Søgeresultat


Søgningen fandt 1285 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
LOV nr 213 af 28/04/1993 - Historisk
Lov om ændring af lov om affaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 392 af 10/06/1987 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. (Vandmiljøhandlingsplanen)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 355 af 13/05/1987 - Historisk
Lov om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove (Region- og sektorplanlægning)
Erhvervsministeriet
LOV nr 329 af 04/06/1986 - Historisk
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 181 af 08/05/1985 - Historisk
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 68 af 20/02/1980 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 259 af 26/05/1976 - Historisk
Lov om ændring af lov om begrænsning af svovlindhold m.v. i brændsel.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 130 af 10/02/2015 - Historisk
Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 466 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
(Miljøskadeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 534 af 06/06/2007 - Historisk
Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 506 af 07/06/2006 - Historisk
Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet
(Kvalitetsstyringsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 370 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 372 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 404 af 14/06/1995 - Historisk
Lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 295 af 27/04/1994 - Historisk
Lov om Den Grønne Fond
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 292 af 27/04/1994 - Historisk
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 476 af 30/06/1993 - Historisk
Lov om beskyttelse af havmiljøet (* 1)
(Havmiljøloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 214 af 28/04/1993 - Historisk
Lov om en værditabsordning for boligejere m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 356 af 06/06/1991 - Historisk
Lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 223 af 10/04/1991 - Historisk
Lov om tilskud til miljøaktiviteter i Østlandene
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 420 af 13/06/1990 - Historisk
Lov om affaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 834 af 21/12/1988 - Historisk
Lov om visse miljøafgifter
(Miljøafgiftsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 863 af 23/12/1987 - Historisk
Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 16 af 14/01/1987 - Historisk
Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 288 af 04/06/1986 - Historisk
Lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 180 af 08/05/1985 - Historisk
Lov om okker (Okkerloven)
(Okkerloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 262 af 08/06/1983 - Historisk
Lov om kemikalieaffaldsdepoter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 302 af 09/06/1982 - Historisk
Lov om vandløb (Vandløbsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 606 af 23/12/1980 - Historisk
Lov om miljøstøtte (Støtteloven, Miljøstøtteloven)
(Miljøstøtteloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 130 af 09/04/1980 - Historisk
Lov om beskyttelse af havmiljøet.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 212 af 23/05/1979 - Historisk
Lov om kemiske stoffer og produkter (Kemikalieloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 267 af 08/06/1977 - Historisk
Lov om blyindhold m.v. i motorbenzin.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 178 af 24/05/1972 - Historisk
Lov om bortskaffelse m.v. af olie- og kemikalieaffald (Olie- og kemikalieaffaldsloven) Nr. 178 af 24/05/1972 BKG i LT A: 31/05/1972
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 146 af 07/05/1937 - Historisk
Lov om Inddragelse af Dele af Søterritoriet under de for de Ferske Vande gældende Retsregler. (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 636 af 31/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 75 af 25/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald (Ophævelse af krav til landskabshensyn ved retablering)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1246 af 06/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (Ændring af bilag 4)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1154 af 29/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 871 af 08/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Uafhængige fagfolks fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 882 af 08/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1333 af 10/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed
(Ændret ikrafttræden af regler om indsamlerbevis for virksomheder, der har opnået godkendelse som indsamlingsvirksomhed inden den 1. januar 2015)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1239 af 19/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 17/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af bilag 3 og 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 778 af 25/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed
(Ændret ikrafttræden af regler om indsamlerbevis)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 761 af 23/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 680 af 19/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 655 af 13/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af bilag 3 og 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 201 af 28/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 21/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 124 af 06/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Tilføjelse af svær fuelolie som navngivent stof i bilag 1)

Miljø- og Fødevareministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>