Søgeresultat


Søgningen fandt 1192 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 84 af 26/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om biomasseaffald
(Biomassebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 73 af 25/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter
(Kviksølvbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 47 af 12/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 44 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 29 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri
(Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 5 af 05/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om narre- og flaskesutter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1736 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1734 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
(Maskinværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1732 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1755 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Flysprøjtebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1749 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
(Golfbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1822 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1612 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1611 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Olietanksbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1461 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1459 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1458 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1457 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1491 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
(VOC-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1456 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1455 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse krav til emballager
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1454 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1453 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1452 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1451 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved saltvandsbaseret fiskeopdræt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1440 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1369 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1337 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1368 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1388 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1387 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vilkår om miljø, natur og sundhed i forbindelse med godkendelse m.v. efter lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1386 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1353 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
(Pantbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1172 af 13/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)
(PRTR-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1092 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(Administrationsbekendtgørelse for MUDP-programmet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1091 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen
(Forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr m.v. for olie- og gasanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 870 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1429 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling
(Bundmalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1311 af 04/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v.
(Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1287 af 04/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 997 af 16/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 979 af 05/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 683 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 658 af 18/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 644 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 371 af 09/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til ansøgninger om godkendelse af alternative sprøjtemidler og gebyrnedsættelse i forbindelse med Miljøstyrelsens godkendelsesbehandling af basisstoffer og alternative sprøjtemidler
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>