Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 1. december 2005

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om
trafikselskaber

(EU's anden jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.)

[af transport‑ og energiministeren (Flemming Hansen)]

 

1. Ændringsforslag

Transport- og energiministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2005 og var til 1. behandling den 3. november 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 27. oktober 2005 sendte transport- og energiministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til transport- og energiministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlem af udvalget er positivt indstillet over for lovforslaget, da det indeholder en lang række forbedringer. Enhedslisten gør dog samtidig opmærksom på, at det er ufornuftigt at slå en lang række forslag sammen med krav til privatbanedrift. Enhedslisten bryder sig generelt ikke om at behandle sager af vidt forskellig karakter i samme lovforslag. Dette ændrer dog ikke på, at de tiltag, der rent faktisk sættes i værk, er positive. Derfor kan Enhedslisten støtte lovforslaget.

 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af transport- og energiministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 1

1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 4, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 17 a« til: »§ 17«.«

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af forslagets § 1, nr. 4, ved hvilket § 17 a og § 17 foreslås sammenskrevet til en ny samlet § 17.

Kim Andersen (V)  Gitte Lillelund Bech (V)  Jacob Jensen (V)  Flemming Damgaard Larsen (V)  fmd. Karsten Nonbo (V)  Walter Christophersen (DF)  Jørn Dohrmann (DF)  Henriette Kjær (KF)  nfmd. Allan Niebuhr (KF)  Poul Andersen (S)  Torben Hansen (S)  Klaus Hækkerup (S)  Jens Christian Lund (S)  Jytte Wittrock (S)  Martin Lidegaard (RV)  Poul Henrik Hedeboe (SF)  Rune Lund (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 23

Bilagsnr.

Titel

1

Forslag til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

2

Høringssvar, fra transport- og energiministeren

3

1. udkast til betænkning

4

Ændringsforslag, fra transport- og energiministeren

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 23

Spm.nr.

Titel

1

Spm., om en ændret opgørelsesmetode kan medføre, at antallet af afgange på den enkelte bane falder, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om, hvordan den nuværende indberetningsordning fungerer, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om erfaringerne med den eksisterende indberetningsordning på jernbaneområdet, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om, hvilke konkrete problemer privatbanerne har med de nuværende krav til trafikbetjeningen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om, hvad privatbanernes ønsker mht. en ændret opgørelsesmetode vil betyde for togbetjeningen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om uddybning af spørgsmål 1 mht., om betjeningen af delstrækninger kan nedprioriteres, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om uddybning af spørgsmål 1 mht., om et togselskab, der driver flere baner, kan nedprioritere betjeningen på en bane i forhold til andre af selskabets baner, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå