Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på Indenrigs- og
Sundhedsministeriets område

(Afskaffelse af hæftestraf samt ændring af uddannelseskrav i autorisationslove vedrørende sundhedspersoner m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter, som ændret ved § 32 i lov nr. 217 af 23. april 1986, § 20 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 og § 9 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 5-7.

2. I § 10, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 2

I lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, som ændret ved § 33 i lov nr. 217 af 23. april 1986, § 15 i lov nr. 310 af 4. juni 1986, § 21 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 7, stk. 3, i lov nr. 463 af 10. juni 1997 og § 2 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om fratagelser og fraskrivelser af autorisationer i medfør af §§ 6 og 7. Meddelelse om bortfald og generhvervelse af retten til at ordinere euforiserende stoffer gives til landets apotekere og embedslægeinstitutioner.«

2. I § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1 og 4, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 3

I lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret ved § 34 i lov nr. 217 af 23. april 1986, § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 og § 5 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om fratagelser og fraskrivelser af autorisationer i medfør af §§ 4 og 5.«

2. I § 14, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 4

I lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret ved § 36 i lov nr. 217 af 23. april 1986, § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 7, stk. 4, i lov nr. 463 af 10. juni 1997 og § 6 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

» Stk. 2 . Sundhedsstyrelsen kan meddele autorisation som klinisk tandtekniker til personer, der i udlandet har modtaget autorisation eller har gennemgået en uddannelse, som kan sidestilles med den i stk. 1 nævnte uddannelse. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere betingelser for meddelelse af autorisation, herunder regler om egnethedsprøve og prøvetid.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser om udøvelse af virksomhed som klinisk tandtekniker, som er nødvendige for gennemførelsen af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked og direktiver vedtaget af Den Europæiske Union.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 4-9.

2. I § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 5

I lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved lov nr. 139 af 2. marts 1994, § 2 i lov nr. 345 af 17. maj 2000 og § 21 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1 og 2, udgår », hæfte«.

§ 6

I lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 4 i lov nr. 396 af 2. juni 1999 og § 12 i lov nr. 482 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

2. § 10, stk. 2, ophæves.

§ 7

I lov nr. 415 af 6. juni 1991 om kiropraktorer m.v., som ændret ved lov nr. 502 af 30. juni 1993, § 7, stk. 5, i lov nr. 463 af 10. juni 1997 og § 3 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »sundhedsministeren« til: »ministeren for videnskab, teknologi og udvikling«.

2. § 2, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Regler om uddannelse af kiropraktorer fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren.«

3. § 6 affattes således:

»§ 6. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om fratagelser og fraskrivelser af autorisationer i medfør af §§ 4 og 5.«

4. I § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 8

I lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 8 i lov nr. 396 af 2. juni 1999 og § 13 i lov nr. 482 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-13 bliver herefter stk. 7-12.

2. I § 1, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.

3. I § 10, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 9

I lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg), som ændret ved lov nr. 332 af 19. juni 1974 og lov nr. 244 af 12. maj 1976, foretages følgende ændringer:

1. I § 38, stk. 1, 1. pkt., udgår », hæfte«.

2. I § 38, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2 og 3, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 10

I lov nr. 379 af 18. maj 1994 om optikere m.v., som ændret ved § 7, stk. 7, i lov nr. 463 af 10. juni 1997 og § 7 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om fratagelser og fraskrivelser af autorisationer i medfør af § 5.«

2. I § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 11

I lov nr. 307 af 24. april 1996 om kliniske diætister, som ændret ved § 7, stk. 8, i lov nr. 463 af 10. juni 1997 og § 11 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ret til at få autorisation som klinisk diætist har enhver, der i Danmark har bestået eksamen i en af undervisningsministeren godkendt uddannelse.

Stk. 2. Regler om uddannelse af kliniske diætister fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren.«

2. § 6 affattes således:

»§ 6. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om fratagelser og fraskrivelser af autorisationer i medfør af §§ 4 og 5.«

3. I § 13, stk. 1, indsættes efter »Overtrædelse af«: »§ 1,«.

4. I § 14, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 12

I lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere, som ændret ved § 7, stk. 9, i lov nr. 463 af 10. juni 1997 og § 10 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om fratagelser og fraskrivelser af autorisationer i medfør af § 5.«

2. I § 15, stk. 1, og § 16, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 13

I lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., som ændret ved lov nr. 427 af 10. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 14

I lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 15

I lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 16

I lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 17

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 293 af 30. april 2003 og § 4 i lov nr. 381 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 60, stk. 1, og § 68, stk. 1, udgår », hæfte«.

2. I § 69, stk. 2, og § 70, stk. 1 og 4, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

3. I § 79, stk. 8, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 18

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001, som ændret ved § 18 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, udgår », i København Stadslægen,«.

2. I § 18, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

3. I § 21, stk. 5, ændres »hæfte« til: »fængsel«.

4. I § 22, stk. 2, og § 24, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

5. I § 25, stk. 1, udgår »med hæfte eller«.

6. I § 26, stk. 1, og § 27, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel«.

7. § 28 affattes således:

»§ 28. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om fratagelser og fraskrivelser af autorisationer i medfør af kapitel 1. Meddelelse om bortfald og generhvervelse af retten til at ordinere euforiserende stoffer gives til landets apotekere og embedslæger.«

§ 19

I værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 12. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

2. I § 35, stk. 1, udgår »hæfte og«.

§ 20

I lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 10. september 2002, som ændret ved lov nr. 428 af 10. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel«.

§ 21

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Lovens § 11, nr. 1, har dog ikke virkning for personer, der har bestået eksamen i den ved Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 314 af 21. maj 1987 fastsatte uddannelse.

§ 22

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 4. februar 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen