Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af præimplantationsdiagnostik
i særlige tilfælde

 

I medfør af § 7, stk. 4, i lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., som ændret ved lov nr. 240 af 5. april 2004 fastsættes:

§ 1. Sundhedsstyrelsen kan meddele tilladelse til anvendelse af præimplantationsdiagnostik, hvor tungtvejende hensyn til behandling af et barn med en livstruende sygdom taler herfor.

Stk. 2. Tilladelsen skal være begrundet i konkrete sundhedsfaglige vurderinger af det syge barns og familiens forhold.

Stk. 3. Følgende krav skal være opfyldt:

1)   Formålet skal være at hjælpe et barn af én af forældrene eller dem begge.

2)   Det pågældende barn skal lide af livstruende sygdom.

3)   Alle andre behandlingsmuligheder skal være undersøgt.

4)   Der må ikke findes ligeværdige alternativer til søskendedonation af stamceller.

5)   Behandling af det syge barn med stamceller fra navlesnor eller knoglemarv fra en rask bror eller søster skal ud fra sundhedsfaglige erfaringer kunne forventes at føre til en afgørende forbedring i barnets helbredstilstand eller overlevelsesmuligheder.

6)   Det raske barn må ikke i forbindelse med donationen udsættes for indgreb, der i sig selv er uacceptable, for eksempel fordi det er velfærdstruende, i alvorlig grad smertefuldt eller på anden måde krænkende.

7)   Forældrene skal have modtaget en grundig information og rådgivning som forudsætning for behandlingen, herunder også om belastningerne for kvinden og graden af sandsynlighed for at opnå et vævsforligeligt og sygdomsfrit barn.

8)   Der må ikke ske genetisk modifikation af det eller de æg, der udvælges.

§ 2. Anmodning indeholdende den faglige begrundelse, jf. § 1 skal, bilagt skriftligt forældresamtykke, rettes til Sundhedsstyrelsen af den for barnets behandling ansvarlige læge i et regi, som repræsenterer den højeste indenlandske sagkundskab.

Stk. 2. Anmodningen skal være ledsaget af en udtalelse fra den landsdelsafdeling, som skal forestå præimplantationsdiagnostikken, samt fra relevant klinisk-genetisk landsdelsafdeling.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen indhenter supplerende oplysninger i det omfang, styrelsen finder det nødvendigt.

§ 3. Sundhedsstyrelsen påser inden tilladelse meddeles, at kriterierne i § 1 er opfyldt, og at alle andre helbredende behandlingsmuligheder kan anses for udtømte.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. maj 2004.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 23. april 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Maja-Lisa Axen