Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om
Hovedstadens Udviklingsråd og lov om Hovedstadens
Sygehusfællesskab

(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om iværksættelse af kommunal anlægsvirksomhed m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003, foretages følgende ændring:

1. Efter § 57 indsættes:

»§ 57 a. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler vedrørende kommunernes anlægsvirksomhed og kommunernes indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med kommunal anlægsvirksomhed, herunder fastsætte regler, hvorefter kommunernes iværksættelse af anlægsvirksomhed eller kommunernes indgåelse af sådanne leje- og leasingaftaler kræver godkendelse efter kommunalbestyrelsens anmodning af indenrigs- og sundhedsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, og hvorefter indenrigs- og sundhedsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan fastsætte vilkår for godkendelsen, herunder tidspunktet for anlægsvirksomhedens eller leje- og leasingforholdets iværksættelse og afslutning. Reglerne kan begrænses til at vedrøre en eller flere kommuner eller bestemte former for anlægsvirksomhed.«

§ 2

I lov nr. 354 af 2. juni 1999 om Hovedstadens Udviklingsråd, som ændret ved § 2 i lov nr. 383 af 6. juni 2002 og § 2 i lov nr. 381 af 28. maj 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 57« til: »§§ 57 og 57 a«.

§ 3

I lov nr. 1132 af 21. december 1994 om Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved § 12 i lov nr. 232 af 2. april 1997, § 13 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 3 i lov nr. 381 af 28. maj 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, ændres »§ 57« til: »§§ 57 og 57 a«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven har kun gyldighed til og med 2006.

Stk. 2. I de regler, der kan fastsættes i medfør af § 57 a i lov om kommunernes styrelse, kan det bestemmes, at reglerne har virkning for aftaler om anlægsvirksomhed, leje eller leasing, der indgås den 24. marts 2004 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen