Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2006

Forslag

til

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom
og løsøre til brug for reklamering for andre

 

§ 1. Denne lov gælder for kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning.

§ 2. Kommunalbestyrelser og regionsråd kan anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning.

§ 3. Kommunalbestyrelser og regionsråd skal opkræve markedspris for ydelser omfattet af § 2.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

§ 5. Loven finder anvendelse for amtskommuner frem til den 1. januar 2007.

§ 6. Loven finder anvendelse på kommunalbestyrelsers og amtsråds aftaler omfattet af § 2, der er indgået inden denne lovs ikrafttræden, og som ikke er omfattet af anden lovgivning.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.