrug afgrænset efter § 4, der pr. 1. januar 2004 er opgjort for hver køns- og 1-års aldersgruppe for perioden 1. januar 2003 til 31. oktober 2003, samt amtskommunernes og København og Frederiksberg kommuners befolkningstal pr. 1. oktober 2003.

Stk. 3. Værdien af forbruget efter stk. 1-2 opgøres i DRG- og DAGS-takster (diagnoserelaterede grupper og dansk ambulant grupperingssystem), jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Takstsystem 2004 Vejledning samt Budgettakster udmeldt af Sundhedsstyrelsen, og takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten.

Stk. 4. Tilskudsrammen efter § 1, stk. 2, fordeles foreløbigt pr. 1. april 2004 mellem amtskommunerne, således at halvdelen af hver amtskommunes uudnyttede tilskudsramme for 2003 tillægges amtskommunens tilskudsramme for 2004, mens summen af de resterende dele af amtskommunernes uudnyttede tilskudsrammer fordeles mellem amtskommunerne efter samme fordelingsnøgle som tilskudsrammen efter § 1, stk. 1. Amtskommunens tilskudsramme for 2004 efter 1. pkt. korrigeres for tilskud udbetalt efter § 8, stk. 5.

Stk. 5. Den samlede tilskudsramme for hver amtskommune opgøres endeligt pr. 1. april 2005 som summen af tilskudsrammen efter stk. 1-3 tillagt amtskommunens foreløbige andel af tilskudsrammen efter stk. 4.

Kapitel 2

Meraktivitet, der udløser tilskud

§ 3. Tilskud efter dette cirkulære ydes i det omfang, værdien opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten af det samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af tilskuddet, i en amtskommune i 2004 overstiger et i henhold til § 5 beregnet forbrugsniveau (baseline).

§ 4. Tilskuddet omfatter al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sygehuslovens §§ 5, stk. 1-2, 5d og 5g, jf. § 3, stk. 1-3.

Stk. 2. Sygehusopgaver, der udføres af et af de i § 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet nævnte private specialsygehuse m.v. inden for de i medfør af denne lovs § 5, stk. 4, fastsatte rammer, indgår ikke ved opgørelsen af tilskuddet. Følgende behandlingsformer indgår ikke i opgørelsen:

1)   Fertilitetsbehandling og refertilisation m.v. med følgende aktionsdiagnoser: DZ311, DZ312, DZ313, DZ314, DZ318, DZ319, DN970, DN971, DN972, DN973, DN974, DN978, DN978A, DN978B, DN978C, DN978D, DN978E, DN978F, DN979, DN469, DN469A, DN469B og DN469C eller med procedurekoderne BJFL0, BJFL00, BJFL01, BJFL09, BJFL3, BJFL30, BJFL31, KLAA10, KLAA11, KLAA20, KLCA30.

2)   Sterilisationer med aktionsdiagnose DZ302 eller en af følgende procedurekoder: KKFD46, KLGA, KLGA00, KLGA10, KLGA11, KLGA20, KLGA21, KLGA22, KLGA96, KLGA97 og KLGA98.

3)   Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse og klinikker m.v.

4)   Behandling for alkoholmisbrug efter § 16 i lov om sygehusvæsenet.

5)   Behandling hvortil udgifterne afholdes af staten, herunder højt specialiseret behandling i udlandet, eller af kommunerne.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejder en oversigt over ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring og lov om sygehusvæsenet kan udføres i speciallægepraksis, og som kan medregnes som merforbrug efter stk. 1.

Stk. 4. Merforbrug efter stk. 3, der inden for Hovedstadens Sygehusfællesskabs andel af den samlede pulje er finansieret af Københavns og Frederiksberg kommuner som sygesikringsydelser, refunderes de to kommuner af Hovedstadens Sygehusfællesskab efter aftale mellem parterne.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren træffer i tvivlstilfælde afgørelse om afgrænsningen efter § 4.

Kapitel 3

Beregning af baseline

§ 5. For hver amtskommune beregnes et forbrugsniveau for 2004 (baseline), der er udgangspunkt for beregningen af amtskommunens meraktivitet, der udløser tilskud efter dette cirkulære.

Stk. 2. Baseline udgør for hver amtskommune den samlede værdi af det i § 4 anførte forbrug, der er registreret for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003, opgjort i DRG- og DAGS-takster og takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten med de korrektioner, der følger af stk. 3-6.

Stk. 3. Den samlede værdi efter stk. 2 fratrækkes 100/70-dele af det tilskud for 2003, som amtskommunen har modtaget i henhold til cirkulære nr. 83 af 27. juni 2003 om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. eller nærværende cirkulæres § 8, stk. 5. Desuden fratrækkes 70 pct. af den del af amtskommunens meraktivitet for 2003 i henhold til § 8, stk. 1 og 2, i det i 1. pkt. nævnte cirkulære, som ligger ud over amtskommunens tilskudsramme for 2003. Værdien af beløbene i 1. og 2. pkt. opregnes til 2004-pris- og lønniveau.

Stk. 4. Den samlede værdi efter stk. 2 og 3 kan ikke være lavere end værdien af den for amtskommunen opgjorte baseline for 2003 i henhold til § 5 i cirkulære nr. 83 af 27. juni 2003 om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. opregnet til 2004-pris- og lønniveau.

Stk. 5. Den samlede værdi efter stk. 2 og 3, inklusiv et evt. tillæg efter stk. 4, korrigeres for strukturændringer på sygehusområdet omfattet af bilag 2.

Stk. 6. Det samlede forbrug efter stk. 2 og 3, inklusiv et evt. tillæg efter stk. 4, og med de i stk. 5 anførte korrektioner, dog undtaget forbrug, der følger af § 4, stk. 1, på private og udenlandske sygehuse samt forbrug, der følger af § 4, stk. 3-4, forhøjes med 1,5 pct. til korrektion for forudsat produktivitetsstigning. Forbrug efter stk. 2-3 med de i stk. 5 anførte korrektioner, der følger af § 4, stk. 3-4, opregnes til det i henhold til sygesikringsoverenskomsten på speciallægeområdet aftalte takstniveau pr. 1. oktober 2003.

Stk. 7. Baseline efter stk. 2 og 3 med et evt. tillæg efter stk. 4 og med de i stk. 5-6 anførte korrektioner opgøres foreløbigt pr. 1. april 2004.

Stk. 8. Værdien for hver amtskommune af baseline efter stk. 2 og 3 med et evt. tillæg efter stk. 4 og med de i stk. 5-6 anførte korrektioner opgøres endeligt pr. 1. april 2005.

Kapitel 4

Indberetning og dokumentation af aktivitet

§ 6. Forbrug efter § 4, stk. 1-2, på sygehuse, der indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister, dokumenteres gennem dette register den 1. i hver måned. Forbrug efter § 4, stk. 3-4, i speciallægepraksis, der indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, dokumenteres gennem dette register.

Stk. 2. Amtskommunerne sikrer gennem deres aftaler med private sygehuse og klinikker i Danmark, at forbruget på disse indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister i henhold til Sundhedsstyrelsens »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004« og dokumenteres gennem dette register. Forbrug af ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring kan udføres i speciallægepraksis, og som ikke allerede indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, skal indberettes til dette register, og dokumenteres gennem dette register. Amtskommunerne sikrer, at øvrigt forbrug efter § 4, herunder behandling i udlandet og behandling i speciallægepraksis efter lov om sygehusvæsenet, indberettes på individniveau ved anvendelse af oplysninger til gruppering i DRG- eller DAGS-grupper, blandt andet ICD10-koder og nordiske operationskoder, til Sundhedsstyrelsen på særligt modul på internettet og dokumenteres herigennem.

Stk. 3. Amtsrådene meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet alle nødvendige, herunder personhenførbare, oplysninger om opgørelse og registrering af den aktivitet, der indberettes i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren udsteder en særlig revisionsinstruks til brug for amtsrådenes dokumentation af aktivitet, der finansieres gennem ordningen.

Kapitel 5

Beregning og udbetaling af tilskud

§ 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler pr. 1. januar 2004 et foreløbigt tilskud på 1.107 mio. kr. fordelt til hver amtskommune svarende til amtskommunens tilskudsramme efter § 2, stk. 1-3. Pr. 1. april 2004 udbetales et foreløbigt tilskud til hver amtskommune svarende til amtskommunens tilskudsramme efter § 2, stk. 4.

Stk. 2. Amtsrådene anviser konto i pengeinstitut, hvortil tilskud skal indbetales. Amtsrådene anviser CVR-nummer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregner på grundlag af den indberettede aktivitet med fradrag af den beregnede baseline, jf. §§ 5-6, værdien af hver amtskommunes meraktivitet for 2004 opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten, jf. § 3.

Stk. 2. Den samlede værdi efter stk. 1 korrigeres for kodeændringer og/eller ny registreringspraksis pr. 1. januar 2004 på det stationære område inden for intensiv behandling, genoptræning af hjerneskadede samt specifikke områder inden for hæmatologi og på det ambulante område inden for kronisk smertebehandling og udvalgte proceduregrupper inden for dermatologi, neurologi, endokrinologi og allergologi. Der kan efter 1. april 2004 og efter forhandling med amtskommunerne foretages ændringer i meraktiviteten, såfremt der efterfølgende konstateres væsentlige og systematiske fejl i forudsætningerne for de korrektioner, der er nævnt i 1. pkt. De i 1. pkt. anførte korrektioner forhøjes med 1,5 pct. for forudsat produktivitetsstigning.

Stk. 3. Meraktiviteten efter stk. 1 og 2 kan indeholde en vækst i den gennemsnitlige værdi pr. kontakt (indlæggelse eller ambulante besøg) i amtskommunen på indtil 1,5 pct. i forhold til baselineperioden. Til beregning af den gennemsnitlige værdi pr. kontakt efter 1. pkt. benyttes den i bilag 1 anførte metode.

Stk. 4. Som grundlag for administration udgør tilskuddet efter ordningen 70 pct. af værdien af meraktiviteten efter stk. 1-3.

Stk. 5. Amtskommunernes tilskud i henhold til cirkulære nr. 83 af 27. juni 2003 om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. opgøres pr. 1. april 2004 på grundlag af meraktivitet, der er indberettet senest den 10. marts 2004. Den enkelte amtskommune kan efter 1. april 2004 få udbetalt tilskud for 2003 på grundlag af aktivitet eller ændringer i værdi vedrørende 2003, der indberettes efter den 10. marts 2004, efter reglerne i anførte cirkulære, dog maksimalt svarende til halvdelen af amtskommunens uudnyttede tilskudsramme for 2003. Tilskud udbetalt efter 2. pkt. fratrækkes ved opgørelse af amtskommunens andel af tilskudsrammen efter § 1, stk. 2, (jf. § 2, stk. 4-5) og ved opgørelse af amtskommunens baseline efter § 5.

Stk. 6. Tilskuddet efter stk. 4 kan ikke overstige amtskommunens samlede tilskudsramme, jf. § 2, stk. 5.

Stk. 7. Afregning vedrørende det samlede tilskud sker pr. 1. april 2005 på grundlag af meraktivitet, der er indberettet senest den 10. marts 2005.

Stk. 8. Amtsrådene afgiver senest 15. august 2005 til indenrigs- og sundhedsministeren en revisionspåtegnet redegørelse for meraktiviteten efter § 6.

Stk. 9. Indenrigs- og sundhedsministeren kan kræve for meget udbetalt tilskud tilbagebetalt.

Kapitel 6

Amternes administration af tilskuddet

§ 9. Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at den enkelte amtskommune skal indgå i en evaluering af den af cirkulæret omhandlede ordning. Evalueringen kan bl.a. omfatte produktion, ventetid, produktivitet og effektivitet, styre- og afregningsformer, arbejdstilrettelæggelse, kvalitet og service m.v.

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 5. januar 2004 og har virkning fra 1. januar 2004.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 5. januar 2004

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen


Bilag 1

Beregning af ændring i værdi pr. kontakt i meraktivitetsmodellen for 2004

I dette notat beskrives fremgangsmetoden til beregning af udvikling for værdi pr. kontakt fra 2003 til 2004. Vækst i værdi pr. kontakt indtil 1½ pct. kan indgå i den tilskudsberettigede aktivitet. Korrektion for stigning pr. kontakt udover 1½ pct. afvises.

Beregningsmetode

Beregningsmæssigt opgøres ændring i værdi pr. kontakt ved at sammenholde den gennemsnitlige værdi pr. kontakt i perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2003 med værdien pr. kontakt for den tilsvarende periode i 2004. Ændringen i værdi pr. kontakt betragtes således som merværdi pr. kontakt i 2004 i forhold til 2003.

Al tilskudsberettiget sygehusaktivitet som indgår i Landspatientregisteret medgår i beregningen.

Korrektioner som følge af nye koder

Både inden for den ambulante og stationære aktivitet er der indført nye koder i slutningen af 2003, som anvendes i DkDRG-systemet 2004. De nye koder bevirker, at registreringspraksis på disse områder ændres, således at værdien af den registrerede aktivitet ikke kan opgøres ensartet i 2003 og i 2004. Det vil derfor ikke være muligt at foretage retvisende opgørelser over ændring i værdi pr. kontakt for disse områder i 2004 i forhold til 2003, hvorfor de er udeladt i beregningen af ændring i værdi pr. kontakt.

Den stationære aktivitet, der ikke medtages i grundlaget for beregning af ændring i værdi pr. kontakt i 2003 og 2004, er:

Intensivgrupper:

2003   Det er ikke muligt at afgrænse den aktivitet i 2003, der ved implementering af de nye koder i 2004 vil blive grupperet til de intensive grupper, hvorfor der ikke korrigeres i aktiviteten med hensyn til intensivgrupperne.

2004   Aktivitet grupperet til DRG 2632 - 2635 Intensiv gruppe I - lll.

Neurorehabilitering af svært og meget svært hjerneskadede:

2003   Afdelinger til behandling af hjerneskadede på Hvidovre Hospital, Centralsygehuset i Næstved og Hammel Neurocenter.

2004   Afdelinger til behandling af hjerneskadede på Hvidovre Hospital, Centralsygehuset i Næstved og Hammel Neurocenter samt øvrig aktivitet grupperet til grupperne for neurorehabilitering af hjerneskadede.

Specifikke områder inden for hæmatologi:

2003   Aktivitet grupperet til DRG 2620 og 2621 Allogen knoglemarvstransplantation med beslægtet/ubeslægtet donor og DRG 1703 ’Antistofbehandling type 1’. Endvidere aktivitet på Hæmatologisk klinik L, heldøgn, på Rigshospitalet med diagnosen DZ948 ’Tilstand med andet organ- eller vævstransplantat’.

2004   Aktivitet grupperet til DRG 2620 og 2621 Allogen knoglemarvstransplantation med beslægtet/ubeslægtet donor samt til DRG 1722 ’Mini KMT’. Aktivitet grupperet til DRG 1703 og 1721 Antistofbehandling type 1 eller type 2. Endvidere aktivitet grupperet til DRG 2622 ’Tilstand med allogen knoglemarvstransplantation’ og øvrig aktivitet med diagnosen DZ948 ’Tilstand med andet organ- eller vævstransplantat’ på Hæmatologisk klinik L, heldøgn, på Rigshospitalet.

Den ambulante aktivitet, der ikke medtages i grundlaget for beregning af ændring i værdi pr. kontakt i 2003 og 2004, er:

Dermatologiske proceduregrupper:

2003   Aktivitet grupperet til proceduregrupperne PG01H og PG01I lette og tunge dermatologiske procedurer medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

2004   Aktivitet grupperet til proceduregrupperne PG01H og PG01I lette og tunge dermatologiske procedurer medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

Neurologiske proceduregrupper:

2003   Aktivitet grupperet til proceduregrupperne PG09B ’Intravenøs neurologisk test’, PG09C ’Kontrol af baklofenpumpe’ og PG12I ’Botulinumtoksin-injektion’ medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

2004   Aktivitet grupperet til proceduregrupperne PG09B ’Intravenøs neurologisk test’, PG09C ’Kontrol af baklofenpumpe’ og PG12I ’Botulinumtoksin-injektion’ medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

Allergologiske undersøgelser:

2003   Aktivitet grupperet til proceduregrupperne PG13L og PG13M udvidet og kompleks allergologiske undersøgelser medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

2004   Aktivitet grupperet til proceduregrupperne PG13L og PG13M udvidet og kompleks allergologiske undersøgelser medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

Påbegyndelse af behandling med insulinpumpe:

2003   Aktivitet grupperet til proceduregruppe PG12J ’Påbegyndelse af behandling med insulinpumpe’ medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

2004   Aktivitet grupperet til proceduregruppe PG12J ’Påbegyndelse af behandling med insulinpumpe’ medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

Smertebehandling:

2003   Aktivitet grupperet til diagnosegrupperne DG30D og DG30E Simple og komplekse kroniske maligne eller non–maligne smertetilstande medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv tillægget til den ambulante besøgstakst.

2004   Aktivitet grupperet til diagnosegrupperne DG30D og DG30E Simple og komplekse kroniske maligne eller non–maligne smertetilstande medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv tillægget til den ambulante besøgstakst.

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin:

2003   Aktivitet grupperet til proceduregrupperne PG13N – PG13U Klinisk fysiologi/nuklearmedicin grp. 1 – 8 medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

2004   Aktivitet grupperet til proceduregrupperne PG13N – PG13U Klinisk fysiologi/nuklearmedicin grp. 1 – 8 medtages i beregningen af værdi pr. kontakt eksklusiv proceduretaksten.

Budgettakster er et supplement til det årlige takstkatalog og udmeldes løbende til beskrivelse af nye behandlinger eller behandlingsmetoder af væsentligt omfang og betydning. Budgettakster kan både beskrive ambulant og stationært aktivitet, og vil overvejende blive beskrevet ved hjælp af nye koder. Aktivitet, som beskrives ved hjælp af budgettakster i 2004, skal ikke medtages i grundlaget for beregning af ændring i værdi pr. kontakt i 2003 og 2004. Aktiviteten afgrænses ved:

2003   Aktivitet med de nye koder beskrivende den ny behandling

2004   Aktivitet grupperet til budgettaksten

Korrektioner som følge af ændring i behandlingsregime

Specifikke behandlinger, der omlægges fra stationær til ambulant regi, kan holdes ude af beregning af ændring i værdi pr. kontakt. Det er op til det enkelte amt at redegøre for, hvilke behandlinger beskrevet ved hjælp af de gældende SKS-koder der omlægges fra stationær til ambulant regi på hvilke afdelinger. Ændringerne skal være af et væsentligt omfang samt kunne dokumenteres via Landspatientregisteret.

Den aktivitet, der ikke medtages i grundlaget for beregning af ændring i værdi pr. kontakt i 2003 og 2004, er:

2003   Den stationære aktivitet med de af amtet udpegede koder på de specifikke afdelinger

2004   Den ambulante aktivitet med de af amtet udpegede koder på de specifikke afdelinger

Udvikling i værdi pr. kontakt.

Værdien pr. kontakt opgøres som den samlede produktionsværdi pr. kontakt, hvor produktionsværdien opgøres fra hhv. det ambulante og stationære område. Det vil sige, at for hvert amt opgøres;

Samlet produktionsværdi år =

DRG produktionsværdi år

 

+ DAGS produktionsværdi år

Værdien pr. kontakt kan da opgøres som;

Værdi pr. kontakt år =

Samlet produktionsværdi år

 

kontakter år

hvor det samlede antal kontakter bliver fastsat som;

Kontakter år

=

udskrivninger år

 

 

 

+

Gnsn.DAGS

Ambulante besøg år

 

 

 

Gnsn.DRG

 

hvor Gnsn.DAGSbetegner den gennemsnitlige værdi pr. ambulante besøg i 2004 og Gnsn.DRG betegner den gennemsnitlige værdi pr. sygehusudskrivning i 2004.

Ændring i værdi pr. kontakt opgøres endeligt som forholdet mellem værdi pr. kontakt i 2004 i forhold til den samlede værdi pr. kontakt i hele 2003.

Ændring i værdi pr. kontakt i pct. =

(

værdi pr. kontakt 2004

-1

)

x 100

 

 

Værdi pr. kontakt 2003

 

 

 

Regulering for udvikling i værdi pr. kontakt udover 1½ pct.

Den samlede værdi af hver amtskommunes somatiske sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, med de ovenfor anførte korrektioner, justeres hver måned med den faktor, som ændringen i værdi pr. kontakt ligger udover 1½ pct.


Bilag 2

Retningslinjer for korrektion af baselines for 2004 i forbindelse med strukturomlægninger i amterne

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på baggrund af økonomiaftalen for 2004 mellem regeringen og Amtsrådsforeningen fastlagt principper for korrektioner af amternes baselines i 2004 i forbindelse med strukturomlægninger i amterne. Retningslinjerne omfatter endvidere H:S og Bornholms Kommune.

Retningslinjerne skal understøtte amternes tilskyndelse til fortsatte strukturrationaliseringer i sygehusvæsenet.

Amternes baselines for 2004 korrigeres for strukturændringer inden for sygehusområdet efter følgende retningslinjer:

  Ved sammenlægning/lukning af sygehuse eller afdelinger korrigeres for hidtidige overflytninger mellem de to enheder. Baseline korrigeres med summen af de laveste takster af de sammenhængende forløb.

  Ved omlægning eller effektivisering af behandlingsforløb på sygehusene, oprettelse af et ambulatorium til erstatning for indlæggelse på et heldøgnsafsnit m.v. korrigeres for værdiforskellen mellem den ambulante og den stationære takst for de berørte patienter. Korrektionen beregnes ved at sammenligne den registrerede aktivitet i Landspatientregisteret før og efter behandlingsomlægningen.

  Det er generelt en forudsætning, at ændringerne er omkostnings/behandlingsneutrale - forstået sådan at antallet af patienter i amtet, som gennemgår sygehusbehandling for den berørte lidelse, skal være uændret. Ændringerne skal desuden kunne dokumenteres via Landspatientregisteret.

  Der korrigeres for ændringer af struktur eller forløb m.v., der indebærer såvel lavere som højere DRG-værdier. Eventuelle justeringer af baseline sker efter konkret drøftelse med de enkelte amter. Det er op til det enkelte amt at godtgøre konkrete behov for korrektion af baseline i overensstemmelse med de udmeldte principper.

  Der korrigeres for godtgjorte registreringsfejl i baselineperioden.

  Amterne har mulighed for gennem Amtsrådsforeningen eller individuelt at rejse nye og væsentlige typer af problemstillinger over for indenrigs- og sundhedsministeren, det ikke har været muligt at forudse på nuværende tidspunkt, og som derfor ikke er beskrevet i nærværende retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med DRG-styregruppen – som supplement til det årlige takstkatalog - løbende udmelde særlige budgettakster for nye behandlingsmetoder m.v., herunder introduktion af ny medicin, af væsentligt omfang og betydning, som den årlige takstberegning i DRG-systemet ikke umiddelbart tager højde for. Udmeldte budgettakster indgår fra 2004 på linje med taksterne i takstkataloget i opgørelsen af amternes meraktivitet.

Særligt om beregningen af vækst i den gennemsnitlige værdi pr. kontakt (creep):

Beregningen af creep i henhold til cirkulærets § 8, stk. 3, sker efter den i bilag 1 anførte metode. I beregningerne af creep indgår al aktivitet omfattet af meraktivitetsordningen - undtaget områder hvor der er oprettet nye behandlingskoder.

Endvidere holdes specifikke behandlinger af væsentligt omfang, der omlægges fra stationært til ambulant regi, samt behandlinger, der har fået tilknyttet en budgettakst, ude af creepberegningerne. Kravene til dokumentation følger ovenstående retningslinjer.