Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord

 

I medfør af § 2, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de tilskud, som statskassen yder til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord, jf. § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

§ 2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager opgørelsen af tilskuddene til de enkelte kommuner. Opgørelsen sker på grundlag af indberetninger fra kommunerne om størrelsen af den samlede nedsættelse for det enkelte skatteår af den kommunale grundskyld af produktionsjord i de enkelte kommuner, jf. § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan kræve nærmere dokumentation fra kommunerne med hensyn til de indberettede beløb.

§ 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler tilskuddene for det enkelte skatteår til de enkelte kommuner i to lige store rater i april og september måned. I året efter skatteåret foretages en eventuel efterregulering af de udbetalte tilskud.

§ 4. De kommuner, der modtager tilskud, skal efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets anmodning i året efter skatteåret indsende en af kommunens revision attesteret erklæring om, at opgørelsen af nedsættelsesbeløbene for skatteåret er sket i overensstemmelse med lovgivningens regler.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. februar 2004.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 6. februar 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Niels Jørgen Mau