Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2006

Forslag

til

Lov om ændring af lov om Forbrugerforum

(Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af test)

 

§ 1

I lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Forbrugerstyrelsen gennemfører og offentliggør sammenlignende test af varer og tjenesteydelser.

Stk. 2. Forbrugerstyrelsen kan i sin testvirksomhed anvende anonym informationsindsamling.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2007.