Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 4. maj 2006

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af våbenloven, straffeloven
og krigsmaterielloven

(Masseødelæggelsesvåben m.v.)

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. januar 2006 og var til 1. behandling den 23. februar 2006. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Udvalget afgav den 20. april 2006 betænkning over lovforslaget. Lovforslaget var til 2. behandling den 25. april 2006. Retsudvalget har efter 2. behandling anmodet om, at lovforslaget blev henvist til fornyet behandling i udvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Det Radikale Venstre lægger vægt på, at justitsministeren under 2. behandling af lovforslaget mundtligt uddybede sit svar på spørgsmål 2, således at det nu står klart, at Folketinget fremover vil blive orienteret om, hvorledes tilladelserne til udenlandsk medejerskab til krigsmaterielproduktion i Danmark udvikler sig. De betænkeligheder, Det Radikale Venstre havde over for lovforslagets bestemmelser om udenlandsk medindflydelse på krigsmaterielproduktion i Danmark, vil herefter kunne afprøves i lyset af de årlige afrapporteringer.

Det Radikale Venstre kan på denne baggrund stemme for lovforslaget ved 3. behandling.    

Et mindretal i udvalget (SF) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget.

Et andet mindretal (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.


 

Birthe Rønn Hornbech (V)  Michael Aastrup Jensen (V)  Karsten Nonbo (V)  Søren Pind (V)  Peter Skaarup (DF)  fmd. Kim Christiansen (DF)  Hans Kristian Skibby (DF)  Tom Behnke (KF)  Charlotte Dyremose (KF)  Morten Bødskov (S)  Per Kaalund (S)  Lissa Mathiasen (S)  Frode Sørensen (S)  Elisabeth Arnold (RV)  Simon Emil Ammitzbøll (RV)  Anne Baastrup (SF)  nfmd. Line Barfod (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 130 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

5

Betænkning afgivet den 20/406

6

Bilag trukket tilbage – er omdelt som bilag 5

7

1. udkast til tillægsbetænkning