Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

(Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

1. Ændringsforslag

Der er af skatteministeren stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2005 og var til 1. behandling den 18. november 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 8. september 2005 dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2004-05, 2. samling) alm. del − bilag 160. Den 9. november 2005 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar til udvalget.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 1

1) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:

»01. Overskriften til Kapitel 2 affattes således:

»Fælles bestemmelser

Kontrolbestemmelser«.

02. Efter § 23 indsættes i kapitel 2:

»§  25. Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen.«

03. Efter § 26 udgår ordene »Kapitel 3. Fællesbestemmelser. Kontrolbestemmelser«. «

[Indsættelse af leverandør- og fabrikanterklæringer i spiritusafgiftsloven]

Til § 2

2) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:

» 01. Efter § 19 indsættes:

»Kontrolbestemmelser

§ 20. Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen.«

02. Efter § 21 udgår ordet »Kontrolbestemmelser«. «

[Indsættelse af leverandør- og fabrikanterklæringer i øl- og vinafgiftsloven]

Til § 4

3) Stk. 2 udgår, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Stk. 2. Lovens § 1, nr. 01-03, og § 2, nr. 01 og 02, har virkning fra den 1. januar 2006 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. januar 2006 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 1, og § 2, nr. 1, har virkning fra den 1. juni 2005 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. juni 2005 (tillægsafgiftens ikrafttrædelsestidspunkt) udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.«

Stk. 3. bliver herefter stk. 4.

[Ikrafttrædelsestidspunkt for indførelse af leverandør- og fabrikanterklæringer]

Bemærkninger

Til nr. 1-3

Almindelige bemærkninger

Det foreslås, at der indføres leverandør- og fabrikanterklæringer i spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven.

Siden ikrafttrædelsen af tillægsafgiften på alkoholsodavand den 1. juni 2005 har der vist sig visse administrative vanskeligheder med at fastslå produkternes reelle indhold. Laboratorieanalyser af indholdet har ikke bragt den fornødne klarhed. Vanskelighederne omfatter både en fastslåelse af, om alkoholen er opstået som følge af en gæring eller en destillering, og om produktet er tilsat en ikkealkoholholdig drikkevare, såsom sodavand eller anden form for læskedrik.

Alkoholsodavand er defineret ved at være blandinger af enten malt(øl)-, vin- eller spiritusbaserede produkter med ikkealkoholholdige drikkevarer. Ikkealkoholholdige drikkevarer kan være kulsyreholdige drikkevarer såsom mineral- eller sodavand eller ikkekulsyreholdige drikkevarer såsom kakaomælk, mælk, frugt- eller grønsagssafter eller -most eller lignende.

Det foreslås, at der indføres mulighed for, at told- og skatteforvaltningen (SKAT) kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring. Fabrikanterklæringen kan f.eks. være bryggeriets godkendte egenkontrolprogram i henhold til fødevarelovgivningen. Der er dermed ikke som udgangspunkt krav om, at der nødvendigvis skal fremskaffes ny dokumentation eller foretages laboratorieanalyser eller lignende.

SKATs afgørelser om fremlæggelse af dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen skal sikre, at det i tvivlstilfælde – med større sikkerhed, end det er tilfældet i dag – kan fastslås, hvorvidt produktet er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand eller ej.

SKAT kan fastsætte en frist for virksomheden til at efterkomme en sådan afgørelse.

Undlader virksomheden at efterkomme en sådan afgørelse, kan dette tillægges virksomheden bevismæssig skadevirkning ved fastsættelse af den afgift, der skal betales.

SKATs afgørelser om fremlæggelse af dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen kan påklages særskilt til Landsskatteretten efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven.

Det foreslås, at muligheden for SKAT for at træffe afgørelse om fremlæggelse af dokumentation får virkning fra den 1. januar 2006.

Ad nr. 1

Det foreslås, at der i spiritusafgiftslovens kontrolbestemmelser indsættes mulighed for, at SKAT kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.

Ad nr. 2

Det foreslås, at der i øl- og vinafgiftslovens kontrolbestemmelser indsættes mulighed for, at SKAT kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.

Ad nr. 3

Det foreslås, at muligheden for SKAT for at træffe afgørelse om fremlæggelse af dokumentation får virkning fra den 1. januar 2006.


 

Kim Andersen (V)  Charlotte Antonsen (V)  Peter Christensen (V)  nfmd. Lars Christian Lilleholt (V)  Torsten Schack Pedersen (V)  Mikkel Dencker (DF)  Colette L. Brix (DF)  Charlotte Dyremose (KF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  Frode Sørensen (S)  fmd. René Skau Björnsson (S)  Rasmus Prehn (S)  John Dyrby (S)  Lene Jensen (S)  Poul Erik Christensen (RV)  Morten Homann (SF)  Frank Aaen (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 55

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar fra skatteministeren

2

Udkast til tidsplan for Skatteudvalgets behandling af L 55

3

1. udkast til betænkning

4

Ændringsforslag fra skatteministeren

5

2. udkast til betænkning

6

3. udkast til betænkning