Søgeresultat


Søgningen fandt 1229 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1520 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1519 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1517 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1518 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(Brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1396 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1394 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1347 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk
(Dækbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1331 af 17/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(RoHS-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1312 af 08/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Autoværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1233 af 30/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten
(Luftkvalitetsbekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1175 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer
(Bekendtgørelse om benzingenvinding)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1174 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 969 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 906 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
(Vaskepladsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 905 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 752 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 597 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 528 af 27/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 467 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
(Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 513 af 22/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg
(Store fyr bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 436 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 372 af 25/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Risikobekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 303 af 19/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer, der indeholder dimethylfumarat (DMF)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 84 af 26/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om biomasseaffald
(Biomassebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 73 af 25/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter
(Kviksølvbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 47 af 12/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 29 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri
(Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 5 af 05/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om narre- og flaskesutter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1736 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1734 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
(Maskinværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1732 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1755 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Flysprøjtebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1749 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
(Golfbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1822 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1611 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Olietanksbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1461 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1459 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1458 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1457 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1491 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
(VOC-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1455 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse krav til emballager
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1454 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1453 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1452 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1451 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved saltvandsbaseret fiskeopdræt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1440 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1369 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>