Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. april 2006

Forslag

til

Lov om ændring af skattekontrolloven og
lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

(Administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager)

 

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 1181 af 12. december 2005 og § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 8 X indsættes:

»§ 8 Y. Bestemmelser i lovgivningen om pligt til at afgive oplysninger til brug for danske skatteansættelser finder anvendelse, når told- og skatteforvaltningen i skattesager, som ikke er straffesager, yder den kompetente myndighed i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland bistand i form af oplysninger til brug ved en udenlandsk, færøsk eller grønlandsk skatteansættelse, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

§ 8 Z. Bestemmelserne i straffelovens 14. kapitel om forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. og 16. kapitel om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. gælder for embedsmænd fra en anden stat, Færøerne eller Grønland, der befinder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager , i form af udveksling af oplysninger, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter EU-retlige regler, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.«

§ 2

I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Loven gælder desuden for opkrævning og inddrivelse af udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager, samt for inddrivelse af andre krav fra det offentlige, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, på Færøerne eller i Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 1, stk. 2, som bliver stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Regler som nævnt i 1. pkt. finder desuden anvendelse på fordringer som nævnt i stk. 2, medmindre andet følger af det pågældende retlige hjemmelsgrundlag.«

3. I § 3, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 2« til: »§ 1, stk. 3«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 2006.