Søgeresultat


Søgningen fandt 2830 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Ressortministerium: Børne- og Socialministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1418 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
(Børnebortførelsesloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1417 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
(Forældreansvarsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1096 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 988 af 17/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 972 af 08/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 924 af 17/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 507 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 70 af 18/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
(Socialtilsynsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 748 af 20/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1821 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af adoptionsloven
(Adoptionsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1819 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag
(Bidragsopkrævningsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1818 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven Æ1)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1817 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af børneloven
(Børneloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1816 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af navneloven
(Navneloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1815 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse
(Børnebidragsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1055 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 927 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap
(Tolkeloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 660 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 550 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 427 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 190 af 27/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 81 af 24/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1663 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1662 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service (Konsekvensrettelser m.v. som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1546 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1545 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Internationale dagtilbud)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1543 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 647 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 380 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1525 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af adoptionsloven, forældreansvarsloven og lov om dansk indfødsret
(Adgang for samlevende til at adoptere sammen m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 722 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love
(Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1633 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 652 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 495 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Kriminalpræventive sociale indsatser)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 326 af 23/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service
(Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 532 af 12/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 629 af 11/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 369 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love
(Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 574 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love og om ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand
(Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 525 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1380 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
(Bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 279 af 13/05/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om social bistand (Kompetencen til at godkende plejefamilier og opholdssteder)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 233 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af adoptionsloven, indfødsretsloven og navneloven (Ratifikation af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 295 af 17/11/1953 - Gældende
Lov om tillæg til lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption og værgemål.
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 649 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 548 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 547 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 484 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse
(Ægtefællepensionsloven)

Børne- og Socialministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>