Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 3. maj 2006

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Opkrævning via én skattekonto)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 29. marts 2006 og var til 1. behandling den 7. april 2006. Lovfor-slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 10. februar 2006 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 99. Den 28. marts 2006 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget ser positivt på de forenklinger og digitaliseringer, der ligger i dette forslag, men er, ikke mindst i lyset af de hidtidige it-skandaler i SKAT, stærkt skeptisk over for ministerens økonomiske prognoser. Det er dog, bl.a. grundet projektets tidlige stadium, ikke lykkedes under udvalgsarbejdet at få tilstrækkelig detaljerede informationer om sikkerheden af de økonomiske vurderinger. SF vælger derfor indtil videre at lade ministerens økonomiske vurderinger stå til troende og vil støtte lovforslaget. Dette skal dog ikke hindre, at SF løbende vil granske økonomien nøje og ved eventuelle senere overskridelser holde skatteministeren fast på de vurderinger, han har givet Folketinget, bl.a. i forbindelse med behandlingen af dette lovforslag.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Kim Andersen (V)  Charlotte Antonsen (V)  Peter Christensen (V)  nfmd. Lars Christian Lilleholt (V)  Torsten Schack Pedersen (V)  Mikkel Dencker (DF)  Colette L. Brix (DF)  Charlotte Dyremose (KF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  Frode Sørensen (S)  René Skau Björnsson (S)  fmd. Jens Peter Vernersen (S)  John Dyrby (S)  Lene Jensen (S)  Poul Erik Christensen (RV)  Morten Homann (SF)  Frank Aaen (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 205

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar, fra skatteministeren

2

Udkast til tidsplan for Skatteudvalgets behandling af lovforslaget

3

Bilaget tilbagetaget

4

1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 205

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om at redegøre for, hvorledes det store fejlskøn i første fase af systemmoderniseringen i SKAT konkret har påvirket omkostningsskønnet i lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå