Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og lov om
offentlig sygesikring

(Styrkelse af det frie sygehusvalg m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 28. august 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter ansøgning fra en privat institution som nævnt i stk. 3 bestemme, at lovens fritvalgsregler, jf. § 5 b, helt eller delvis skal finde anvendelse på institutionen.«

2. I § 4 b indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan dog også gives til forsøg med opkrævning af gebyr for udeblivelse fra aftalt sygehusbehandling.«

3. I § 5, stk. 3 , indsættes efter »Sct. Maria Hospice,«: »rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge, Oasis og RCT-Jylland,«.

4. § 5 b, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

5. I § 5 b indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 4, som nyt stykke:

»Stk. 5. Et amtsråd skal senest 8 hverdage efter, at et af amtskommunens sygehuse har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder efter reglerne i § 5 g,

3) om retten til at vælge sygehus efter stk. 1 og § 5 g,

4) om ventetiden på behandling ved amtskommunens egne og andre amtskommuners sygehuse samt ved de i § 5, stk. 3, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter stk. 1 og § 5 g.«

6. § 5 b, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om amtskommunernes oplysningspligt.«

7. I § 5 b indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Med patientens mundtlige samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til patientvejledere på amtskommunale patientkontorer om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for rådgivning og bistand til patienten. Samtykket kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den patientvejleder, der modtager oplysninger. Videregivelse af oplysninger skal indføres i patientjournalen. Patienten kan på ethvert tidspunkt af det aktuelle behandlingsforløb frabede sig, at oplysningerne videregives. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse og registrering af oplysninger og samtykke.«

8. Efter § 5 g indsættes:

» § 5 h. Amtsrådene opkræver et gebyr for tolkebistand fra personer, der har boet her i landet i 7 år eller derover, og som har behov for tolkebistand i forbindelse med behandling på amtskommunens sygehuse. Der opkræves gebyr for hver behandling på sygehus, hvor der benyttes tolk.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om beregning af bopælsperioden, gebyrets størrelse og opkrævning af gebyr, herunder om, at nærmere bestemte persongrupper ikke skal betale gebyr, hvor særlige hensyn taler for det.«

9. Efter § 15 a indsættes:

»§ 15 b. Sundhedsstyrelsen kan med en patients mundtlige samtykke videregive oplysninger fra Landspatientregisteret om patientens tidligere undersøgelser, diagnoser og behandlinger til den behandlende læge på det behandlende sygehus til brug for behandling af patienten på sygehuset.

Stk. 2. Patientens samtykke skal afgives til den læge, der modtager oplysningerne.«

§ 2

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret senest ved lov nr. 290 af 28. april 2004, foretages følgende ændring:

1. Efter § 28 b indsættes:

»§ 28 c. Amtsrådene opkræver et gebyr for tolkebistand fra personer, der har boet her i landet i 7 år eller derover, og som har behov for tolkebistand i forbindelse med lægehjælp. Der opkræves gebyr hver gang, der er behov for lægehjælp med tolkebistand.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrets størrelse og om opkrævning, herunder om, at nærmere bestemte persongrupper ikke skal betale gebyr, hvor særlige hensyn taler for det.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 5 og 6, træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 3. § 1, nr. 8, og § 2 træder i kraft den 1. juni 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen