Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2005

Forslag

til

Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven1)

(Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand)

 

§ 1

I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1392 af 20. december 2004 og senest ved § 63 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »nomenklatur«: », og hvis blandingens alkoholindhold er på under 15 pct. vol., jf. Rådets forordning om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus,«.

2. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Fælles bestemmelser

Kontrolbestemmelser«.

3. Efter § 23 indsættes i kapitel 2:

»§ 25. Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen.«

4. Efter § 26 udgår overskrifterne »Kapitel 3. Fællesbestemmelser. Kontrolbestemmelser«.

§ 2

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1392 af 20. december 2004 og senest ved § 84 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 C indsættes efter 1. pkt.:

»Der opkræves dog ikke tillægsafgift af cider, som opfylder bestemmelserne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om frugtsaft m.v., og af frugtvin, som opfylder bestemmelserne i Anordning om Frugtvin og Rosinvin.«

2. Efter § 19 indsættes:

»Kontrolbestemmelser

§ 20. Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der skal fremlægges dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen.«

3. Efter § 21 udgår overskriften »Kontrolbestemmelser«.

§ 3

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003 og § 5 i lov nr. 1392 af 20. december 2004 og senest ved § 19 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1, linje 11, ændres »Øl og sodavand« til: »Øl, andre gærede drikkevarer, sodavand og alkoholsodavand«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2-4, og § 2, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. januar 2006 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. januar 2006 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 1, og § 2, nr. 1, har virkning fra den 1. juni 2005 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. juni 2005 (tillægsafgiftens ikrafttrædelsestidspunkt) udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 4. Lovens § 3 har virkning fra den 1. april 2005 og finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. april 2005 (emballageafgiftsnedsættelsens ikrafttrædelsestidspunkt) udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF, i henhold til Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald og i henhold til Rådets direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.