Søgeresultat


Søgningen fandt 1368 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 118 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
(Vandforsyningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 980 af 16/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 277 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 282 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 224 af 06/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 126 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 124 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 123 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 120 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om nationalparker
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 119 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 101 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 100 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget
(Sprøjtejournalloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 45 af 23/01/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvandet mod pesticider)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 44 af 23/01/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 463 af 15/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs (Implementering af dele af Hongkongkonventionen)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 177 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse
(Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 693 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1534 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 386 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v.
(Nedlæggelse af råd og ophævelse af tilskudsordninger m.v. vedrørende miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1493 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 502 af 01/10/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 98 af 05/03/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleare materialer.
Forsvarsministeriet
BEK nr 123 af 05/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1537 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1536 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1535 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1534 af 09/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1257 af 27/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Olietankbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1254 af 23/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg
(Benzinstationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1253 af 21/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1153 af 18/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 947 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Autoværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 741 af 08/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på de danske strande
(Strandoprydningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 266 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES)
(CITES-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 228 af 12/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Nærå-Agernæs Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 95 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 74 af 23/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forhøjet godtgørelse for udtjente ældre dieselbiler i forbindelse med ophugning og skrotning af bilen
(Dieselbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 73 af 22/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse
(Skrotningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1742 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
(Affaldsdatabekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1072 af 27/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle
(Rovfuglejagt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1001 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 970 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 750 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af kompetence til kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse og attestering af anlæg til forbrænding af husdyrgødning samt regler om brugerbetaling
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 252 af 21/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Tungmetalbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 217 af 28/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 71 af 29/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>