Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

(Gennemførelse af aftale af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemslande
på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side vedrørende fri bevægelighed for
personer samt visse justeringer i adgangen til registrering af oplysninger i CPR)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 426 af 31. maj 2000 om Det Centrale Personregister, som ændret ved § 16 i lov nr. 409 af 6. juni 2002 og lov nr. 379 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 2, ophæves 1. pkt., og i stedet indsættes:

»Personer, der tilflytter fra et nordisk land, har kun pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet her i landet skal vare over 6 måneder. Det samme gælder personer, der er statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz samt disse personers familiemedlemmer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om fri bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v., men som ikke er statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz (tredjelandsstatsborgere).«

2. I § 16, stk. 2, 2. pkt., som bliver 3. pkt., ændres »Personer, som tilflytter fra det øvrige udland,« til: »Øvrige personer, som tilflytter,«.

3. I § 26 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4 . Personer, som er tildelt et personnummer efter § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller § 3, stk. 6, har ret, men ikke pligt til at få registreret en eventuel kontaktadresse her i landet eller i udlandet, hvortil offentlige myndigheder og private kan sende vedkommendes post.«

4. I bilag 1, nr. 3, litra e, ændres »§ 26, stk. 3« til: »§ 26, stk. 3 og 4«.

5. Bilag 1, nr. 17, ophæves.

Nr. 18 bliver herefter nr. 17.

6. I bilag 1, nr. 18, som bliver nr. 17, ændres »nr. 1-17« til: »nr. 1-16«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Tidspunkt for ikrafttræden af § 1, nr. 5 og 6, fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1, nr. 3-6, kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 4. februar 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen