Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2007

Forslag

til

Lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v.

(Nedbringelse af fondens egenkapital)

 

§ 1

I lov nr. 28 af 29. januar 1964 om en investeringsfond for Færøerne m.v., som ændret ved lov nr. 217 af 27. maj 1970, lov nr. 153 af 31. marts 1976 og § 1 i lov nr. 566 af 16. november 1977, foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 4. Fonden skal gennem en nedbringelse af fondens egenkapital yde finansiering på indtil 365 mio. kr. i forbindelse med udbygning af Vágar Lufthavn.

Stk. 2. Færøernes landsstyre kan få udbetalt beløbet i stk. 1 fra det tidspunkt, hvor landsstyret overtager Vágar Lufthavn fra staten, dog tidligst fra lovens ikrafttræden. Indtil den 1. januar 2008 kan landsstyret dog maksimalt få udbetalt 180 mio. kr. Fra den 1. januar 2008 til den 1. januar 2009 kan landsstyret få udbetalt yderligere maksimalt 90 mio. kr. og fra den 1. januar 2009 det resterende beløb.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2007.