Søgeresultat


Søgningen fandt 3054 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Ressortministerium: Børne- og Socialministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 178 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 176 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 87 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1257 af 07/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af børneloven
(Børneloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1256 af 07/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
(Forældreansvarsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1114 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1064 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1041 af 03/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af adoptionsloven
(Adoptionsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 52 af 24/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.
(Psykologloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 42 af 19/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
(Socialtilsynsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1418 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 972 af 08/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1819 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag
(Bidragsopkrævningsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1816 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af navneloven
(Navneloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1815 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse
(Børnebidragsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1055 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 927 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap
(Tolkeloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 203 af 05/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 202 af 05/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1711 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1530 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1529 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 554 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 550 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 81 af 24/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1663 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1662 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service (Konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 647 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 380 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 722 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love
(Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1633 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 652 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 495 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Kriminalpræventive sociale indsatser)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 326 af 23/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service
(Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 532 af 12/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 629 af 11/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 369 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love
(Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 574 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love og om ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand
(Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 525 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1380 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
(Bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 279 af 13/05/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om social bistand (Kompetencen til at godkende plejefamilier og opholdssteder)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 233 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af adoptionsloven, indfødsretsloven og navneloven (Ratifikation af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 295 af 17/11/1953 - Gældende
Lov om tillæg til lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption og værgemål.
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1702 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om Familieretshuset
(Familieretshusloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 689 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om forsøg med et socialt frikort
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 688 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 649 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 548 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 547 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>