Sagsforløb 2006/1 BF 104
Den fulde tekst

Fremsat den 2. marts 2007 af Line Barfod (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Per Clausen (EL), Rune Lund (EL), Pernille Rosenkrantz‑Theil (EL) og Frank Aaen (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om selvvisitering til plejehjem, plejebolig eller botilbud

 

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag, der sikrer ældre og handicappede ret til selv at visitere sig til en plads i enhver form for plejebolig (plejehjem, friplejebolig eller botilbud m.v.). Lovforslaget skal sikre, at den enkelte ældre eller handicappede har et reelt frit valg med hensyn til, hvor i landet vedkommende vil bo, og hvornår det skal være, et valg, som i mange tilfælde bremses i det eksisterende system med kommunal visitation.

 

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en let revideret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 42 fra folketingsåret 2003-04 (se Folketingstidende 2003-04, forhandlingerne side 4097 og tillæg A side 2284 og 2285), som til dels var en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 15 fra folketingsåret 2001-02, 2. samling (se Folketingstidende 2003-04, forhandlingerne side 436 og 5856, tillæg A side 605 og 606 og tillæg B side 652).

Det er forslagsstillernes opfattelse, at hvis man på grund af nedsat funktionsevne har behov for en særlig plejebolig, skal man have ret til at blive skrevet op til en sådan bolig uden en formel kommunal visitering.

Hvis en ældre eller handicappet definerer et behov og et ønske om en plejebolig, er der helt sikkert en god grund hertil. At flytte fra de vante omgivelser, naboer, venner og minderne er ikke noget, man ønsker, medmindre der er et reelt behov.

Selvvisitering vil i langt de fleste tilfælde virke forebyggende og nedsætte behovet for bistand, fordi man får lov til at bevare netværk og menneskelige relationer. Det vil sige, at civilsamfundets indsats vil forebygge, at det offentlige får forøgede udgifter, samt det vigtigste, at de ældre og de handicappede får en forøget livskvalitet. Den ældre eller handicappede skal derfor frit kunne vælge, hvor i landet den pågældende ønsker at bo, f.eks. i nærheden af familien.

Der skal være et reelt frit valg af, hvor i landet man vil bo, og de nuværende begrænsninger skal fjernes. Ligesom alle andre borgere i dette land kan vælge, at de vil bo i en by tæt på havet eller i en større by, eller hvad man nu har lyst til, så skal også ældre og handicappede have ret til at bestemme, hvor de vil bo.

Ydermere vil retten til selvvisitering give et reelt billede af behovet for særlige ældre- eller handicapegnede boliger – et ansvar, som regeringen bør tage på sig og ikke udelukkende skubbe videre til kommunerne. Det egentlige behov for ældre- og handicapegnede boliger kendes ikke i dag. Hvis der skabes reelle ventelister, vil man derimod kunne få et overblik over behovet.

Overgangsordning

Det står Enhedslisten klart, at der vil være en periode, hvor der er langt større behov, end der er boliger. Sådan er situationen også i dag, men med forslaget vil behovet komme frem i lyset.

For at undgå årelange ventelister skal der derfor oprettes en pulje til støtte for byggeri af forskellige former for plejeboliger, således at overgangsperioden med underskud af boliger bliver så kort som muligt. Samtidig er forslagsstillerne naturligvis klar over, at det vil være nødvendigt med en vis kommunal visitering, indtil det nødvendige antal boliger er bygget. Den kommunale visitering skal sikre en rimelig tildeling af de ledige boliger, således at de personer, der ikke kan klare sig i eget hjem længere, kommer før dem, der kan klare sig et år eller to mere. På samme måde som unge, der står på venteliste til en ungdomsbolig, får boliger efter behov, så f.eks. en enlig mor med et barn og uden tag over hovedet kommer før en ung mand, der stadig bor hjemme hos sin mor.

Økonomi

En eventuel geografisk skævvridning som følge af retten til selvvisitering vil blive udlignet efter de gældende bestemmelser om kommunal udligning, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, eller gennem en eventuel revidering af kriterierne for udligning i disse bestemmelser.

 

Skriftlig fremsættelse

Line Barfod (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om selvvisitering til plejehjem, plejebolig eller botilbud.

(Beslutningsforslag nr. B 104).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.