Søgeresultat


Søgningen fandt 1192 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BEK nr 295 af 20/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
(Ændring af bilag 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 243 af 12/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og sidste lovlige besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 200 af 26/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2 og 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 143 af 08/02/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer
(Tilsyn med kapacitetsmærkning af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 18/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Nye biocidaktivstoffer og beslutning om udfasning af biocidaktivstof)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1456 af 20/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
(Konsekvensændring som følge af implementeringen af direktivet om industrielle emissioner m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1316 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald
(Ophævelse af krav om anmeldelse af anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1281 af 14/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Oplysning til forbrugere om plantebeskyttelsesmidler samt ændring af bilag om ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og om sidste lovlige besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1278 af 13/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion
(Ophævelse af sunset-klausul)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1199 af 13/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.
(Udskiftningsmotorer og fleksibilitetsordningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1017 af 26/10/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 919 af 13/09/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om ikke optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og om sidste lovlig besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 865 af 24/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Frikommuneforsøg)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 874 af 14/08/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Ophævelse af sunset-klausul)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 743 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v.
(Indsættelse af definition af biobrændstof og biobrændstofblanding samt nye krav til skiltning om sådanne og nye EN målestandarder)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 770 af 27/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 703 af 27/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald
(Ændret ikrafttræden af regler om indsamlerbevis)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 496 af 25/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 495 af 25/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 430 af 11/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Overgangsregel om samtidig sagsbehandling og tilføjelse af skema om standardspredning ved beregning af udlederkontrol i bilag 2)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 188 af 22/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 97 af 27/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse krav til emballager
(Indsættelse af hjemmel til delegation af tilsyn)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1345 af 21/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.
(Digital annoncering)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1327 af 12/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Anvendelse af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1163 af 08/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2 og 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 494 af 24/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 372 af 15/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 166 af 24/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 5)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 84 af 02/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
(Ændring af bilag 3)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1696 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1684 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsatsplaner
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1695 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1694 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1693 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1692 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1683 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1691 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1690 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1682 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1681 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1689 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Ændring som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1680 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer
(Ændring som følge af ny organisering på Miljøministeriets område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1451 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1189 af 11/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser
(Ophævelse af automatisk ophørsklausul)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1168 af 06/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1041 af 02/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
(Informationspligt om design, nyttiggørelse og genanvendelse m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 934 af 19/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet
(Offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af nitrathandlingsplaner)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 859 af 30/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Ændring af bilag 2, 3 og 5)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 774 af 28/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Ændring af bilag om optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 822 af 26/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
(Anvendelse af visse farlige stoffer)

Miljø- og Fødevareministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>