Sagsforløb 2006/1 LF 88
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 12. april 2007

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af straffeloven

(Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse)

[af Jesper Langballe (DF) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. november 2006 og var til 1. behandling den 27. februar 2007. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslistens medlem af udvalget mener, at man skal have adskilt kirke og stat. Enhedslisten mener ikke, at der skal være en speciel religion, som særligt beskyttes af staten. Enhedslisten ønsker slet ikke at have begrebet anerkendte trossamfund. Derfor mener Enhedslisten, at man skal foretage en samlet adskillelse af kirke og stat, som skal rumme en lang række forskellige elementer. Et af de elementer, Enhedslisten ønsker at have med i adskillelsen af kirke og stat, er en afskaffelse af blasfemiparagraffen, men Enhedslisten mener, at det skal ske i sammenhæng med en adskillelse af kirke og stat og ikke sådan, at man alene afskaffer blasfemiparagraffen og så fortsat beholder folkekirkens særstatus. Derfor kan Enhedslisten ikke støtte lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et andet mindretal i udvalget (SF) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.


Birthe Rønn Hornbech (V)  Michael Aastrup Jensen (V)  Karsten Nonbo (V)  Søren Pind (V)  Peter Skaarup (DF)  fmd. Kim Christiansen (DF)  Hans Kristian Skibby (DF)  Tom Behnke (KF)  Allan Niebuhr (KF)  Simon Pihl Sørensen (S)  Per Kaalund (S)  Lissa Mathiasen (S)  Frode Sørensen (S)  Elisabeth Arnold (RV)  Simon Emil Ammitzbøll (RV)  Pernille Vigsø Bagge (SF)  Line Barfod (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 88

Bilagsnr.

Titel

1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

2

Kopi af justitsministerens svar på Kirkeudvalgets spm. 14 fra folketingsåret 2004-05, 1. samling, vedrørende anvendelsesområderne for henholdsvis straffelovens § 140 og § 266 b

3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

1. udkast til betænkning