Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0020
 
32003L0094
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god
fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP)
for lægemidler 1) 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 264 af 4. april 1997 om god fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP) af lægemidler foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »I henhold til«: »§ 6, stk. 2,«.

2. § 3, nr. 7, affattes således:

»7) Importør: En virksomhed eller person, der er ansvarlig for indførsel (import) af lægemidler fra lande udenfor EU/EØS.«

3. § 3, nr. 11, affattes således:

»11) Sagkyndig person: en person, der opfylder de minimumskrav til videnskabelige og tekniske kvalifikationer, der er fastsat i art. 49, stk. 2 og 3 direktiv nr. 2001/83/EF eller art. 53, stk. 2 og 3 i direktiv nr. 2001/82/EF og hvis relevant art. 13, stk. 2, i direktiv nr. 2001/20/EF.«

4. § 6 affattes således:

» § 6. Detaljerede retningslinier for god fremstillingspraksis vedrørende lægemidler er offentliggjort af Kommissionen i »Regler for Lægemidler gældende i det Europæiske Fællesskab, bind 4.«

5. § 7 affattes således:

» § 7. De fremstillingsprocesser, som ligger til grund for markedsføringstilladelsen, skal følges. Ved fremstilling af lægemidler til kliniske forsøg skal det sikres, at fremstillingen udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen til det pågældende forsøg.

Stk. 2. Med jævne mellemrum skal fremstilleren foretage en gennemgang af fremstillingsmetoderne i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling. Når det er nødvendigt at foretage en ændring af de fremstillingsprocesser, som ligger til grund for markedsføringstilladelsen eller for Lægemiddelstyrelsens tilladelse til iværksættelse af det kliniske forsøg, skal anmodning herom forelægges Lægemiddelstyrelsen.«

6. § 11 affattes således:

» § 11. De ansatte skal gennemgå en grundlæggende og fortsat træning, som omfatter teori og praktisk anvendelse af begreberne kvalitetsstyring og god fremstillingspraksis. Ved fremstilling af lægemidler til kliniske forsøg, skal træningen endvidere omfatte de særlige forhold, der gør sig gældende ved fremstilling af den type lægemidler.«

7. § 16 affattes således:

» § 16. Der skal foreligge dokumentation for fremstillingen af den enkelte batch, som gør det muligt at følge fremstillingsforløbet.

Stk. 2. Alt dokumentationsmateriale vedrørende den fremstillede batch skal opbevares i mindst et år længere end den fastsatte udløbsdato for batchen eller mindst 5 år efter lægemidlets frigivelse til salg eller distribution, afhængig af hvilken periode, der er den længste.

Stk. 3. Ved fremstilling af lægemidler til kliniske forsøg, skal dokumentationen opbevares i mindst 5 år efter den formelle afslutning eller afbrydelse af det forsøg, hvori batchen indgik.«

8. § 17 affattes således:

» § 17. Anvendes elektroniske, fotografiske eller andre databehandlingssystemer, skal importøren validere systemet og bevise, at data vil blive lagret på passende vis, at data er beskyttet mod tab eller beskadigelse i den forventede opbevaringsperiode, samt at alle ændringer i data dokumenteres (audit trail).

Stk. 2. Data, der er lagret i disse systemer, skal umiddelbart kunne udleveres til Lægemiddelstyrelsen i læselig form.«

9. § 18 med overskrift affattes således:

»Produktion

§ 18. Alle fremstillingsprocesser skal gennemføres i overensstemmelse med fastlagte instruktioner og procedurer. Der skal være egnede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed til proceskontrol.

Stk. 2. Der skal træffes foranstaltninger for at undgå krydskontaminering og sammenblanding.

Stk. 3. Enhver ny fremstillingsproces eller væsentlig ændring af fremstillingsprocessen skal valideres. Kritiske trin i enhver fremstillingsproces skal regelmæssigt valideres. Ved fremstilling af lægemidler til kliniske forsøg skal validering mindst omfatte lokaler og udstyr, samt alle kritiske trin i processen, herunder håndtering under og efter eventuel blinding.

Stk. 4. Enhver procesafvigelse eller fejl ved et lægemiddel, skal dokumenteres og udredes grundigt.«

10. § 20 affattes således:

» § 20. Ved den endelige kvalitetskontrol af færdigvaren inden frigivelse til salg eller distribution eller anvendelse i klinisk forsøg skal der foretages en vurdering af alle væsentlige oplysninger i batch-dokumentationen såsom produktionsforløb, resultater fra proceskontrollen, analyseresultater, produkternes overensstemmelse med færdigvare-specifikationen samt den færdige pakning.«

11. § 21 affattes således:

» § 21. Den sagkyndige person skal før frigivelse af hver enkelt batch attestere, at batchen er fremstillet i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved frigivelse af godkendte lægemidler, skal den sagkyndige person endvidere attestere, at disse opfylder de krav, der ligger til grund for markedsføringstilladelsen.

Stk. 3. Ved frigivelse af lægemidler til kliniske forsøg, skal den sagkyndige person endvidere attestere, at disse opfylder de krav, der ligger til grund for Lægemiddelstyrelsens tilladelse til iværksættelse af det pågældende forsøg.

Stk. 4. Attesteringen skal ske i et register eller lignende, som er oprettet til dette formål, og som løbende føres ajour. Registeret skal opbevares i mindst 5 år og være til Lægemiddelstyrelsens rådighed i denne periode.«

12. § 22 affattes således:

» § 22. Referenceprøver af hver enkelt batch af færdigvaren skal opbevares i mindst et år efter den fastsatte udløbsdato.

Stk. 2. Prøver af anvendte råvarer, skal opbevares i mindst to år efter frigivelsen af produktet. Denne periode kan afkortes, hvis deres holdbarhed er kortere. For visse flygtige opløsningsmidler, gasser og vand samt andre råvarer, hvor der findes væsentlige forhold, der taler for det, kan opbevaring af referenceprøver undlades.

Stk. 3. Ved fremstilling af lægemidler til kliniske forsøg skal der opbevares prøver fra hver batch af bulklægemidler samt prøver fra de væsentlige dele, af det pakningsmateriale, der er anvendt til det færdige lægemiddel. Prøverne skal opbevares i mindst 2 år efter den formelle afslutning eller afbrydelse af det kliniske forsøg, hvori batchen blev anvendt.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte prøver skal være tilgængelige for Lægemiddelstyrelsen.«

13. I § 24, stk. 2, nr. 1, slettes », jf. dog stk. 3.« og § 24, stk. 3, ophæves.

14. § 25 affattes således:

» § 25. Fremstilleren skal indføre et system til registrering og undersøgelse af reklamationer samt et system, som gør det muligt at tilbagekalde lægemidler i distributionsnettet omgående og på ethvert tidspunkt.

Stk. 2. Ved fremstilling af lægemidler til kliniske forsøg indføres systemerne, jf. stk. 1, i samarbejde med sponsoren for det pågældende forsøg.

Stk. 3. Fremstilleren skal registrere og undersøge enhver reklamation vedrørende fejl eller mangler, samt underrette Lægemiddelstyrelsen om enhver fejl eller mangel, som kan resultere i tilbagekaldelse eller ekstraordinære leveringsrestriktioner i distributionsnettet.

Stk. 4. Underretning af Lægemiddelstyrelsen, jf. stk. 3, skal indeholde oplysning om samtlige bestemmelseslande og eventuelle forsøgssteder.

Stk. 5. Såfremt et godkendt lægemiddel fremstilles til brug for et klinisk forsøg, skal fremstilleren i samarbejde med sponsoren, underrette indehaveren af markedsføringstilladelsen om enhver fejl eller mangel, der kan henføres til lægemidlet.

Stk. 6. Sponsor skal indføre en procedure for hurtig afblinding af blindede produkter, såfremt en omgående tilbagekaldelse kræver dette. Sponsor skal i denne forbindelse sikre, at blindede produkters identitet kun afsløres, hvis det er nødvendigt.«

15. Efter § 26 indsættes i kapitel 3:

»Mærkning af lægemidler til kliniske forsøg

§ 26 a. Mærkning af lægemidler til kliniske forsøg skal sikre beskyttelse af forsøgspersonen, og sikre sporbarhed ved identifikation af forsøg og lægemiddel samt korrekt brug af lægemidlet.«

16. § 27 affattes således:

» § 27. Enhver importør af lægemidler skal råde over en sagkyndig person.

Stk. 2. Den sagkyndige person skal sikre, at enhver batch, der importeres, er fremstillet af behørigt godkendte fremstillere og i overensstemmelse med standarder for god fremstillingspraksis, som mindst svarer til denne bekendtgørelse samt opfylder de krav, der ligger til grund for en eventuel markedsføringstilladelse eller tilladelse til iværksættelse et klinisk forsøg. Kopi af fremstillingstilladelse skal foreligge hos importøren.

Stk. 3. Ved kontrollen efter stk. 2 skal den sagkyndige person sikre sig, at der indenfor EU/EØS er foretaget en fuldstændig kvalitativ analyse samt en kvantitativ analyse af i det mindste alle virksomme bestanddele og enhver anden prøve og kontrol, der er nødvendig for at sikre kvaliteten af lægemidlet.

Stk. 4. Den sagkyndige person skal endvidere kontrollere, at mærkning (etikettering m.v.) er i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 5. Ved import af lægemidler til kliniske forsøg, skal den sagkyndige person endvidere sikre sig, at enhver batch er kontrolleret i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen til at iværksætte det pågældende kliniske forsøg.

Stk. 6. Den sagkyndige person hos importøren skal før frigivelse af hver enkelt batch sikre sig, at der findes repræsentative prøver af hver batch, samt attestere, at batchen er fremstillet i henhold til denne bekendtgørelse og opfylder de krav, der ligger til grund for en eventuel markedsføringstilladelse. Attesteringen skal ske i et register eller lignende, som er oprettet til dette formål og, som løbende føres ajour.

Stk. 7. Kontrollen efter stk. 3, kan i særlige tilfælde undlades ved import af lægemidler til kliniske forsøg, eller når der med eksportlandet er truffet egnede ordninger, fx i form af aftaler om gensidig anerkendelse af andre landes myndighedstilsyn (MRA), der dækker de konkrete lægemiddeltyper, og som sikrer, at denne kontrol er foretaget på tilstrækkelig vis i dette land.«

17. § 28 affattes således:

» § 28. Der skal forefindes dokumentation for alle importerede lægemidler. Denne skal indeholde oplysning om dato, præcis angivelse af lægemidlets navn, importeret mængde, lægemiddelform, styrke og pakningsstørrelse, batchnummer, udløbsdato samt leverandørens og modtagerens navn og adresse.«

18. § 29 affattes således:

» § 29. Den dokumentation, som er nævnt i §§ 27, stk. 5 og stk. 6, og 28, skal opbevares mindst et år efter den fastsatte udløbsdato for batchen eller mindst 5 år efter lægemidlets frigivelse til salg eller distribution, afhængig af hvilken periode, der er den længste.

Stk. 2. Anvendes elektroniske, fotografiske eller andre databehandlingssystemer, skal importøren validere systemet og bevise, at data vil blive lagret på passende vis, at data er beskyttet mod tab eller beskadigelse i den forventede opbevaringsperiode, samt at alle ændringer i data dokumenteres (audit trail).

Stk. 3. Data, der er lagret i disse systemer, skal umiddelbart kunne udleveres til Lægemiddelstyrelsen i læselig form.«

19 . §§ 30-34 ophæves.

20. §§ 45-51 med overskrifter, affattes således:

»Levering og modtagelse

§ 45. Indehaveren af en tilladelse til engrosforhandling eller et apotek må alene modtage leverancer af lægemidler fra virksomheder eller personer, der har en tilladelse til fremstilling, import eller engrosforhandling af lægemidler.

§ 46. Indehaveren af en tilladelse til engrosforhandling må alene levere lægemidler til virksomheder eller personer, der har en tilladelse til fremstilling, import, engros- eller detailforhandling af lægemidler, eller som er et apotek.

Stk. 2. Ud over til de i stk. 1 nævnte modtagere kan lægemidler til kliniske forsøg, leveres til den læge, tandlæge eller dyrlæge, der er ansvarlig for forsøgets praktiske gennemførelse, når forsøget er godkendt i henhold til § 24 i lov om lægemidler.

Stk. 3. Til institutioner, virksomheder m.v. kan der dog til tekniske, analytiske- og undervisningsformål (ikke-lægemiddelformål) leveres lægemidler efter skriftlig bestilling underskrevet af institutionens leder eller af en person bemyndiget hertil.

Kontrolbevis

§ 47. Ved levering af lægemidler mellem EU/EØS-medlemsstater, skal den modtagende virksomhed sikre, at leverancen er ledsaget af et kontrolbevis.

Stk. 2. Ved levering af lægemidler til kliniske forsøg, kan kontrolbeviset erstattes af tilsvarende dokumentation.

Stk. 3. Såfremt en leverance, jf. stk. 1 og 2, ikke er ledsaget af et kontrolbevis, eller tilsvarende dokumentation for så vidt angår lægemidler til kliniske forsøg, skal den modtagende virksomhed før videredistribution, ved en sagkyndig person sikre, at enhver batch er kontrolleret i overensstemmelse med § 27, stk. 1-7.

Dokumentation for modtagne og leverede lægemidler

§ 48. Indehavere af en tilladelse til engrosforhandling eller import af lægemidler skal opbevare dokumentation for alle modtagne og leverede lægemidler, herunder lægemidler eksporteret til lande udenfor EU/EØS, jf. § 50, stk. 1.

§ 49. Ved enhver levering til apoteker og andre personer, der ifølge dansk eller fremmed lovgivning har tilladelse til at udlevere lægemidler til forbrugere, skal engrosforhandleren vedlægge dokumentation for de leverede lægemidler, jf. § 50, stk. 1.

Krav til dokumentation

§ 50. Den i §§ 48 og 49 nævnte dokumentation skal mindst indeholde oplysning om dato for modtagelse og levering, præcis angivelse af lægemidlets navn, ind- og udgået mængde, lægemiddelform, styrke, og pakningsstørrelse samt leverandørens og modtagerens navn og adresse. For leverancer fra fremstiller, importør eller engrosforhandler til en engrosforhandler skal dokumentationen endvidere indeholde oplysning om batchnummer og udløbsdato.

Stk. 2. Dokumentationen kan foreligge i form af indkøbs/salgsfakturaer, Edb-data eller en hvilken som helst anden form.

Stk. 3. Dokumentationen skal være til rådighed for Lægemiddelstyrelsen i 5 år.

§ 51. Importører og engrosforhandlere skal mindst en gang årligt foretage en nøjagtig gennemgang, hvor en optegnelse over modtagne og leverede veterinære lægemidler skal sammenholdes med lagerbeholdningen, og en rapport skal udarbejdes over eventuelle uoverensstemmelser.

Stk. 2. Rapporten skal være til rådighed for Lægemiddelstyrelsen i 3 år.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2004.

Lægemiddelstyrelsen, den 19. oktober 2004

Jytte Lyngvig

/Anne-Marie Vangsted

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2001/20/EF, (EF-Tidende 2001, L121, s. 34) og Kommissionens direktiv 2003/94/EF, (EF-Tidende 2003, L 262, s. 22).