Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner og amtskommuner

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Loven har til formål at fremme frit valg for borgerne ved leveringen af offentlige serviceydelser.

Stk. 2. Loven skal understøtte mulighederne for at udvide det frie valg og styrke borgerens retsstilling ved gennem information at skabe et kvalificeret grundlag for borgerens brug af det frie valg.

§ 2. Loven gælder for kommuner og amtskommuner.

§ 3. Inden for hver valgperiode påhviler det kommunalbestyrelsen og amtsrådet i et møde at vurdere, hvor det er muligt inden for lovgivningens rammer at udvide allerede eksisterende frit valg-ordninger eller at indføre frit valg på områder, hvor dette ikke allerede er sikret. Vurderingen skal finde sted inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg finder sted for valgperioden.

§ 4. På områder, hvor der er frit valg ved levering af kommunale eller amtskommunale serviceydelser, påhviler det kommunalbestyrelsen eller amtsrådet at informere borgerne herom.

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen og amtsrådet at informere om indholdet af de kommunale eller amtskommunale serviceydelser, jf. stk. 1, på en måde, der sikrer, at borgerne på et enkelt og gennemskueligt grundlag kan foretage et kvalificeret valg.

Stk. 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen og amtsrådet i forbindelse med information om frit valg, jf. stk. 1 og 2, at informere om, hvor borgerne kan henvende sig om forhold vedrørende leveringen af en serviceydelse.

§ 5. Kommunalbestyrelsen og amtsrådet skal én gang inden for valgperioden over for kommunens henholdsvis amtskommunens borgere redegøre for kommunalbestyrelsens henholdsvis amtsrådets stillingtagen efter § 3 samt for, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat for at sikre borgerne den fornødne information som anført i § 4. Redegørelsen skal afgives inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg finder sted for valgperioden.

§ 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for udarbejdelse af informationsmaterialet efter § 4.

§ 7. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen