Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Beregning af ændring i værdi pr. kontakt i meraktivitetsmodellen for 2005
Bilag 2 Retningslinjer for korrektion af baselines for 2005 i forbindelse med strukturomlægninger i amterne
Den fulde tekst

Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2005
til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab samt
Københavns, Frederiksbergs og Bornholms kommunalbestyrelser)

 

I medfør af § 5 c og § 15 i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr.766 af 28. august 2003, og Finanslov 2005, ad § 16.51.72, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsramme og fordeling

§ 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler for 2005 efter bestemmelserne i dette cirkulære tilskud til amtskommunerne til finansiering af meraktivitet i sygehusvæsenet inden for en ramme på i alt 1.246 mio. kr.

Stk. 2. Tilskudsrammen efter stk. 1 forhøjes pr. 1. april 2005 med den samlede værdi af amtskommunernes uudnyttede tilskudsrammer i henhold til cirkulære nr. 6 af 5. januar 2004 om udbetaling af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

Stk. 3. Reglerne i dette cirkulære om amtskommuner gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab og for Bornholms Kommune.

§ 2. Tilskudsrammen efter § 1, stk. 1, fordeles mellem amtskommunerne på grundlag af værdien af deres beregnede forbrug af de af tilskuddet omfattede sygehusydelser ved et landsgennemsnitligt køns- og aldersbetinget forbrug, jf. stk. 2.

Stk. 2. Det køns- og aldersbetingede forbrug efter stk. 1 beregnes for hver amtskommune som værdien af det somatiske sygehusforbrug afgrænset efter § 4, der pr. 1. januar 2005 er opgjort for hver køns- og 1-års aldersgruppe for perioden 1. januar 2004 til 31. oktober 2004, samt amtskommunernes og København og Frederiksberg kommuners befolkningstal pr. 1. oktober 2004.

Stk. 3. Værdien af forbruget efter stk. 1-2 opgøres i DRG- og DAGS-takster (diagnoserelaterede grupper og dansk ambulant grupperingssystem), jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Takstsystem 2005 Vejledning samt Budgettakster udmeldt af Sundhedsstyrelsen, og takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten.

Stk. 4. Tilskudsrammen efter § 1, stk. 2, fordeles foreløbigt pr. 1. april 2005 mellem amtskommunerne, således at halvdelen af hver amtskommunes uudnyttede tilskudsramme for 2004 tillægges amtskommunens tilskudsramme for 2005, mens summen af de resterende dele af amtskommunernes uudnyttede tilskudsrammer fordeles mellem amtskommunerne efter samme fordelingsnøgle som tilskudsrammen efter § 1, stk. 1. Amtskommunens tilskudsramme for 2005 efter 1. pkt. korrigeres for tilskud udbetalt efter § 8, stk. 4.

Stk. 5. Den samlede tilskudsramme for hver amtskommune opgøres endeligt pr. 1. april 2006 som summen af tilskudsrammen efter stk. 1-3 tillagt amtskommunens foreløbige andel af tilskudsrammen efter stk. 4.

Kapitel 2

Meraktivitet, der udløser tilskud

§ 3. Tilskud efter dette cirkulære ydes i det omfang, værdien opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten af det samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af tilskuddet, i en amtskommune i 2005 overstiger et i henhold til § 5 beregnet forbrugsniveau (baseline).

§ 4. Tilskuddet omfatter al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sygehuslovens §§ 5, stk. 1-2, 5d og 5g, jf. § 3, stk. 1-3.

Stk. 2. Sygehusopgaver, der udføres af et af de i § 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet nævnte private specialsygehuse m.v. inden for de i medfør af denne lovs § 5, stk. 4, fastsatte rammer, indgår ikke ved opgørelsen af tilskuddet. Følgende behandlingsformer indgår ikke i opgørelsen:

1) Fertilitetsbehandling og refertilisation m.v. med følgende aktionsdiagnoser: DZ310, DZ310A, DZ310B, DZ316, DN970, DN971, DN972, DN973, DN974, DN978, DN978A, DN978B, DN978C, DN978D, DN978E, DN978F, DN979, DN469, DN469A, DN469B og DN469C eller med procedurekoderne BJFL0, BJFL00, BJFL00A, BJFL01, BJFL01A, BJFL01B, BJFL03, BJFL04, BJFL05, BJFL09, BJFL3, BJFL30, BJFL31, KLAA10, KLAA10A, KLAA10B, KLAA10C, KLAA10D, KLAA11, KLCA30, KLCA301, KLCA302, KLCA303, KLCA31, KLCA311, KLCA312 og KLCA313.

2) Sterilisationer med aktionsdiagnose DZ302 eller en af følgende procedurekoder: KKFD46, KLGA, KLGA00, KLGA10, KLGA11, KLGA20, KLGA21, KLGA22, KLGA96, KLGA97 og KLGA98.

3) Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse og klinikker m.v.

4) Behandling for alkoholmisbrug efter § 16 i lov om sygehusvæsenet.

5) Behandling hvortil udgifterne afholdes af staten, herunder højt specialiseret behandling i udlandet, eller af kommunerne.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejder en oversigt over ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring og lov om sygehusvæsenet kan udføres i speciallægepraksis, og som kan medregnes som merforbrug efter stk. 1.

Stk. 4. Merforbrug efter stk. 3, der inden for Hovedstadens Sygehusfællesskabs andel af den samlede pulje er finansieret af Københavns og Frederiksberg kommuner som sygesikringsydelser, refunderes de to kommuner af Hovedstadens Sygehusfællesskab efter aftale mellem parterne.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren træffer i tvivlstilfælde afgørelse om afgrænsningen efter § 4.

Kapitel 3

Beregning af baseline

§ 5. For hver amtskommune beregnes et forbrugsniveau for 2005 (baseline), der er udgangspunkt for beregningen af amtskommunens meraktivitet, der udløser tilskud efter dette cirkulære.

Stk. 2. Baseline udgør for hver amtskommune den samlede værdi af det i § 4 anførte forbrug, der er registreret for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004, opgjort i DRG- og DAGS-takster og takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten med de korrektioner, der følger af stk. 3-6.

Stk. 3. Den samlede værdi efter stk. 2 fratrækkes 100/70-dele af det tilskud for 2004, som amtskommunen har modtaget i henhold til cirkulære nr. 6 af 5. januar 2004 om udbetaling af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. eller nærværende cirkulæres § 8, stk. 4. Desuden fratrækkes 70 pct. af den del af amtskommunens meraktivitet for 2004 i henhold til § 8, stk. 1-3, i det i 1. pkt. nævnte cirkulære, som ligger ud over 100/70-dele af amtskommunens tilskudsramme for 2004. Værdien af beløbene i 1. og 2. pkt. opregnes til 2005-pris- og lønniveau.

Stk. 4. Hvis værdien for 2004 af den af amtskommunen indberettede aktivitet efter § 6 er mindre end amtskommunens baseline efter § 5 i henhold til cirkulære nr. 6 af 5. januar 2004 om udbetaling af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. beregnes et tillæg til den samlede værdi efter dette cirkulæres stk. 2 og 3. Tillægget opgøres som den i 1. pkt. opgjorte forskel opregnet til 2005-pris- og lønniveau.

Stk. 5. Den samlede værdi efter stk. 2 og 3, inklusiv et evt. tillæg efter stk. 4, korrigeres for strukturændringer på sygehusområdet omfattet af bilag 2.

Stk. 6. Det samlede forbrug efter stk. 2 og 3, inklusiv et evt. tillæg efter stk. 4, og med de i stk. 5 anførte korrektioner, dog undtaget forbrug, der følger af § 4, stk. 1, på private og udenlandske sygehuse samt forbrug, der følger af § 4, stk. 3-4, forhøjes med 1,5 pct. til korrektion for forudsat produktivitetsstigning. Forbrug efter stk. 2-3 med de i stk. 5 anførte korrektioner, der følger af § 4, stk. 3-4, opregnes til det i henhold til sygesikringsoverenskomsten på speciallægeområdet aftalte takstniveau pr. 1. oktober 2004.

Stk. 7. Summen af de efter stk. 2 og 3 beregnede beløb med et evt. tillæg efter stk. 4 og med de i stk. 5-6 anførte korrektioner forhøjes med hver amtskommunes andel af 10 mio. kr. vedrørende tandpleje for kræftpatienter. Forhøjelsen efter 1. pkt. fordeles på samme måde som tilskudsrammen efter § 1, stk. 1. Summen af de beregnede beløb forhøjes endvidere med den del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til henholdsvis produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (§ 16.51.43) og initiativer vedr. ældre medicinske patienter (§ 16.51.78), som indebærer højere DRG-værdi på sygehusene i 2005. Beløbene vedrørende de to puljer opgøres for hver amtskommune efter en konkret vurdering af projekternes virkning for sygehusenes DRG-aktivitet. Beløbet opgøres foreløbigt senest 1 måned efter de respektive puljers udmøntning over for amtskommunerne, og opgøres endeligt pr. 1. april 2006 på grundlag af puljernes faktiske anvendelse.

Stk. 8. Baseline efter stk. 2 og 3 med et evt. tillæg efter stk. 4 og med de i stk. 5-7 anførte korrektioner opgøres foreløbigt pr. 15. april 2005.

Stk. 9. Værdien for hver amtskommune af baseline efter stk. 2 og 3 med et evt. tillæg efter stk. 4 og med de i stk. 5-7 anførte korrektioner opgøres endeligt pr. 1. april 2006.

Kapitel 4

Indberetning og dokumentation af aktivitet

§ 6. Forbrug efter § 4, stk. 1-2, på sygehuse, der indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister, dokumenteres gennem dette register den 1. i hver måned. Forbrug efter § 4, stk. 3-4, i speciallægepraksis, der indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, dokumenteres gennem dette register.

Stk. 2. Amtskommunerne sikrer gennem deres aftaler med private sygehuse og klinikker i Danmark, at forbruget på disse indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister i henhold til Sundhedsstyrelsens ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2005” og dokumenteres gennem dette register. Forbrug af ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring kan udføres i speciallægepraksis, og som ikke allerede indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, skal indberettes til dette register, og dokumenteres gennem dette register. Amtskommunerne sikrer, at øvrigt forbrug efter § 4, herunder behandling i udlandet og behandling i speciallægepraksis efter lov om sygehusvæsenet, indberettes på individniveau ved anvendelse af oplysninger til gruppering i DRG- eller DAGS-grupper, blandt andet ICD10-koder og nordiske operationskoder, til Sundhedsstyrelsen på særligt modul på internettet og dokumenteres herigennem.

Stk. 3. Amtsrådene meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet alle nødvendige, herunder personhenførbare, oplysninger om opgørelse og registrering af den aktivitet, der indberettes i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren udsteder en særlig revisionsinstruks til brug for amtsrådenes dokumentation af aktivitet, der finansieres gennem ordningen.

Kapitel 5

Beregning og udbetaling af tilskud

§ 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler pr. 1. januar 2005 et foreløbigt tilskud på 1.246 mio. kr. fordelt til hver amtskommune svarende til amtskommunens tilskudsramme efter § 2, stk. 1-3. Pr. 1. april 2005 udbetales et foreløbigt tilskud til hver amtskommune svarende til amtskommunens tilskudsramme efter § 2, stk. 4.

Stk. 2. Amtsrådene anviser konto i pengeinstitut, hvortil tilskud skal indbetales. Amtsrådene anviser CVR-nummer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregner på grundlag af den indberettede aktivitet med fradag af den beregnede baseline, jf. §§ 5-6, værdien af hver amtskommunes meraktivitet for 2005 opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten, jf. § 3.

Stk. 2. Meraktiviteten efter stk. 1 kan indeholde en vækst i den gennemsnitlige værdi pr. kontakt (indlæggelse eller ambulante besøg) i amtskommunen på indtil 1,5 pct. i forhold til baselineperioden. Til beregning af den gennemsnitlige værdi pr. kontakt efter 1. pkt. benyttes den i bilag 1 anførte metode.

Stk. 3. Som grundlag for administration udgør tilskuddet efter ordningen 70 pct. af værdien af meraktiviteten efter stk. 1-2.

Stk. 4. Amtskommunernes tilskud i henhold til cirkulære nr. 6 af 5. januar 2004 om udbetaling af statstilskud i 2004 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. opgøres pr. 1. april 2005 på grundlag af meraktivitet, der er indberettet senest den 10. marts 2005. Den enkelte amtskommune kan efter 1. april 2005 få udbetalt tilskud for 2004 på grundlag af aktivitet eller ændringer i værdi vedrørende 2004, der indberettes efter den 10. marts 2005, efter reglerne i anførte cirkulære, dog maksimalt svarende til halvdelen af amtskommunens uudnyttede tilskudsramme for 2004. Tilskud udbetalt efter 2. pkt. fratrækkes ved opgørelse af amtskommunens andel af tilskudsrammen efter § 1, stk. 2, (jf. § 2, stk. 4-5) og ved opgørelse af amtskommunens baseline efter § 5.

Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 3 kan ikke overstige amtskommunens samlede tilskudsramme, jf. § 2, stk. 5.

Stk. 6. Afregning vedrørende det samlede tilskud sker pr. 1. april 2006 på grundlag af meraktivitet, der er indberettet senest den 1. marts 2006.

Stk. 7. Amtsrådene afgiver senest 15. august 2006 til indenrigs- og sundhedsministeren en revisionspåtegnet redegørelse for meraktiviteten efter § 6.

Stk. 8. Indenrigs- og sundhedsministeren kan kræve for meget udbetalt tilskud tilbagebetalt.

Kapitel 6

Amternes administration af tilskuddet

§ 9. Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at den enkelte amtskommune skal indgå i en evaluering af den af cirkulæret omhandlede ordning. Evalueringen kan bl.a. omfatte produktion, ventetid, produktivitet og effektivitet, styre- og afregningsformer, arbejdstilrettelæggelse, kvalitet og service m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 3. januar 2005

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik PedersenBilag 1

Beregning af ændring i værdi pr. kontakt i meraktivitetsmodellen for 2005

I dette notat beskrives fremgangsmetoden til beregning af udvikling for værdi pr. kontakt fra 2004 til 2005. Vækst i værdi pr. kontakt indtil 1½ pct. kan indgå i den tilskudsberettigede aktivitet. Korrektion for stigning pr. kontakt udover 1½ pct. afvises.

Beregningsmetode

Beregningsmæssigt opgøres ændring i værdi pr. kontakt ved at sammenholde den gennemsnitlige værdi pr. kontakt i perioden fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 med værdien pr. kontakt for den tilsvarende periode i 2005. Ændringen i værdi pr. kontakt betragtes således som merværdi pr. kontakt i 2005 i forhold til 2004.

Al tilskudsberettiget sygehusaktivitet, som indgår i Landspatientregisteret, medgår i beregningen.

Korrektioner som følge af nye koder

Der indføres i 2005-grupperingen ikke nye koder, der vil påvirke registreringspraksis i en sådan grad, at værdien af den registrerede aktivitet ikke kan opgøres ensartet i 2004- og i 2005-grupperingen. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage korrektioner som følge af nye koder i meraktiviteten for 2005.

Budgettakster er et supplement til det årlige takstkatalog og udmeldes løbende til beskrivelse af nye behandlinger eller behandlingsmetoder af væsentligt omfang og betydning. Budgettakster kan både beskrive ambulant og stationært aktivitet og vil overvejende blive beskrevet ved hjælp af nye koder. Aktivitet, som beskrives ved hjælp af budgettakster i 2005, skal ikke medtages i grundlaget for beregning af ændring i værdi pr. kontakt i 2004 og 2005. Aktiviteten afgrænses ved:

2004 Aktivitet med de nye koder beskrivende den ny behandling

2005 Aktivitet grupperet til gruppen hvortil der er lavet en budgettakst

Korrektioner som følge af ændring i behandlingsregime

Specifikke behandlinger, der omlægges fra stationær til ambulant regi, kan holdes ude af beregning af ændring i værdi pr. kontakt. Det er op til det enkelte amt at redegøre for, hvilke behandlinger beskrevet ved hjælp af de gældende SKS-koder der omlægges fra stationær til ambulant regi på hvilke afdelinger. Ændringerne skal være af et væsentligt omfang samt kunne dokumenteres via Landspatientregisteret.

Den aktivitet, der ikke medtages i grundlaget for beregning af ændring i værdi pr. kontakt i 2004 og 2005, er:

2004 Den stationære aktivitet med de af amtet udpegede koder på de specifikke afdelinger

2005 Den ambulante aktivitet med de af amtet udpegede koder på de specifikke afdelinger

Udvikling i værdi pr. kontakt.

Værdien pr. kontakt opgøres som den samlede produktionsværdi pr. kontakt, hvor produktionsværdien opgøres fra hhv. det ambulante og stationære område. Det vil sige, at for hvert amt opgøres;

Samlet produktionsværdiår

=

DRG produktionsværdiår

 

 

+ DAGS produktionsværdiår

Værdien pr. kontakt kan da opgøres som;

værdi pr. kontaktår

=

Samlet produktionsværdiår

kontakterår

hvor det samlede antal kontakter bliver fastsat som;

Kontakterår

=

udskrivningerår

 

 

+

Gnsn.DAGS

ambulante besøgår

 

 

Gnsn.DRG

hvor Gnsn.DAGS betegner den gennemsnitlige værdi pr. ambulante besøg i 2005 og Gnsn.DRG betegner den gennemsnitlige værdi pr. sygehusudskrivning i 2005.

Ændring i værdi pr. kontakt opgøres endeligt som forholdet mellem værdi pr. kontakt i 2005 i forhold til den samlede værdi pr. kontakt i hele 2004.

AI1777_1.GIF Size: (11 X 20) 1.GIF Size: (11 X 20) Ændring i værdi pr. kontakt i pct. = AI1777_2.GIF Size: (136 X 40) AI1777_3.GIF Size: (11 X 19)

Regulering for udvikling i værdi pr. kontakt udover 1½ pct.

Den samlede værdi af hver amtskommunes somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, med de ovenfor anførte korrektioner, justeres med den faktor, som ændringen i værdi pr. kontakt ligger udover 1½ pct.Bilag 2

Retningslinjer for korrektion af baselines for 2005 i forbindelse med strukturomlægninger i amterne

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på baggrund af økonomiaftalerne for 2004 og 2005 mellem regeringen og Amtsrådsforeningen fastlagt principper for korrektioner af amternes baselines i 2005 i forbindelse med strukturomlægninger i amterne. Retningslinjerne omfatter endvidere H:S og Bornholms Kommune.

Retningslinjerne skal understøtte amternes tilskyndelse til fortsatte strukturrationaliseringer i sygehusvæsenet.

Amternes baselines for 2005 korrigeres for strukturændringer inden for sygehusområdet efter følgende retningslinjer:

1. Ved sammenlægning/lukning af sygehuse eller afdelinger korrigeres for hidtidige overflytninger mellem de to enheder. Baseline korrigeres med summen af de laveste takster af de sammenhængende forløb.

2. Ved omlægning eller effektivisering af behandlingsforløb på sygehusene, oprettelse af et ambulatorium til erstatning for indlæggelse på et heldøgnsafsnit m.v. korrigeres for værdiforskellen mellem den ambulante og den stationære takst for de berørte patienter. Korrektionen beregnes ved at sammenligne den registrerede aktivitet i Landspatientregisteret før og efter behandlingsomlægningen.

Det er en forudsætning, at ændringerne er såvel omkostnings- som behandlingsneutrale. Herved forstås, at omkostningerne ved det nye behandlingsregime vedvarende er de samme som ved det tidligere, men at dette ikke afspejles af taksten for den nye behandling, samt at antallet af patienter i amtet, som gennemgår sygehusbehandling for den berørte lidelse, skal være uændret.

3. Der kan som en supplerende mulighed foretages korrektion for omlægninger efter pkt. 2 i tilfælde, hvor omkostningerne ved det nye behandlingsregime på kort sigt er de samme som ved det tidligere, da der er omkostninger forbundet med opstarten af den nye behandling. Korrektioner af denne type opgøres som under pkt. 2, men falder bort ét år efter omlægningen.

4. Der korrigeres for godtgjorte registreringsfejl i baselineperioden.

5. Amterne har mulighed for gennem Amtsrådsforeningen eller individuelt at rejse nye og væsentlige typer af problemstillinger over for indenrigs- og sundhedsministeren, det ikke har været muligt at forudse på nuværende tidspunkt, og som derfor ikke er beskrevet i nærværende retningslinjer.

Ændringerne efter pkt. 1-5 skal kunne dokumenteres via Landspatientregisteret, ligesom Sundhedsstyrelsen kan indhente dokumentation fra amterne til brug for beregningen af korrektionernes størrelse m.v.

Der korrigeres for ændringer af struktur eller forløb m.v., der indebærer såvel lavere som højere DRG-værdier. Eventuelle justeringer af baseline sker efter konkret drøftelse med de enkelte amter. Det er op til det enkelte amt at godtgøre konkrete behov for korrektion af baseline i overensstemmelse med de udmeldte principper.

Ansøgninger om justeringer af baselinen for 2005 fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. marts 2006.

Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med DRG-styregruppen – som supplement til det årlige takstkatalog - løbende udmelde særlige budgettakster for nye behandlingsmetoder m.v., herunder introduktion af ny medicin, af væsentligt omfang og betydning, som den årlige takstberegning i DRG-systemet ikke umiddelbart tager højde for. Udmeldte budgettakster indgår i 2005 på linje med taksterne i takstkataloget i opgørelsen af amternes meraktivitet.

Særligt om beregningen af vækst i den gennemsnitlige værdi pr. kontakt (creep):

Specifikke behandlinger af væsentligt omfang, der omlægges fra stationært til ambulant regi, samt behandlinger, der har fået tilknyttet en budgettakst, holdes ude af creepberegningerne i henhold til cirkulærets § 8, stk. 2. Kravene til dokumentation følger ovenstående retningslinjer.