Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Boligudvalget den 14. december 2005

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om indkomstbeskatning af
aktieselskaber m.v. og lov om påligningen af indkomstskat til staten

(Den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering)

[af socialministeren (Eva Kjer Hansen)]

 

1. Ændringsforslag

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget, efter dette blev henvist til fornyet behandling i udvalget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 16. november 2005 og var til 1. behandling den 25. november 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Boligudvalget. Udvalget afgav betænkning den 8. december 2005. Lovforslaget var til 2. behandling den 13. december 2005, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Boligudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 3 spørgsmål til socialministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret med undtagelse af 1 spørgsmål, som forventes besvaret af ministeren inden 3. behandling af lovforslaget. 1 af udvalgets spørgsmål og socialministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til tillægsbetænkningen.

Samråd

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til socialministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmålene i et samråd med udvalget den 14. december 2005.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Det Radikale Venstres medlem af udvalget forventer og vil påse, at menneskerettighederne og Danmarks øvrige konventionsbestemte forpligtelser overholdes i alle samfundsforhold. RV forudsætter, at hverken boligforeninger eller kommuner vil diskriminere på baggrund af etnicitet, handicap eller andre ulovlige diskrimininationsårsager, og skulle det mod forventning være tilfældet, forventer RV, at ministeren er sit ansvar bevidst og griber ind over for de pågældende myndigheder og organisationer. I det lys synes ændringsforslaget overflødigt, hvorfor RV ikke kan støtte det.

Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse , men vil stemme for det stillede ændringsforslag.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF og EL):

Til § 1

1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved forvaltningen af almene boliger må bestemte grupper ikke diskrimineres begrundet i race, national eller etnisk oprindelse, religion, tro, politisk overbevisning, køn, seksuel orientering, alder, handicap, social herkomst, formueforhold el.lign.««

[Diskriminationsforbud]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslaget ønsker forslagsstillerne at sikre, at der ikke ved forvaltningen af almene boliger sker diskrimination over for bestemte grupper af personer begrundet i de nævnte forhold.

Inge‑Lene Ebdrup (V)  Michael Aastrup Jensen (V)  Kurt Kirkegaard (V)  Hanne Severinsen (V)  Søren Pind (V)  Anita Knakkergaard (DF)  Mia Falkenberg (DF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  nfmd. Allan Niebuhr (KF)  Lissa Mathiasen (S)  fmd. Rasmus Prehn (S)  Jytte Andersen (S)  Hüseyin Arac (S)  René Skau Björnsson (S)  Charlotte Fischer (RV)  Morten Homann (SF)  Majbrit Berlau (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.


 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 70 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

11

Betænkning afgivet 8/12-05

12

1. udkast til tillægsbetænkning

13

2. udkast til tillægsbetænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 70 stillet efter afgivelse af betænkning

Spm.nr.

Titel

67

Spm., om det er i strid med den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder at fastsætte bestemmelser om, at mennesker med årsindkomst under et vist niveau ikke kan købe en almen bolig, til socialministeren, og ministerens svar herpå

68

Spm. om garanti for, at ministeren vil gribe ind over for lokale bestemmelser, der er i strid med menneskerettighedskonventionerne, til socialministeren, og ministerens svar herpå

69

Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 14/12-05 vedr. samrådsspm. A-D, til socialministeren, og ministerens svar herpå

 

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 70 stillet efter afgivelse af betænkning

Samråds-spm.nr.

Titel

A

Samrådsspm. om diskrimination på baggrund af race, etnisk oprindelse, religion m.v., til socialministeren

B

Samrådsspm. om at redegøre for baggrunden for, at Institut for Menneskerettigheder ikke har fået sendt lovforslaget til høring, til socialministeren

C

Samrådsspm. om at uddybe svar vedrørende konstruktion af salg af almene boliger med henblik på udelukkelse af visse personers ret til at købe sin almene bolig, til socialministeren

D

Samrådsspm. om, at lejere kan stå uden tag over hovedet med den nye bestemmelse om erstatningsboliger ved nedrivning, ombygning m.v., til socialministeren

 

 

 Bilag 2

1 af udvalgets spørgsmål til socialministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål 68 og socialministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål 68

Kan ministeren garantere, at ministeren vil gribe ind og udnytte sin beføjelse, såfremt der lokalt fastsættes bestemmelser der er i strid med menneskerettighedskonventionerne?

Svar

Som nævnt både under 2. behandlingen af L 70 og under samrådet i dag, har jeg fuld tillid til, at kommuner og boligorganisationer – med godkendelse fra lejerne - aftaler både lovlige og fornuftige kriterier, når der efter en vurdering af beboersammensætningen i området er behov for det.

Jeg kan oplyse, at jeg som minister har et overordnet ulovbestemt tilsyn i forhold til almenboligloven. Det betyder, at jeg skal sikre, at der bliver grebet ind overfor ulovlig administration af almenboligloven. Da det er et bærende princip i almenboligloven, at der ikke må ske diskrimination af bestemte befolkningsgrupper begrundet i bl.a. race, køn, tro, alder, handicap m.v. har jeg altså pligt til at sikre, at der gribes ind over for diskrimination, som jeg bliver bekendt med.

Efter L 70 skal ministeriet orienteres om aftalte kriterier for salg efter den foreslåede nye salgsordning. Skulle det forekomme, at en aftale indeholder et kriterium, som er i strid med menneskerettighedskonventionerne, vil jeg i kraft af mit overordnede ulovbestemte tilsyn anmode kommunen – der jo både er aftalepart og tilsynsmyndighed – om at sørge for, at aftalen bliver ændret.

Skulle det mod forventning ske, at kommunen ikke sørger for at ændre aftalen i overensstemmelse med konventionerne, vil jeg anmode statsamtmanden om at tage sagen op. Statsamtmanden har i givet fald mulighed for at anvende tvangsmidler overfor kommunen, f.eks. tvangsbøder, indtil forholdet er bragt i orden.

Jeg vil altså endnu engang understrege, at der ikke er grund til at frygte diskrimination. For det første er ordningen udformet, så den er selvregulerende. De lokale parter har ingen grund til at udelukke flere end højst nødvendigt fra at købe, især ikke når lejerne selv skal stemme for kriterierne. Og skulle det alligevel forekomme, at der aftales et diskriminerende kriterium, vil jeg naturligvis gribe ind.