Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Optagelse på valglisten efter ansøgning
  Kapitel 2Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten
  Kapitel 3Ansøgningens indhold
  Kapitel 4Kommunalbestyrelsens indledende behandling af
  Kapitel 5Kommunalbestyrelsens videre behandling af en
  Kapitel 6Kommunalbestyrelsens videre behandling af en
  Kapitel 7Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR
  Kapitel 8Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på
  Kapitel 9Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

 

I medfør af § 16, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001, som ændret senest ved lov nr. 438 af 9. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Optagelse på valglisten efter ansøgning

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på vælgere, der er omfattet af lovens § 2, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var tilmeldt folkeregistret i en kommune i Danmark.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på vælgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var tilmeldt folkeregistret i en kommune på Færøerne eller i Grønland, herunder folkeregistret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling.

Stk. 3. De vælgere, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal optages på valglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret.

Stk. 4. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§ 2-4, jf. § 18, og at afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 7.-dagen før valgdagen.

Kapitel 2

Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune i Danmark, hvor vælgeren (ansøgeren) sidst har været tilmeldt folkeregistret.

Stk. 2. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse eller pr. post, telefax eller e-post. Ansøgning kan dog kun indgives pr. e-post, såfremt den kan indgives under de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. § 41, stk. 3, i lov om behandling af personoplysninger og de i medfør af denne lov udstedte retsforskrifter herom.

§ 3. Ansøgning skal indgives på en formular, der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ved ansøgningsskema forstås i denne bekendtgørelse en formular som nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. Benytter vedkommende kommune, jf. § 2, stk. 1, en blanket til anmeldelse af fraflytning til udlandet , kan ansøgning om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, tillige indgives på denne blanket, såfremt blanketten er godkendt hertil af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan fastsætte betingelser for, at en blanket som nævnt i 1. pkt. er godkendt til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten. Ved udrejseblanket forstås i denne bekendtgørelse en blanket som nævnt i 1. pkt.

Stk. 3. Ansøgningsskema og udrejseblanket kan fås hos kommunen (folkeregistret). Ansøgningsskemaet kan også fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet eller hentes på www.im.dk.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der anmelder fraflytning til udlandet, får udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema, medmindre vedkommende i forbindelse med anmeldelse af fraflytning til udlandet indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter lovens § 2, stk. 3, på en udrejseblanket, og denne ansøgning imødekommes. Det skal noteres i folkeregistret, hvilke personer der som nævnt i 1. pkt. har fået udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema eller meddelelse om optagelse på valglisten efter lovens § 2, stk. 3.

Kapitel 3

Ansøgningens indhold

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 7, skal indeholde oplysning om ansøgerens

1)   fulde navn,

2)   personnummer,

3)   udrejsedato,

4)   seneste adresse i Danmark (tilmeldt et folkeregister) og

5)   adresse i udlandet eller – hvis en sådan ikke haves – en kontaktadresse i Danmark.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til udlandsopholdet og om udlandsopholdets forventede varighed.

Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, skal ansøgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 1, tillige indeholde oplysning om ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers

1)   fulde navn,

2)   personnummer,

3)   udrejsedato,

4)   seneste adresse i Danmark (tilmeldt et folkeregister) og

5)   adresse i udlandet.

Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til og den forventede varighed af ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers udlandsophold.

Stk. 6. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter dennes udrejse.

Stk. 7. Såfremt ansøgningen indgives pr. e-post, skal ansøgerens navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet henholdsvis udrejseblanketten, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

Kapitel 4

Kommunalbestyrelsens indledende behandling af ansøgningen

§ 5. Hvis en ansøgning er indgivet til en anden kommune i Danmark end den, hvor ansøgeren sidst har været tilmeldt folkeregistret, skal ansøgningen videresendes til denne kommune.

Stk. 2. Hvis ansøgeren med rette ikke er frameldt folkeregistret, underrettes ansøgeren om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk, så længe den pågældende står tilmeldt et folkeregister i Danmark.

Stk. 3. Hvis ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland, underrettes ansøgeren om, at vedkommende automatisk vil blive optaget på valglisten på Færøerne henholdsvis i Grønland.

§ 6. Er ansøgningen ikke indgivet på et ansøgningsskema eller en udrejseblanket , tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren tillige med et ansøgningsskema og med meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen. Hvis ansøgningen vedrører fornyet optagelse på valglisten, jf. § 18, stk. 3, skal ansøgningen dog kun tilbagesendes, hvis der er særlig grund hertil.

Stk. 2. Er ansøgningen indgivet på en blanket til anmeldelse af fraflytning til udlandet, der ikke er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten, herunder ikke opfylder de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte betingelser for at være godkendt til at blive benyttet hertil, eller er der på en sådan udrejseblanket ansøgt om optagelse på valglisten i medfør af andre bestemmelser end lovens § 2, stk. 3, tilsendes ansøgeren et ansøgningsskema med meddelelse om årsagen hertil.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal undersøge, om

1)   ansøgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2)   de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR,

3)   ansøgningen er dateret, samt

4)   ansøgningen er underskrevet af ansøgeren eller, hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn er anført på det sted på ansøgningsskemaet eller udrejseblanketten, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen endvidere undersøge, om

1)   ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2)   de oplysninger om ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever, der er nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR, samt

3)   ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået ægteskab eller registreret partnerskab eller opfylder betingelserne herfor med den person, som ansøgeren har anført som sin ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

§ 8. Hvis ansøgeren ikke opfylder de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, meddeler kommunalbestyrelsen den pågældende, at ansøgningen som følge heraf ikke kan imødekommes.

Kapitel 5

Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på en udrejseblanket

§ 9. Hvis der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne på udrejseblanketten og oplysningerne i CPR vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer og seneste adresse i Danmark eller på grund af manglende oplysninger herom på udrejseblanketten er tvivl om ansøgerens identitet, tilsendes ansøgeren et ansøgningsskema med meddelelse om årsagen hertil.

Stk. 2. Hvis udrejseblanketten ikke er dateret, og udrejseblanketten ikke er indgivet i forbindelse med ansøgerens udrejse, tilsendes ansøgeren et ansøgningsskema med meddelelse om årsagen hertil.

Stk. 3. Hvis udrejseblanketten ikke er underskrevet af ansøgeren, eller, hvis udrejseblanketten er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn ikke er anført på det sted på udrejseblanketten, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7, tilsendes ansøgeren et ansøgningsskema med meddelelse om årsagen hertil.

§ 10. Kommunalbestyrelsen træffer, hvis en ansøgning indgivet på en udrejseblanket efter §§ 5, 6 og 9 skal behandles af denne kommunalbestyrelse, afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt

1)   ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, og

2)   der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af lovens § 2, stk. 3.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af stk. 1, og dette ikke skyldes, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. stk. 1, nr. 1, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at ansøgeren ikke på grundlag af denne ansøgning er blevet optaget på valglisten efter lovens § 2, stk. 3, og tilsende ansøgeren et ansøgningsskema.

Kapitel 6

Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema

§ 11. Hvis der er fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysninger. Hvis der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR eller på grund af manglende oplysninger i ansøgningsskemaet er tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesendes ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil.

Stk. 2. Hvis ansøgningsskemaet ikke er dateret, og ansøgningsskemaet ikke er indgivet i forbindelse med ansøgerens udrejse, tilbagesendes ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil. Hvis ansøgningsskemaet i medfør af § 13, stk. 2, skal videresendes til Valgretsnævnet, skal ansøgningsskemaet dog ikke tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til Valgretsnævnet.

Stk. 3. Hvis ansøgningsskemaet ikke er underskrevet af ansøgeren, eller, hvis ansøgningsskemaet er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn ikke er anført på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7, tilbagesendes ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil. Hvis ansøgningsskemaet i medfør af § 13, stk. 2, skal videresendes til Valgretsnævnet, skal ansøgningsskemaet dog ikke tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til Valgretsnævnet.

§ 12. Hvis ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, ikke opfylder de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 7, stk. 2, nr. 1, skal ansøgningsskemaet videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 13, stk. 2.

Stk. 2. Hvis der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, er fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende oplysninger om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysninger, såfremt ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet kan fastslås på grundlag af oplysningerne i ansøgningsskemaet. Hvis der er tvivl om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet, skal ansøgningsskemaet videresendes til Valgretsnævnet.

§ 13. Kommunalbestyrelsen træffer, hvis en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema efter §§ 5, 6, 11 og 12 skal behandles af denne kommunalbestyrelse, afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt

1)   ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2)   ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

3)   der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af en af de persongrupper, der er nævnt i lovens § 2, samt

4)   ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været tilmeldt folkeregistret. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, er det tillige en betingelse, at ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været tilmeldt et dansk folkeregister.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af stk. 1, og dette ikke skyldes, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. stk. 1, nr. 1, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til Valgretsnævnet.

§ 14. Såfremt ansøgningsskemaet efter § 12, stk. 2, eller § 13, stk. 2, skal videresendes til Valgretsnævnet, skal kommunalbestyrelsen angive årsagen til videresendelsen samt så vidt muligt give oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald skal afgive stemme på valgdagen.

Kapitel 7

Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.

§ 15. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om optagelse på valglisten, jf. § 10, stk. 1, og § 13, stk. 1, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren herom.

Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om,

1)   hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 18, stk. 1 henholdsvis stk. 2,

2)   at ansøgeren ‑ uden at modtage valgkort ‑ i denne periode kan stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, medmindre ansøgeren er optaget på valglisten til Europa-Parlamentet i et af de øvrige EU-lande,

3)   at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale valg,

4)   at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemningsstedet så vidt muligt angives,

5)   at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt ansøgeren flytter tilbage til Danmark og tilmelder sig et dansk folkeregister, idet ansøgeren i så fald automatisk vil blive optaget på valglisten efter de almindelige regler, og

6)   at det er en forudsætning for optagelse på valglisten ved fornyet udlandsophold, at der indgives ansøgning herom, såfremt ansøgeren i forbindelse med det fornyede udlandsophold registreres i CPR som udrejst.

Stk. 3. Underretningen skal, hvis ansøgeren optages på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, tillige indeholde oplysning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at ansøge om fornyet optagelse på valglisten og om, at 2-årsperioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgiver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, forlænges, indtil der er truffet afgørelse, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 4. Underretningen skal, hvis ansøgeren optages på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, tillige indeholde oplysning om, at afgørelsen om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, ikke kan fornys, og at ansøgeren, hvis det viser sig, at udlandsopholdets varighed overstiger to år, efter ansøgning vil kunne blive optaget på valglisten i medfør af lovens § 2 i øvrigt, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

§ 16. I de tilfælde, hvor Valgretsnævnet træffer afgørelse om optagelse på valglisten, jf. § 14, giver Valgretsnævnet ansøgeren den underretning, der er nævnt i § 15, stk. 2 og 3 henholdsvis stk. 2 og 4.

Stk. 2. Valgretsnævnet underretter tillige kommunalbestyrelsen, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning til CPR, jf. § 17.

Stk. 3. Hvis Valgretsnævnet træffer afgørelse om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, underretter Valgretsnævnet ansøgeren og kommunalbestyrelsen herom.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal straks indberette afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, til CPR, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med indberetningen angive, fra hvilket tidspunkt ansøgeren har valgret, jf. stk. 2.

Stk. 2. Optages en ansøger på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra datoen for kommunalbestyrelsens henholdsvis Valgretsnævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke angive, at ansøgeren har valgret før ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra den registrerede udrejsedato i CPR for den person omfattet af lovens § 2, stk. 3, ansøgeren har den i lovens § 2, stk. 4, nævnte tilknytning til.

Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var tilmeldt folkeregistret i en kommune i Grønland, herunder folkeregistret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal ikke indberettes til CPR.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de ansøgere, der er nævnt i stk. 3, optages manuelt på valglisten til de folketingsvalg, folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, der afholdes inden udløbet af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. § 18.

Kapitel 8

Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten

§ 18. Afgørelser om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, gælder i 2 år fra afgørelsens dato, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 3, gælder i 2 år regnet fra vælgerens registrerede udrejsedato i CPR, jf. dog stk. 4 og 5. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, gælder i 2 år regnet fra den registrerede udrejsedato i CPR for den person omfattet af lovens § 2, stk. 3, vælgeren har den i lovens § 2, stk. 4, nævnte tilknytning til, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Hvis en vælger omfattet af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, inden udløbet af 2-årsperioden indgiver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.

Stk. 4. Hvis afgørelse om fornyet optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, træffes inden udløbet af 2-årsperioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato. Tilsvarende gælder, hvis afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, træffes inden udløbet af 2-årsperioden for optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3.

Stk. 5. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder, når vælgeren på ny tilmelder sig et dansk folkeregister.

Kapitel 9

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten træffes fra og med den 1. juli 2004 efter reglerne i denne bekendtgørelse, uanset om ansøgning om optagelse er indgivet før den 1. juli 2004.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 306 af 3. maj 2001 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet.

Stk. 4. Vælgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som inden den 1. april 2001 efter ansøgning er optaget på valglisten, forbliver optaget på valglisten efter de inden den 1. april 2001 gældende regler.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 21. juni 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Anne Birte Pade