Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret

 

I medfør af § 18 b, stk. 2, i lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling, som ændret ved lov nr. 312 af 5. maj 2004, fastsættes:

Oprettelse og drift af Vævsanvendelsesregisteret

§ 1. Sundhedsstyrelsen opretter et elektronisk register, benævnt Vævsanvendelsesregisteret. Formålet med registeret er at registrere de beslutninger, som patienter træffer i henhold til § 18 b, stk. 1, i lov om patienters retsstilling om, at biologisk materiale, som patienten afgiver eller har afgivet i forbindelse med behandling, kun må anvendes til behandling af den pågældende og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil.

Stk. 2. Registeret placeres i Sundhedsstyrelsen og administreres i overensstemmelse med persondataloven. Sundhedsstyrelsen, der er dataansvarlig, driver og vedligeholder registeret.

Tilmelding til og framelding af Vævsanvendselsesregisteret

§ 2. Tilmelding til registeret sker ved at patienten udfylder og underskriver en tilmeldingsformular, der udarbejdes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formularen kan være papirbaseret eller elektronisk baseret.

Stk. 2. Framelding af registeret sker ved at patienten udfylder og underskriver en frameldingsformular, der udarbejdes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formularen kan være papirbaseret eller elektronisk baseret.

Videregivelse af oplysninger fra Vævsanvendelsesregisteret

§ 3. En sundhedsperson, der har ansvar for en biobank i sundhedsvæsenet, har adgang til Vævsanvendelsesregisterets oplysninger, når spørgsmålet om anvendelse af det biologiske materiale i den pågældende biobank bliver rejst. Ved henvendelse til registeret skal Sundhedsstyrelsen udbede sig behørig legitimation fra den pågældende sundhedsperson.

Stk. 2. Ved en biobank forstås i denne bekendtgørelse en struktureret samling af menneskeligt biologisk materiale, der er tilgængeligt efter bestemte kriterier, og hvor oplysninger, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner.

Stk. 3. Den registreredes indsigtsret følger af persondatalovens kapitel 9.

Stk. 4. Vævsanvendelsesregisteret meddeler i anonymiseret form Indenrigs- og Sundhedsministeriet periodevise oplysninger om registerets virksomhed, herunder om omfanget af registreringen.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 2004.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 22. september 2004

Lars Løkke Rasmussen

/Steen Loiborg