Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Udvidelse af kredsen af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet anses for at
have fast bopæl i riget, og afkortelse af fristen for optagelse på valglisten, for så vidt angår vælgere,
der opholder sig i udlandet eller tilflytter fra udlandet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001, som ændret ved lov nr. 459 af 7. juni 2001, § 9 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 2 i lov nr. 996 af 9. december 2003 og § 1 i lov nr. 1209 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1 eller 2« til: »En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3«.

3. I § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 3, jf. stk. 1« til: »§ 2, stk. 4, jf. stk. 1«.

4. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Indgiver vælgeren inden udløbet af den i 1. pkt. nævnte periode anmodning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 2, stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 2, stk. 4, jf. stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen for udrejsen for den person omfattet af § 2, stk. 3, vælgeren har den i § 2, stk. 4, nævnte tilknytning til.«

5. I § 18, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kommunens folkeregister«: », jf. tillige stk. 6, 1. pkt«.

6. § 18, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Vælgere, der uden at være omfattet af stk. 2 er flyttet til kommunen fra udlandet, optages på valglisten, såfremt de senest 7.-dagen før valgdagen er flyttet til kommunen og senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister. Vælgere, der er omfattet af § 2, optages på valglisten, hvis der er truffet afgørelse herom senest syvendedagen før valgdagen.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, har virkning for afgørelser, som træffes fra og med lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen