Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om udendørs hold af svin

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med svin, der holdes udendørs til landbrugsmæssigt formål.

    Stk. 2. Ved udendørs hold af svin forstås, at svinene holdes i hytter, hvorfra de har adgang til udearealer i form af marker, folde eller arealer med miljøgodkendt bund.

    Stk. 3. Ved hytter forstås enkeltstående konstruktioner som blikhytter, halmhytter, telte og lignende, som svinene kan gå ind i, og som beskytter svinene mod vejrliget.

§ 2. Ved so forstås et hundyr efter første faring.

    Stk. 2. Ved gylt forstås et hundyr efter kønsmodning og inden faring.

    Stk. 3. Ved orne forstås et handyr efter kønsmodning, som indgår i avl.

    Stk. 4. Ved diegivende so forstås et hundyr fra tidspunktet for faring til fravænning af pattegrisene.

    Stk. 5. Ved pattegrise forstås grise fra fødsel til fravænning.

    Stk. 6. Ved smågrise forstås grise fra fravænning, og indtil de er 10 uger gamle.

    Stk. 7. Ved avls- og slagtesvin forstås svin, fra de er 10 uger gamle og indtil avlsbrug eller slagtning.

Kapitel 2

Krav til hytterne m.v.

§ 3. Hytter til drægtige søer og gylte skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt. Såfremt orner også har adgang til drægtighedshytterne, skal hytterne herudover have mindst 2 m2 sammenhængende lejeareal pr. orne.

    Stk. 2. Hytter til farende og diegivende søer og gylte skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 3,8 m2 pr. so eller gylt.

    Stk. 3. Separate hytter til orner skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 3 m2 pr. orne.

    Stk. 4. Hytter til smågrise, avls- og slagtesvin skal have et sammenhængende lejeareal, der opfylder følgende minimumsarealkrav:

1) 0,13 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på indtil 10 kg.

2) 0,17 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 og 20 kg.

3) 0,25 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 og 30 kg.

4) 0,34 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 og 50 kg.

5) 0,47 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 og 85 kg.

6) 0,55 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 og 110 kg.

7) 0,85 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg.

§ 4. Alle hytter skal have en indvendig højde, der er tilstrækkelig til, at svinene kan stå oprejst og bevæge hovedet uhindret, og til, at det er muligt at føre tilsyn med svinene.

    Stk. 2. Hytterne skal være indrettet således, at det er muligt gennem åbninger, vinduer eller lignende at se alle de svin, der opholder sig i en hytte.

§ 5. Hvis flere søer og gylte går i samme fold, skal det sikres, at ingen af svinene forhindres i at komme ind i en hytte og få adgang til et lejeareal.

§ 6. Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettet således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses under alle vejrforhold. Ved indretning af farehytter skal der både tages hensyn til soens, gyltens og pattegrisenes temperaturkrav.

§ 7. Hytterne skal være indrettet således, at der er mulighed for yderligere ventilation ud over en enkelt døråbning, så luftcirkulationen i hytterne kan reguleres både i kolde og varme perioder. Antallet, dimensioneringen og indretningen af døråbningerne og eventuelle andre åbninger skal være afpasset efter, at svinene skal sikres bedst muligt mod vejrliget.

§ 8. Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller andet materiale, således at svinene kan ligge tørt og lunt under alle vejrforhold. I farehytter skal drægtige søer og gylte have tildelt større mængder halm eller andre materialer, der virker isolerende og kan bruges til redebygning.

Kapitel 3

Krav til aktivitetsareal, udeareal m.v.

§ 9. Ved udendørs hold af gylte, søer og orner i systemer med miljøgodkendt bund under det areal, svinene har adgang til, skal følgende minimumsarealkrav være opfyldt:

1) Drægtige søer og gylte skal have adgang til et udeareal på minimum 1,1 m2 pr. dyr, dog mindst 20 m2.

2) Farende og diegivende søer og gylte skal have adgang til et aktivitetsareal på minimum 6,2 m2 pr. dyr, heraf mindst 2,5 m2 udeareal.

3) Orner skal have adgang til et udeareal på minimum 3 m2 pr. orne, uanset om den holdes alene eller sammen med andre svin.

    Stk. 2. Ved udendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin i systemer med miljøgodkendt bund under det areal, svinene har adgang til, skal udearealet opfylde følgende minimumsarealkrav:

1) 0,20 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på indtil 10 kg, dog mindst 10 m2.

2) 0,20 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 og 20 kg, dog mindst 10 m2.

3) 0,24 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 og 30 kg, dog mindst 10 m2.

4) 0,32 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 og 50 kg, dog mindst 10 m2.

5) 0,40 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 og 85 kg, dog mindst 20 m2.

6) 0,50 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 og 110 kg, dog mindst 20 m2.

7) 0,50 m2 pr. svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg, dog mindst 20 m2.

    Stk. 3. Hvis det er veterinært begrundet, kan et dyr undtagelsesvis anbringes i en enkeltdyrsfold, der ikke opfylder arealkravene i stk. 1, nr. 1, og stk. 2. Foldens udeareal skal mindst være så stort, at dyret kan ligge ned i udstrakt sideleje og rejse og vende sig uden besvær.

§ 10. Alle svin over 20 kg skal have adgang til et sølehul, hvori de kan regulere deres kropstemperatur og beskytte sig mod solskoldning, når den gennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15oC i skyggen.

    Stk. 2. Hvis svinene har adgang til et eller flere arealer med både skygge og effektiv luftudskiftning, hvor der er plads til, at alle svin i samme fold kan ligge ned i udstrakt sideleje på samme tid i døgnets varmeste timer, kan sølehullet erstattes med et overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres.

    Stk. 3. Adgangen til et sølehul skal kunne lukkes for diegivende søer i op til 14 dage efter faring, hvis det er veterinært begrundet.

Kapitel 4

Indsættelse i farehytter

§ 11. Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring.

Kapitel 5

Vand, foder m.v.

§ 12. Alle svin, bortset fra pattegrise under 14 dage, skal altid have fri adgang til rent drikkevand undtagen i perioder med frostvejr, hvor svinene mindst en gang om dagen skal have adgang til rent vand i forbindelse med fodring.

§ 13. Alle svin skal have adgang til halm eller andet, der kan give mæthedsfølelse og tilgodese deres behov for rodemateriale.

Kapitel 6

Almindelige bestemmelser

§ 14. Justitsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og forordninger om forsvarlig behandling af svin, der holdes udendørs, og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§ 15. Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges i medfør af dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på svin, der holdes udendørs.

Kapitel 7

Straf

§ 16. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 3-13.

    Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 17. Loven træder i kraft den 1. marts 2001, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For bedrifter, der holder svin udendørs inden den 1. marts 2001, finder §§ 3, 4, 6, 7, 9 og 10 dog først anvendelse fra den 1. marts 2006.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 19. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen