Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

(Den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, som ændret ved lov nr. 1211 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, 4. pkt., ændres »5,7 promille« til: »8,0 promille«.

2. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »4,3 promille« til: »2,0 promille«.

§ 2

I lov nr. 469 af 9. juni 2004 om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1, indsættes efter »ikrafttræden«: », jf. dog stk. 9 og 10«.

2. I § 29, indsættes som stk. 9 og 10:

»Stk. 9. For skatteåret 2005 fastsættes størrelsen af grundskyldnedsættelsen, der på årsbasis udgør 0,5 promille, forholdsmæssigt i forhold til det antal måneder, hvor afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat opkræves i 2005. Den amtskommunale grundskyldpromille for de berørte ejendomme i 2005 vil herefter udgøre 2 promille fratrukket den forholdsmæssigt fastsatte nedsættelse. Den i § 2, stk. 4, 4. pkt., i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme fastsatte promille vedrørende beregning af et eventuelt tilskud til Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner fastsættes for skatteåret 2005 til 8,0 promille tillagt den forholdsmæssigt fastsatte grundskyldnedsættelse. De nævnte promiller afrundes til 2 decimaler.

Stk. 10. For skatteåret 2005 gælder, at nedsættelsen af grundskylden for den enkelte ejendom foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2005 eller senere. Hvis der er tale om mere end en rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Hvis nedsættelsen ikke fuldt ud kan ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 2005 til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.«

3. § 31, nr. 1, affattes således:

»1. § 2, stk. 4, 4. pkt., affattes således:

»For Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner ydes et eventuelt tilskud for de typer ejendomme, der er omfattet af § 5, stk. 2, alene på baggrund af kommunens grundskyldpromille nedsat med 8,5 promille.««

4. § 31, nr. 2, affattes således:

»2. § 5, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Af ejendomme, der på tidspunktet for den vurdering, som lægges til grund ved skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. § 33, stk. 1, i vurderingeloven, opkræves den amtskommunale grundskyld dog med 1,5 promille af en del af de pågældende ejendommes afgiftspligtige grundværdi.««

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1 træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 2.

§ 4

Stk. 1. For skatteåret 2005 gælder, at en nedsættelse af grundskylden for den enkelte ejendom, der er en følge af bestemmelsen i § 5, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2, foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2005 eller senere. Hvis der er tale om mere end én rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Hvis nedsættelsen ikke fuldt ud kan ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 2005 til ejendommens ejer på dette tidspunkt, jf. § 29, stk. 1, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Stk. 2. Statskassen yder for skatteåret 2005 et særligt tilskud til de kommuner og amtskommuner, der lider et provenutab som følge af bestemmelsen i § 5, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler om beregning og udbetaling af det særlige tilskud.

Stk. 3. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for amtskommuner for tilskudsåret 2005, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 13. august 2003, indgår provenuet af grundskyld inklusive tilskud som opgjort efter denne lovs § 3, stk. 2.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen