Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 21. marts 2006

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.

(Opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S)

[af transport‑ og energiministeren (Flemming Hansen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. januar 2006 og var til 1. behandling den 2. februar 2006. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget. Udvalget anmoder om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling mellem 2. og 3. behandling.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og transport- og energiministeren sendte den 5. januar 2006 dette udkast til udvalget, jf. TRU alm. del – bilag 190. Den 26. januar 2006 sendte transport- og energiministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra Københavns Amt.

Deputationer

Endvidere har Københavns Amt mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovfor-slaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 82 spørgsmål til transport- og energiministeren til skriftlig besvarelse, hvoraf ministeren har besvaret 72 og 10 forventes besvaret inden 2. behandling.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling.

Et andet mindretal i udvalget (SF) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling.

Et tredje mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

 Enhedslistens medlem af udvalget finder, at loven er endnu en konsekvens af kommunalreformen, der viser sig at give problemer. Amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 giver anledning til, at boet efter Københavns Amt skal deles. Det gøres efter procedureloven, bortset fra når det gælder Østamagerbanen, hvor procedureloven åbenbart ikke gælder! Her vil procedureloven gælde for den kedelige del af »arven«, nemlig den store gæld på 695 mio. kr., som Københavns Amt har stiftet til indskuddet i Østamagerbaneselskabet, mens den mere spændende del, som giver indflydelse på metroens fremtid, overlades til Københavns Kommune og staten.

 Metrobyggeriet er et særligt projekt, og derfor kunne der være gode grunde til at gøre det anderledes. Her sker det imidlertid, mens de nye regioner knap har fundet deres egne ben. Hovedstadsregionen, som modtager broderparten af gælden, er tilmed ikke engang blevet hørt. Det kan selvfølgelig også være svært, når regionerne ikke formelt har magt endnu. Det ændrer dog ikke ved, at der er tale om en væsentlig forudsætning for den kommende region. At vedtage denne lov nu er i realiteten at gennemføre lovgivning på et uoplyst grundlag, idet reglerne for håndtering af finansielle aktiver og passiver, der overtages af regionerne, er under udarbejdelse. De er altså endnu ikke fastlagt. Det vides således ikke, om det bliver sundhedsområdet, de regionale udviklingsopgaver eller drift af institutionerne i Region Hovedstaden, der skal holde for.

For at gøre ondt værre vil den fremtidige organisering af trafikken på Sjælland heller ikke give hovedstadsregionen reel mulighed for at have en fornuftig indflydelse på den kommende metro-udvikling, fordi der dannes ét stort trafikselskab på Sjælland, som hverken får noget med metro eller S-tog at gøre. Havde man delt trafikselskabet for Sjælland i to, havde koordinering af trafikken i et Hovedstadsområdets Trafikselskab inklusive metro og S-tog været naturlig. Det kunne have givet trafikudviklingen i hovedstadsområdet den tiltrængte sammenhæng og et pres på at få fødelinjer til en kommende metro, så den også har en mulighed for at opnå det kalkulerede passagerantal.

 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.


 

Kim Andersen (V)  Gitte Lillelund Bech (V)  Jacob Jensen (V)  Flemming Damgaard Larsen (V)  fmd. Karsten Nonbo (V)  Walter Christophersen (DF)  Jørn Dohrmann (DF)  Henriette Kjær (KF)  nfmd. Allan Niebuhr (KF)  Poul Andersen (S)  Torben Hansen (S)  Klaus Hækkerup (S)  Jens Christian Lund (S)  Jytte Wittrock (S)  Martin Lidegaard (RV)  Poul Henrik Hedeboe (SF)  Søren Egge Rasmussen (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 126

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar samt høringsnotat, fra transport- og energiministeren

2

Forslag til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Ændret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

Kopi af transport- og energiministerens besvarelse af TRU alm. del – spm. 271 vedrørende kommentar til artiklen »Hovedstadsborgere hænger på metrogæld« fra Politiken 20/1-06

5

Henvendelse af 23/2-06 fra Københavns Amt

6

1. udkast til betænkning

7

Kopi af spørgsmål 215 og 216 samt transport- og energiministerens svar

8

Kopi af Københavns Amtsborgmesters brev af 7/10-05 til transport- og energiministeren

9

Ændret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

10

Aftale af 2/2-06 om udvidelse af metroen med en cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S, revideret i henhold til SF’s tilslutning til aftalen 1/3-06

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 126

Spm.nr.

Titel

1

Spm., om det havde været fornuftigt, hvis man i forbindelse med kommunalreformen havde etableret to trafikselskaber på Sjælland m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm., om det havde været fornuftigt, hvis man havde udarbejdet helhedsplanen for trafikbetjeningen i hovedstadsområdet, før man udbygger metroen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om letbaner fra hovedstadens forstæder ind til metroen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm., om andre partier end de, der har indgået forlig om Metrocityringen, kunne indgå i de kommende forhandlinger om helhedsplanen for trafikbetjeningen i hovedstadsområdet, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om den gæld, Københavns Amt har optaget i forbindelse med sit engagement i metroprojektet m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om, hvordan problematikken om den gæld, amtet har optaget i forbindelse med metroprojektet, skal håndteres, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om anlægsudgifterne for metroens tre første etaper, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om, hvorfor Københavns Amt ikke har krav på at få sit indskud tilbagebetalt ved nedlæggelsen af amtet, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om, hvorfor regeringen ikke har søgt en forhandlingsløsning om den fremtidige placering af Københavns Amts ejerandel, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om amtets ejerandel af metroens tredje etape m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm., om ministeren ikke er enig i den måde, aktiver og passiver ellers fordeles på i medfør af procedureloven m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

12

Spm., om særbehandling af metroen skyldes hensynet til, at staten som medejer ikke vil have forøget sin gæld yderligere m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm., om amtets ejerandel behandles anderledes end amternes ejerandele i privatbanerne m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

14

Spm. om, hvorfor Københavns Amts ejerandel i metroen og den tilhørende gæld skal behandles anderledes end amternes ejerandele i HUR’s trafikvirksomhed m.v., til transport- og energiministeren., og ministerens svar herpå

15

Spm., om metroens økonomi ikke kan tåle, at fordelingen af aktiver og passiver bliver ligesom i resten af landet, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

16

Spm., om Københavns Amt i stedet for selv at optage lån kan bede selskabet om at optage lån til finansiering af amtets indskud i 2006, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

17

Spm. om overvejelserne om at give regionerne samme mulighed for at omlægge lån, som gælder for kommunerne, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

18

Spm. om, hvorledes regeringen agter at kompensere de myndigheder, der overtager Københavns Amts gæld, for de manglende driftsindtægter, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

19

Spm. om, hvilken af regionens tre kasser der skal finansiere Region Hovedstadens overtagelse af 74 pct. af Købehavns Amts gæld vedrørende metroen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

20

Spm., om regeringen i fremtidige forhandlinger om regionernes økonomi vil kompensere Region Hovedstaden for merudgifterne til afvikling af metrogælden, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

21

Spm. om, hvorfor og med hvilken hjemmel Københavns Kommune har optaget sin andel af Ørestadsselskabet som et aktiv i sit regnskab for 2004, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

22

Spm., om balancen for Østamagerbaneselskabet ikke er udtryk for selskabets kommercielle værdi, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

23

Spm., om beregningerne i lovforslaget af Østamagerbaneselskabets værdi og fremtidige økonomi betyder, at amtet traf beslutning under falske forudsætninger, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

24

Spm., om dette betalingsprincip tidligere har været anvendt ved offentlige kollektive investeringer, f.eks. S-tog m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

25

Spm. om, at den største belastning af gælden vil hvile på Region Hovedstaden, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

26

Spm., om udgiften vil blive fordelt efter kommunalreformens normale fordelingsprincip, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

27

Spm. om, hvilke juridiske vurderinger der er foretaget i ministeriet, som skal sikre, at ministeren ikke efterfølgende kan beskyldes for at have foretaget selskabstømning, til transport- og energiministeren., og ministerens svar herpå

28

Spm., om Københavns Amt vil løbe fra regningen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

29

Spm. om, hvordan Københavns Amt har været involveret i udarbejdelsen af lovforslaget om overdragelse af Østamagerbanen til Ørestadsselskabet, til transport- og energiministeren., og ministerens svar herpå

30

Spm. om, hvor meget de fremtidige billetindtægter skønnes at udgøre på den del af metroen, som Københavns Amt er medejer af, m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

31

Spm. om Østamagerbaneselskabets regnskab 2004, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

32

Spm., om ministeren har fået nye økonomiske oplysninger, som han ikke har givet til sin medejer, Københavns Amt, m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

33

Spm., om regnskaber og budgetter for alle tre metroselskaber indtil nu har været forkerte m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

34

Spm. om, hvis udgifterne til reinvesteringer regnes ind i metroens første og anden etape, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

35

Spm., om regnestykket i lovforslaget ændres, så værdien af amtets ejerandel bliver positiv, når udgifterne til reinvestering dækkes af staten, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

36

Spm., om ministeren vil bekræfte, at Ørestadsselskabet overtager et aktiv i form af amtets ejerandel, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

37

Spm., om der på nuværende tidspunkt er fremsat claims fra entreprenører eller andre i forbindelse med anlægget af metroens tredje etape m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

38

Spm. om, at amtet lettes for en økonomisk byrde i størrelsesordenen 55 mio. kr. m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

39

Spm. om, hvad Ørestadsselskabets oprindelige låneramme var beregnet til, og hvad der er baggrunden for, at lånerammen har måttet udvides gentagne gange m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

40

Spm., om metroen stadig skal finansieres via værdistigningerne på de ejendomme, som metroen betjener, m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

41

Spm. om, hvorfor man ikke har taget den gæld, som Københavns Amt har stiftet for at betale sit indskud i metroens tredje etape, med i den totale refinansiering af metroprojektet m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

42

Spm., om Københavns Amt har kunnet lånefinansiere sit anlægstilskud til metroen på lige fod med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med henblik på betaling over 30 år m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

43

Spm. om det har været lovligt, når Københavns Amt har valgt at optage lån som kortfristet byggelån i første omgang med henblik på en langsigtet endelig finansiering over 30 år m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

44

Spm. om beslutningsgrundlaget til brug for amtets stillingtagen til, om amtet ville medfinansiere anlægget med 45 pct. m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

45

Spm., om kommunerne i Københavns Amt vil få samme lejlighed til at finansiere gælden på de 100 mio. kr. over 30 år uden om de sædvanlige lånerammer m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

46

Spm. om, hvordan ministeren har forestillet sig at Region Hovedstaden, der ikke får mulighed for at udskrive skat, skal betale sin andel af gælden på 500 mio. kr. m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

47

Spm., om Københavns Amt lovligt kan benytte sig af lånemuligheden i interessentskabskontrakten vedrørende Østamagerbaneselskabet I/S m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

48

Spm. om, hvilke statsejede arealer ministeren vil overdrage til kommunerne i Københavns Amt og til Region Hovedstaden med henblik på, at de kan betale den gæld, som de overtager i henhold til lovfor-slaget m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

49

Spm. om baggrunden for, at Københavns Amts ejerandel af metroens tredje etape ikke tilsvarende overføres til det kommunale myndighedsniveau, m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

50

Spm. om de økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune, hvis Frederiksbergbaneselskabet blev likvideret efter de principper, der er lagt til grund for lovforslaget, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

51

Spm., om de dokumenter, der lå til grund for Ørestadsselskabet I/S’ vurdering af, at det økonomiske grundlag for at etablere Østamagerbanen, var til stede, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

52

Spm., om den fremtidige markedsværdi af Østamagerbaneselskabet indgik i beslutningsgrundlaget, og i givet fald hvad markedsværdien var anslået til den 1. januar 2007, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

53

Spm. om, hvorvidt reinvesteringer indgik i de beregninger, der lå til grund for vurderingen af det økonomiske grundlag for Østamagerbaneselskabet, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

54

Spm. om et likviditetsbudget udelukkende for Østamagerbaneselskabet, hvor de økonomiske konsekvenser af forliget om Metrocityringen er lagt til grund, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

55

Spm. om et særskilt likviditetsbudget for Østamagerbaneselskabet, hvor re- og nyinvesteringer er medtaget, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

56

Spm. om begrundelsen for, at det kun er det fremtidige cash flow frem til 2030, der er lagt til grund for beregningen af amtskommunens finansieringsforpligtelser, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

57

Spm. om, hvor store nettoindtægter der vil være på det fremtidige net cash flow fra 2030, frem til selskabet er gældfrit, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

58

Spm. om løbetiden på de lån, som Frederiksberg Kommune har optaget i Frederiksbergbaneselskabet, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

59

Spm. om forklaringen på, at fremtidige reinvesteringer er medtaget i beregningen af amtskommunens finansieringsforpligtelser, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

60

Spm. om en detaljeret opgørelse over Ørestadsselskabets reinvesteringer, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

61

Spm., om ministeren kan bekræfte, at Ørestadsselskabets nuværende låneramme (15,5 mia. kr.) er sprængt med indgåelsen af forliget om en metrocityring, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

62

Spm. om, hvor stor en maksimal økonomisk risiko Københavns Kommune påtager sig, hvis lovforslaget vedtages i den foreliggende form, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

63

Spm. om, i hvilket tidsrum lovforslaget har været tilgængeligt på høringsportalen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

64

Spm. om, hvor stort et kapitalindestående Ørestadsselskabet har ved udgangen af 2005, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

65

Spm. om, hvor meget mindre amtskommunen skønsmæssigt ville skulle betale, hvis likvideringen havde fulgt procedureloven i forbindelse med kommunalreformen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

66

Spm. om, hvordan de 120 mio. kr., som Østamagerbaneselskabet har i gæld pr. 1. januar 2007, er opdelt på budgetposter, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

67

Spm. om, hvordan ministeren planlægger i fremtiden at inddrage Tårnby Kommune i beslutninger, der omhandler den del af metroen, der løber igennem kommunen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

68

Spm. om korrespondancen med København Amt og Kommunernes Landsforening m.v., der omhandler de økonomiske forhold i lovfor-slaget, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

69

Spm. om, hvor og hvornår det er blevet besluttet i regeringen og i forligskredsen, at dele af opløsningen af Østamagerbaneselskabet ikke skal følge lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

70

Spm. om kommentar til henvendelse af 23/2-06 fra Københavns Amt, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

71

Spm. om, hvilke erstatnings- og ansvarsforsikringsregler der er fastsat efter jernbanelovens kap. 7 m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

72

Spørgsmålet tilbagetaget

73

Spm. om, hvilke initiativer brevet fra Københavns amtsborgmester, jf. L 126 – bilag 8, gav ministeren eller ministeriet anledning til at tage, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå

74

Spm., om regeringen nu løber fra statens tilsagn om, at lånefinansiering af amtets gæld vedrørende Østamagerbaneselskabet kan ske over en mindst 30-årig periode, til transport- og energiministeren

75

Spm., om en 30-årig lånfinansiering er en rettighed, som amtet i forbindelse med delingsforhandlingerne kan aftale at overføre til Region Hovedstaden og til kommunerne i Københavns Amt, til transport- og energiministeren

76

Spm. om opgørelse af værdien af amtets ejerandel, til transport- og energiministeren

77

Spm. om amtets aktiver og passiver vedrørende metroen, til transport- og energiministeren

78

Spm. om fravigelse af procedurelovens principper, til transport- og energiministeren

79

Spm. om fordeling af aktiver og passiver vedrørende en bestemt opgave, der fraviger procedurelovens princip, til transport- og energiministeren

80

Spm. om, hvorfor procedurelovens principper, der gælder for alle andre amter i landet og for hele den øvrige del af amtets opgaver og aktiver og passiver, skal fraviges i lige netop dette tilfælde, til transport- og energiministeren

81

Spm., om aktiver og passiver i muligt omfang følger opgaverne, til transport- og energiministeren

82

Spm. om Københavns Amts og Københavns og Tårnby Kommuners finansiering af deres respektive andele af de ekstraordinære miljøforbedringer, til transport- og energiministeren

83

Spm., om Ørestadsselskabet, der forestår administrationen af Østamagerbaneselskabet, har afgivet tilsagn om finansieringslån på amtets vegne i strid med den for selskabet fastsatte låneramme, til transport- og energiministeren