Søgeresultat


Søgningen fandt 1285 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Administrerende myndighed: Miljøstyrelsen< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 597 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 528 af 27/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 513 af 22/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg
(Store fyr bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 436 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 372 af 25/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Risikobekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 303 af 19/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer, der indeholder dimethylfumarat (DMF)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 84 af 26/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om biomasseaffald
(Biomassebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 73 af 25/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter
(Kviksølvbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 47 af 12/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 29 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri
(Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 5 af 05/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om narre- og flaskesutter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1736 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1734 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller
(Maskinværkstedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1732 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1755 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Flysprøjtebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1749 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
(Golfbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1611 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Olietanksbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1461 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1459 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1458 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1457 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1491 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
(VOC-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1455 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse krav til emballager
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1454 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1453 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1452 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1451 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved saltvandsbaseret fiskeopdræt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1369 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1337 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1368 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1388 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1387 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vilkår om miljø, natur og sundhed i forbindelse med godkendelse m.v. efter lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1386 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1172 af 13/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)
(PRTR-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1092 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(Administrationsbekendtgørelse for MUDP-programmet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1091 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen
(Forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 908 af 10/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr m.v. for olie- og gasanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 870 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1287 af 04/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 997 af 16/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 979 af 05/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 683 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 658 af 18/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 644 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 130 af 06/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1552 af 17/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1217 af 11/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 803 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Kosmetikbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>