Søgeresultat


Søgningen fandt 1327 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 71 af 29/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 49 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
(Brændeovnsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1625 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1652 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1723 af 17/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1522 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1521 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1577 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1500 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1458 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1477 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
(Maskinværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1476 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1475 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1473 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og gasturbiner
(Gasmotorbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1472 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten
(Luftkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1471 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder
(Træaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1470 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(VVM-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1469 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(Spildevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1439 af 06/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1412 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1511 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
(Affaldsdatabekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1361 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1271 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald
(Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1433 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1192 af 08/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling
(Bundmalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1147 af 24/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
(Drikkevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1146 af 24/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1122 af 30/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 om kviksølv
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1099 af 25/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider samt til betaling af gebyr for disse godkendelser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1069 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
(GUDP bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1065 af 12/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1024 af 23/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer m.v.
(Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 968 af 24/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 885 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 884 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 882 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
(Jagttidsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 868 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 867 af 25/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 844 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
(Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 865 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 842 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 780 af 20/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen
(Råstofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 776 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat urørt skov
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 814 af 07/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for nogle jordbrugsvirksomheder og gartnerier mv.
(Sprøjtejournalbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 717 af 05/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere
(Aerosolbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 716 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 546 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for parkering på p-plads i tilknytning til Hammershus Besøgscenter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 540 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
(Pantbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>