Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Det var ikke berettiget, at bladet havde omtalt klageren som biltyv, da det fremgik af artiklen, at den omhandlede bil var indregistreret i klagerens navn. Overskriften havde hverken dækning i artiklen eller i de faktiske forhold. Oplysningerne kunne i øvrigt have været farvet af personlig interesse og være fremsat i skadevoldende hensigt.

God presseskik var overtrådt, og bladet blev pålagt at offentliggøre et resumé af kendelsen, hvorved Pressenævnet udtalte sin alvorlige kritik.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 66/1998

 

K har ved advokat Klavs von Lowzow klaget til Pressenævnet over forsiden og en artikel bragt i KIG IND den 16. juli 1998, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

På forsiden blev blandt anden omtale bragt et mindre billede af klageren og dennes tidligere kæreste. I den forbindelse hed det: "Eks-kæreste anklager Linie 3'er: [K] STJAL MIN BIL".

Artiklen, der fyldte lidt over en side, havde følgende overskrift: "[K] anklages af eks-kæresten: Biltyv".

I artiklen hed det:

"Der er en alvorlig kurre på tråden i forholdet mellem den kendte Linie 3-mand, [K], og hans eks-kæreste, Jeannie Langvad.

Striden handler om en bil, en Mazda MX, som Jeannie i sin tid købte, mens hun endnu dannede par med [K]. Dén bil kører Linie 3-stjernens nuværende kæreste, Marion, nu rundt i til Jeannies store bestyrtelse.

- En morgen var den væk. Låsen til garagen var brudt op, og bilen var flyttet i nattens mulm og mørke. Der lå en masse af mine ting i den. Jeg meldt det straks til politiet, for jeg vidste ikke, at [K] stod bag. To dage efter så jeg hans nye kæreste, Marion, køre i den. Og politiet bekræftede, at den stod på [Ks] bopæl, fortæller Jeannie.

- Da [K] opfordrede mig til at holde op med at arbejde, for at vi kunne få mere tid til at hygge os sammen, indfriede han resten af lånet, og bilen stod nu i hans navn. Men han sagde, at bilen stadig var min. Jeg var jo noget naiv, men også meget forelsket, siger Jeannie, der er meget vred på eks-kæresten.

- Jeg frygter samtidig, hvad han nu kan finde på. Jeg siger ikke det hér for at hænge [K] ud. Men jeg synes ikke, han opfører sig særlig pænt. Jeg tør næsten ikke åbne min post. Jeg har heller ikke fået mine smykker tilbage. De ligger i hans bankboks. Der er også andre antikviteter, som jeg heller ikke har fået retur. Jeg taler ikke med ham. Det kræver et vist overskud, siger Jeannie."

Artiklen blev ledsaget af et stort billede af klagen med følgende billedtekst: "Linie 3-stjernen, [K], anklages af eks-kæresten, Jeannie Langvad, for at have stjålet hendes bil", et lidt mindre billede af eks-kæresten med følgende billedtekst: "To dage efter at Jeannie Langvads bil blev stjålet fra hendes garage, så hun [K]s nuværende kæreste køre i den. Jeg er så gal på ham, siger Jeannie." og endelig et lille billede med følgende billedtekst: "[K] med sin nye kærlighed, Marion. Nu er hun godt kørende."

Klageren har anført, at han er ejer af bilen og har været ejer af den siden 1993. Det er således usandt, at klageren er en "biltyv" og at han har stjålet Jeannie Langvads bil. Jeannie Langvad anmodede selv klageren om at hente bilen, der stod i hendes uaflåste garage. Efter at klageren havde hentet bilen, meldte Jeannie Langvad bilen stjålet. Politiet har imidlertid henlagt sagen efter at have erfaret, at bilen stod hos klagen, som er ejer af bilen.

Klageren har videre anført, at episoden fandt sted i oktober 1997.

Klageren har nærmere anført, at bladet efter hans opfattelse ikke har udvist kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed, når disses udsagn kan vare farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, ligesom oplysningen ikke er blevet forelagt for klageren forud for offentliggørelsen i bladet. Bladet har derimod efter, at bladet var udkommet, kontaktet klageren for en kommentar. Han har dog ikke ønsket at udtale sig til bladet.

Klageren har yderligere anført, at artiklen tillige er i strid med god presseskik, fordi omtalen er ærekrænkende og agtelsesforringende, og fordi der bør iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person.

Klageren har endelig anført, at han ikke ønsker en berigtigelse bragt i bladet, idet han ikke ønsker yderligere omtale i bladet.

Bladet har i en udtalelse anført, at Jeannie Langvad forelagt klagen har fastholdt, at hun har udtalt sig som gengivet i bladet.

Bladet har videre anført, at det klart fremgår af artiklen, at bilen rettelig står i klagerens navn, og at betegnelsen "biltyv" er udtryk for almindelig daglig tale for det forhold, at klageren mod Jeannie Langvads vidende har taget bilen fra hendes garage. Det er umiddelbart klart, at betegnelsen "biltyv" i forbindelse med artiklen ikke fremstår som en strafferetlig sigtelse, men blot en dagligdags betegnelse for de faktiske omstændigheder. Der er derfor ikke bragt noget udsagn, som set i sammenhængen kan opfattes som en krænkelse.

Bladet har herudover anført, at den henvendelse, som er sket fra bladet til klageren efter, at artiklen blev bragt, ikke vedrørte et ønske om klagerens kommentar til den indklagede artikel, men vedrørte en kommentar til en artikel i det følgende nummer. Da klageren ikke ønsker at udtale sig, ville det ikke have været muligt at få en kommentar til artiklen.

Bladet har yderligere anført, at bladet korrekt har videregivet nogle udtalelser fra en forsmået kæreste. Det er bladets opfattelse, at de to har haft et helt almindeligt ægteskabeligt opgør, som på et tidspunkt har udartet sig på en for begge parter noget ufiks måde. Når et blad som KIG IND finder anledning til at skrive om den slags ægteskabelige opgør, er det også for at vise læserne, at almindelige og velkendte skænderier mellem ægtepar også finder sted blandt kendte personer, og at klageren i øvrigt i de seneste mere end 25 år har gjort alt for at komme i pressens søgelys.

Bladet har opsummerende anført, at den omtale, der har fundet sted og overskriften "biltyv" har fuldt ud dækning i de faktiske forhold og i øvrigt ikke er af en art, som berettiger til nogen påtale.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Per Sørensen, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Det fremgår af artiklen, at den omtalte bil var indregistreret i klagerens navn. Det har derfor ikke været berettiget at omtale klageren som biltyv i forbindelse med hans fjernelse af bilen fra eks-kærestens bopæl.

Af denne grund og da en beskyldning om at være biltyv er særdeles krænkende og agtelsesforringende, burde bladet i det mindste have kontrolleret oplysningen ved forelæggelse for klageren forud for offentliggørelsen. Det har i den forbindelse ingen betydning, at klageren efterfølgende har afvist at udtale sig til bladet.

Da overskriften hverken har dækning i artiklen eller i de faktiske forhold, da bladet ikke har kontrolleret oplysningen om klagerens påståede tyveri, og da bladet i øvrigt ureflekteret har viderebragt påstande, der kan være farvet af personlig interesse og fremsat i skadevoldende hensigt, har bladet tilsidesat god presseskik, og Pressenævnet udtaler sin alvorlige kritik af KIG IND.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af KIG IND at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet.

KIG IND bragte i nummer 29, den 16. juli 1998 på forsiden et billede af K samt følgende overskrift: "Eks-kæreste anklager Linie 3'er: [K] STJAL MIN BIL". Artiklen i bladet havde følgende overskrift: "[K] anklages af eks-kæresten: Biltyv".

K har klaget til Pressenævnet, idet han finder, at KIG IND har overtrådt god presseskik.

KIG IND har i anledning af klagen bl.a. udtalt, at det klart fremgår af artiklen, at bilen rettelig står i klagerens navn, og at betegnelsen "biltyv" er udtryk for almindelig daglig tale for det forhold, at klageren mod Jeannie Langvads vidende har taget bilen fra hendes garage.

Pressenævnet udtaler i anledning af klagen, at det fremgår af artiklen, at den omtalte bil var indregistreret i klagerens navn. Det har derfor ikke været berettiget at omtale klageren som biltyv i forbindelse med hans fjernelse af bilen fra eks-kærestens bopæl.

Da overskriften hverken har dækning i artiklen eller i de faktiske forhold, da bladet ikke har kontrolleret oplysningen om klagerens påståede tyveri, og da bladet i øvrigt ureflekteret har viderebragt påstande, der kan være farvet af personlig interesse og fremsat i skadevoldende hensigt, har bladet tilsidesat god presseskik, og Pressenævnet udtaler sin alvorlige kritik af KIG IND.

København, den 23. september 1998

Per Sørensen, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig."

Afsagt den 23. september 1998.