Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 23. november 2006

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Forbrugerforum

(Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af test)

[af familie‑ og forbrugerministeren (Lars Barfoed)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2006 og var til 1. behandling den 10. oktober 2006. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 7. august 2006 dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2005-06) ERU alm. del – bilag 438. Den 4. oktober 2006 sendte familie- og forbrugerministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Kim Andersen (V)  Jacob Jensen (V)  Kurt Kirkegaard (V)  fmd. Jens Hald Madsen (V)  Marion Pedersen (V)  Colette L. Brix (DF)  nfmd. Kim Christiansen (DF)  Per Ørum Jørgensen (KF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  Kim Mortensen (S)  Jens Christian Lund (S)  Niels Sindal (S)  Karen Hækkerup (S)  Poul Erik Christensen (RV)  Elsebeth Gerner Nielsen (RV)  Poul Henrik Hedeboe (SF)  Frank Aaen (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 3

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar samt høringsnotat, fra familie- og forbrugerministeren

2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

1. udkast til betænkning