Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til
kiropraktisk behandling

 

I medfør af § 9, stk. 4, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, fastsættes:

§ 1. Den offentlige sygesikring yder tilskud til kiropraktisk behandling ved kiropraktor.

§ 2. Tilskud til personer i sygesikringsgruppe 1 er betinget af, at de søger en kiropraktor, der er tilsluttet den gældende landsoverenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening.

§ 3. Betalingstakster for de sikrede og de nærmere vilkår for hjælpens ydelse fastsættes i landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening. Landsoverenskomsten skal godkendes af indenrigs- og sundhedsministeren efter sygesikringslovens § 26.

§ 4. Til andre patienter end de i § 5, nævnte, yder sygesikringen følgende tilskud:

1)   Til kiropraktisk klinisk grundydelse: Ved førstegangsbesøg, ny ikke-identisk sygdomsaktivitet samt ved ny identisk sygdomsaktivitet senere end et år efter afsluttet behandling ydes et tilskud på 94,00 kroner.

2)   Til kiropraktisk klinisk grundydelse: Ved ny sygdomsaktivitet inden for et år efter afsluttet behandling ydes et tilskud på 70,50 kroner.

3)   Til kiropraktisk klinisk ydelse ved fortsat behandling ydes et tilskud på 36,65 kroner.

4)   Til røntgenundersøgelse ydes et tilskud på 100,00 kroner.

5)   Til supplerende røntgenundersøgelse ydes et tilskud på 50,00 kroner.

6)   Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter i forbindelse med individuel profylakse ydes et tilskud på 18,32 kroner.

7)   Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter med lidelser med behov for en ekstraordinær tidskrævende profylakse ydes et tilskud på 36,65 kroner.

§ 5. For patienter, der har kroniske lidelser i bevægeapparatet, yder sygesikringen følgende tilskud:

1)   Til kiropraktisk klinisk grundydelse: Ved førstegangsbesøg, ny ikke-identisk sygdomsaktivitet samt ved ny identisk sygdomsaktivitet senere end et år efter afsluttet behandling ydes et tilskud på 94,00 kroner.

2)   Til kiropraktisk klinisk grundydelse: Ved ny sygdomsaktivitet inden for et år efter afsluttet behandling ydes et tilskud på 70,50 kroner.

3)   Til kiropraktisk klinisk ydelse ved fortsat behandling ydes et tilskud på 47,00 kroner.

4)   Til røntgenundersøgelse ydes et tilskud på 100,00 kroner.

5)   Til supplerende røntgenundersøgelse ydes et tilskud på 50,00 kroner.

6)   Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk grundydelse og kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter med akutte lidelser i bevægeapparatet, ved patienter med begrundet mistanke om diskusprolaps, ved lammelser, ved opfølgende undersøgelse i et behandlingsforløb, ved patienter med flere lidelser med forskellig oprindelse og ved patienter med behov for supplerende behandling ydes et tilskud på 23,50 kroner.

7)   Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk grundydelse og kiropraktisk klinisk ydelse: Hvor massiv behandlende indsats er påkrævet, så som ved visse patienter med begrundet mistanke om diskusprolaps eller med svære akutte hold, ved svært handicappede personer, ved patienter med behov for omfattende supplerende behandling, ved patienter med flere lidelser med forskellig oprindelse, og hvor en massiv mangefacetteret behandlingsmæssig indsats er påkrævet, ydes et tilskud på 47,00 kroner.

8)   Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter i forbindelse med individuel profylakse ydes et tilskud på 23,50 kroner.

9)   Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter med lidelser med behov for en ekstraordinær tidskrævende profylakse ydes et tilskud på 47,00 kroner.

Stk. 2. Nærmere retningslinier for afgrænsningen af den personkreds, der er omfattet af tilskudsbestemmelserne i stk. 1, fastsættes i overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening.

§ 6. De i §§ 4 og 5 anførte tilskudsbeløb er angivet i 1. juli 2000-niveau. Tilskudsbeløbene reguleres i henhold til de i godkendt overenskomst fastsatte regler.

Stk. 2. De efter stk. 1, regulerede tilskudsbeløb afrundes til nærmeste hele krone.

§ 7. Såvel gruppe 1-sikrede som gruppe 2-sikrede betaler direkte til kiropraktoren den del, det påhviler patienten at betale. Tilskud til gruppe 2-sikrede, der søger kiropraktor, som ikke er tilsluttet den gældende landsoverenskomst, udbetales af kommunalbestyrelsen ved fremsendelse af kvitteret regning. I intet tilfælde ydes mere end regningens beløb.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2004. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 584 af 22. juni 2000 om tilskud efter sygesikringsloven til kiropraktisk behandling.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 22. marts 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Steffen Egesborg Hansen