Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat

(Provenuudveksling vedrørende det primærkommunale skatteprovenu ifølge grænsegængeraftalen mellem Danmark og Sverige)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, sidste pkt., indsættes efter »personer«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

» Stk. 2 . For begrænset skattepligtige, der er hjemmehørende i Sverige, skal et beløb svarende til det udligningsbeløb, der skal betales til Sverige efter artikel 6 i aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål af 29. oktober 2003, ikke tilfalde slutligningskommunen. Tilsvarende gælder for personer, som omfattes af kildeskattelovens § 1, og som anses for hjemmehørende i Sverige efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, hvorved skatten ikke tilfalder den pågældendes skattekommune.

Stk. 3. Udligningsbeløb, som Danmark modtager fra Sverige efter artikel 6 i aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål af 29. oktober 2003, skal tilfalde den skattepligtiges skattekommune.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

3. I § 10, stk. 2, 1. pkt . , udgår »med tillæg af eventuelle renter i anledning af for sen indbetaling«.

4. I § 16 b, stk. 4 og 5, udgår tre steder »kommunal ejendomsværdiskat«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1 og 2, har virkning fra og med indkomståret 2005.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen