Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. april 2007

Forslag

til

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv
socialpolitik

(Indvandringsprøve, integrationseksamen, opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse m.v.)

 

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som ændret ved § 14 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 31 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 10 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, lov nr. 532 af 8. juni 2006, § 104 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 89 af 30. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 5, ændres »ansættelse inden for et fagområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft« til: »ansættelse enten inden for et fagområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, eller hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 450.000 kr.«

2. I § 9, stk. 2, indsættes som 2.-4. pkt.:

»Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal endvidere, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at ansøgeren har bestået en prøve i dansk og danske samfundsforhold. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om den i 2. pkt. nævnte prøve, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven i Danmark samt om prøvens indhold og gennemførelse m.v. Udenrigsministeren fastsætter regler om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven i udlandet.«

3. § 9 a, stk. 1, 1. pkt., udgår, og i stedet indsættes:

»Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen, herunder hvis udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse enten inden for et fagområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, eller hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 450.000 kr. Det i 1. pkt. angivne beløb er fastsat i 2007-niveau og reguleres fra og med 2008 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

4. I § 9 a indsættes som stk. 20 :

»Stk. 20. Der kan på baggrund af et af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsat pointsystem efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding i op til 6 måneder med henblik på at søge arbejde. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke forlænges.«

5. I § 9 f indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelsen af opholdstilladelsen har bestået en prøve i dansk og danske samfundsforhold. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om den i 1. pkt. nævnte prøve, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven i Danmark samt om prøvens indhold og gennemførelse m.v. Udenrigsministeren fastsætter regler om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven i udlandet.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

6. I § 11, stk. 9, nr. 1 og 2 , ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

7. I § 11, stk. 9, nr. 3, ændres »godkendt danskprøve, jf. stk. 11, og« til: »godkendt danskprøve eller godkendt danskprøve sammen med en godkendt engelskprøve, jf. stk. 12,«.

8. I § 11, stk. 9, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i mindst 2 år og 6 måneder, jf. stk. 12, og«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

9. I § 11, stk. 9, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

10. I § 11 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Stk. 9, nr. 4, finder ikke anvendelse for udlændinge, der har opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, hvis udlændingen på tidspunktet for meddelelse af den oprindelige opholdstilladelse var over 50 år og i de seneste 10 år forud for meddelelse af opholdstilladelsen var gift eller i fast samlivsforhold med den herboende person.«

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 11 og 12.

11. I § 19, stk. 1, nr. 8, 1. pkt., ændres »§ 9 f, stk. 4« til: »§ 9 f, stk. 5«.

12. § 30, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til brug for behandlingen af en sag om udsendelse af en udlænding videregiver Udlændingeservice, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller Flygtningenævnet uden udlændingens samtykke alle akter, der er indgået i en sag om opholdstilladelse, til politiet, når der er meddelt afslag på opholdstilladelse, eller når ansøgeren frafalder ansøgningen herom.«

13. I § 33, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »eller hidtil har haft opholdstilladelse her i landet«: », dog ikke opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 20.«

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 239 af 27. marts 2006, § 2 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, § 59 i lov nr. 566 af 9. juni 2006, § 3 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 88 af 30. januar 2007 og § 4 i lov nr. 176 af 27. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 3 og 4 , ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Retten til kontanthjælp er tillige betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. For personer, der som følge af denne betingelse har haft ret til eller ville have haft ret til starthjælp, er retten til kontanthjælp endvidere betinget af, at ansøgeren har haft ordinær beskæftigelse her i riget i en tid, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år.

Stk. 4. I beregningen af opholdstiden efter stk. 3, 1. pkt., indgår perioder, hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl i Danmark.

Stk. 5. Opgørelse af beskæftigelsen efter stk. 3, 2. pkt., for personer uden fastsat arbejdstid og for personer beskæftiget ved selvstændig virksomhed sker efter reglerne i § 13, stk. 13 og 14 .

Stk. 6. Kravet om, at ansøgeren skal have opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen. Endvidere gælder kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år ikke for førtidspensionister, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening eller en tilsvarende pension fra et andet EU/EØS-land, eller for personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

2. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »opholdskravet i stk. 3 eller 4« til: »opholds- og beskæftigelseskravet i stk. 3-6«.

3. I § 27, stk. 1, og § 27 a ændres »betingelserne i § 11, stk. 3 eller 4« til: »betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens § 9, stk. 2, og § 9 f, stk. 4, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 5, fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens § 9 a, stk. 20, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens § 33, stk. 3, 1. pkt, som ændret efter denne lovs § 1, nr. 13, fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

§ 4

Stk. 1. Udlændingelovens § 11, stk. 9, nr. 3 og 4, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 7 og 8, finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter de regler, der var gældende indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, og som på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet forløb, der kan sidestilles hermed, jf. udlændingelovens hidtil gældende § 11, stk. 9, nr. 1. For disse udlændinge finder de regler, der var gældende indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, anvendelse.

Stk. 2. Udlændingelovens § 11, stk. 9, nr. 3 og 4, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 7 og 8, finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter de regler, der var gældende indtil den 1. april 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og som på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet forløb, der kan sidestilles hermed, jf. udlændingelovens hidtil gældende § 11, stk. 9, nr. 1, og som har bestået en godkendt danskprøve, jf. udlændingelovens hidtil gældende § 11, stk. 9, nr. 3. For disse udlændinge finder de regler, der var gældende indtil den 1. april 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, anvendelse.

Stk. 3. Udlændingelovens § 11, stk. 9, nr. 3 og 4, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 7 og 8, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden den 1. juli 2006 er meddelt opholdstilladelse efter de hidtil gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, og som på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet forløb, der kan sidestilles hermed, jf. udlændingelovens hidtil gældende § 11, stk. 9, nr. 1, og som har bestået en godkendt danskprøve, jf. udlændingelovens hidtil gældende § 11, stk. 9, nr. 3. For disse udlændinge finder de hidtidige regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, anvendelse.

Stk. 4. § 11, stk. 3-7, i lov om aktiv socialpolitik som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 2, nr. 1 og 2, finder anvendelse for personer, der efter den 1. juli 2006 er indrejst i Danmark. For personer, der er indrejst i Danmark før den 1. juli 2006, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 5

Stk. 1. § 1 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. § 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland.