Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 7. december 2005

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank (Afvikling og nedlæggelse m.v. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank)

[af fødevareministeren (Hans Christian Schmidt)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 16. november 2005 og var til 1. behandling den 25. november 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og fødevareministeren sendte den 16. november 2005 dette udkast til udvalget, jf. L 75 – bilag 1. Den 17. november 2005 sendte fødevareministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 8 spørgsmål til fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti kan på baggrund af Fiskeribankens store økonomiske problemer og lånemarkedets generelle udvikling støtte nedlæggelsen af banken. Partierne er dog samtidig stærkt bekymrede for, hvordan det i fremtiden i praksis skal kunne lade sig gøre for yngre fiskere at komme ind i erhvervet, når indførelsen af det fremtidige kvotesystem tvinger de unge fiskere til både at skulle investere i båd og i kvoter og dermed bringe sig i dyb gæld fra starten. Derfor så partierne gerne, at regeringen i forbindelse med nedlæggelsen af Fiskeribanken igangsatte et mere systematisk arbejde med at sikre alle former for bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri i Danmark, f.eks. ved at benytte det kommende år til en tilbundsgående undersøgelse af, hvordan en kvoteordning vil påvirke de yngre fiskeres muligheder for at komme ind i erhvervet, ikke mindst i kystfiskerflåden og i yderdistrikterne.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslisten anerkender, at Fiskeribanken i den nuværende situation vil få svært ved at spille en positiv rolle i finansieringen af dansk fiskeri. Enhedslisten er imidlertid imod den udvikling, som forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti vil føre fiskeriet ud i. Enhedslisten ønsker i stedet at satse på en udvikling af det mest bæredygtige fiskeri med særligt fokus på kystfiskeri og fiskeri med skånsomme redskaber. Det vil også være med til at sikre udviklingen i yderdistrikterne. Som et led i en sådan strategi mener Enhedslisten at der vil være brug for et alternativ til den private sektor i finansieringen. Enhedslisten stemmer derfor imod lovforslaget.

   Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jens Kirk (V)  Karsten Nonbo (V)  Torsten Schack Pedersen (V)  nfmd. Inger Støjberg (V)  Jørgen Winther (V)  Christian H. Hansen (DF)  fmd. Martin Henriksen (DF)  Allan Niebuhr (KF)  Per Ørum Jørgensen (KF)  Jens Peter Vernersen (S)  Lene Hansen (S)  Karen Hækkerup (S)  Bjarne Laustsen (S)  Elisabeth Geday (RV)  Ole Glahn (RV)  Kristen Touborg (SF)  Per Clausen (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 75

Bilagsnr.

Titel

1

Udkast til lovforslag, fra fødevareministeren

2

Høringsnotat og høringssvar, fra fødevareministeren

3

Høringssvar, fra fødevareministeren

4

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

5

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

6

1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 75

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om baggrunden for, at Fiskeribanken først lukkes ned i 2008 m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om Fiskeribankens udeståender, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm., om Fiskeribanken har samme sikkerhed for lån som andre pengeinstitutter, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om tilsyn med Fiskeribankens udlån, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om, hvorvidt et tilsyn med Fiskeribanken som det, der føres med andre banker, havde betydet, at Finanstilsynet havde skredet ind, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm., om der har været rejst påtale over for Fiskeribanken om overbelåning fra det tilsyn, der er med banken, og i hvilken form, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om, hvem der har det politiske ansvar for Fiskeribankens overbelåning, der nu åbenbart har ført til, at banken er nødlidende, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om mulighederne for, at Fiskeribankens udlån tilbagebetales, og om, hvad den nye fiskeriaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder for, at bankens udeståender tilbagebetales, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå