Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet

(Driftsoverenskomster med hospicer og frister for tilbud om alkoholbehandling)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 28. august 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 441 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Amtsrådet indgår driftsoverenskomst med selvejende hospicer, som er beliggende i amtskommunen, og som ønsker at indgå aftale om tilbud af hospicepladser. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om det antal hospicepladser, som et amtsråd skal tilbyde at indgå driftsoverenskomst om, samt om vilkår for driftsoverenskomsten.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

2. I § 5, stk. 14, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder for patienter, der er indlagt på et hospice, der har driftsoverenskomst med et amtsråd i henhold til § 3, stk. 5.«

3. I § 16 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til amtskommunen med ønske om at komme i behandling.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen